Home Право Отговорност за вреди при неизпълнение на договора и при непозволеното увреждане. Граници на гражданска отговорност. Компенсация за вини

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отговорност за вреди при неизпълнение на договора и при непозволеното увреждане. Граници на гражданска отговорност. Компенсация за вини ПДФ Печат Е-мейл

Отговорност за вреди при неизпълнение на договора и при непозволеното увреждане. Граници на гражданска отговорност. Компенсация за вини.

Когато казваме договорна или деликтна отговорност се поставя въпросът за различие между договора и деликта.

Общото е, че са източници на облиг.отношение.

Разликата е, че договорът поражда облиг. отношение в резултат на предварително съгласие между страните и едната страна не изпълнява. Значи, за да възникне договорна отговорност преди това е сключен договор. Договорната отговорност е едно по-тясно понятие, но и при всички едностранни сделки може да се носи договорна отговорност.

41

При деликта предварителна гражданско прав на облигационна връзка не съществува, а се

нарушава общото правило - никому не вреди. При деликта деликвентът не се намира

предварително в облигационна връзка с увредения и вредата, която се причинява е не

неизпълнение на договор, а неизпълнение на общата повеля на чл.45 ЗЗД - не вреди виновно

другиму.

Много по тежка по обем е деликтната отговорност, защото тя включва и

неимуществените(морални) вреди, също както и непредвидимите вреди. Докато при договорната отговорност има възможност да не се носи отговорност - напр.ако увреденият е

съпричинител на вредите, ако ги е допринесъл, то при деликт деликвента не може да бъде освободен от отговорност

Винаги по едно облиг. отношение, имащо договорен характер носи отговорност за вредите този, който в качеството си на длъжник не е изпълнил престацията си. Това може да е всяка страна по двустранното облиг.отношение.

При деликта увредителят се нарича деликвент. При деликтната отговорност винаги сме изправени пред едностранно облиг. отношение, при което задължение възниква за деликвента. (затова няма право на задържане).

Погасителната давност при договорната отговорност за вреди е 5 години и тече от момента, в който вземането е станало изискуемо. Погасителната давност при деликтната отговорност също е 5 години и тече от момента на причиняване на вредите или откриване на дееца. Граници на гражданската отговорност.

Отговорността за вреди има определени граници, иначе няма да има стабилност, яснота в отношенията. Тези граници са различни за договорната и деликтната отговорност.

Първата граница е обща за двете отговорности. Общата граница са преките вреди. Настъпилите вреди трябва да са пряка последица от действието или бездействието на длъжника.

Втора граница - при деликта се отговаря за всички преки вреди, включително и непредвидимите , докато при договорната отговорност се отговаря само за предвидимите вреди. Само когато длъжникът е действал при обикновена небрежност се изключват непредвидимите вреди. При умисъл и самонадеяност и непредвидимите вреди не се изключват.

Трета граница - при деликтната отговорност деликвентът трябва да обезщети за всички имуществени и неимуществени вреди, а при договора само за имуществени вреди. Дискусионен е въпросът дали при договорната отговорност не следва да се обезщети кредитора и за морални вреди. Проф. Кожухаров приема, че и при договорната отговорност трябва да се обезщети кредитора и за морални вреди. Но съдебната практика поначало говори, че при договорната отговорност моралните вреди не се обезщетяват.

Компенсация за вини.

Въпросът за компенсацията на вините се поставя, когато и кредиторът е допринесъл за вредите.

Напр. При деликта - телесна повреда, ватман на трамвай преминава на червено - също и пешеходец, и резултата и счупен крак. В случая и двамата не са изрядни в задълженията си. Може ли да се прихванат тези вини? - Може.

При договорната отговорност прихващането на отговорността може толкова да се намали отговорността на длъжника, че да стигне до неговото пълно освобождаване. Чл.83 ЗЗД " Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е виновен, съдът може да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност."

За разлика от договорната отговорност, при деликтната отговорност, колкото и голяма да е отговорността на увредения, деликвентът никога не се освобождава изцяло.

Фактическият състав за възникването на деликтната и договорната отговорност е сложен и изисква напластяването на няколко юридически факти. Най-общо и договорната и деликтната отговорност са разновидности на гражданската отговорност. Кои са общите елементи?

42

  1. Трябва да има едно неизпълнение на задължение при договорната отговорност или
    деликт, т.е.неизпълнение на чл.45/1/ от ЗЗД "Всеки е длъжен да поправи вредите, които
    виновно е причинил."
  2. Това неизпълнение да е противоправно.

*  При договора противоправност означава, че е нарушен договора, който е закон за

страните. ♦♦♦ При деликта има различие - противоправно значи нарушение на правната норма,

субективно права, блага. Спорно е дали нарушението на морала е противоправно.

3. Да има вина.

♦♦♦  При договорната отговорност с изключения винаги се търси вина от длъжника.

Изключения са случайно събитие и непреодолима сила. *♦♦  При деликтната отговорност вината е обективната отговорност за вреди, причинени от

вещи на собственика на веща и упражняващият надзор. На второ място при деликта

обективна е отговорността на работодателя за вреди, причинени от неговия работник при

или по повод изпълнението на възложената му работа.

4. Да е налице вреда.

При деликтната отговорност винаги фактическия състав включва настъпването на вреди и след като възникне вредата се ангажира отговорността на деликвента.

При договорната отговорност в редица случаи се изисква вреда, за да отговаря длъжника за неизпълнение. Обаче има случаи, когато договорната отговорност възниква и без да са причинени вреди на кредитора.

Напр.при неустойката длъжникът носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, независимо дали са причинени вреди на кредитора. Същото е и при задатъка.

5. Причинна връзка между неизпълнението и вредата при договорната отговорност. Както и

между противоправното накърняване на права и вредата при деликта.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG