Home Право Кадрови изисквания за работа в МВР

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Кадрови изисквания за работа в МВР ПДФ Печат Е-мейл

Държавната служба в МВР е трайно изградена институция за реализиране държавните цели и задачи.

Държавната служба в МВР е дейност по осъществяване функциите на държавата чрез делегирани правомощия на органите реализиращи управлението по защита на националната сигурност, обществения ред и противодействието на престъпността, организационно структурирани в системата на МВР. Правния режим на полицейските служители е система от правила и норми, по които протича процес или се осъществява дейност.  Правния режим на полицаите в качеството им на държавни служители с особен статут включва възникването, изменението и прекратяването на държавно-служебните правоотношения свързани с осъществяваната полицейска служба. Поради това кадровите изисквания за постъпване на работа в МВР са особено високи, защото полицаят олицетворява Закона и институцията МВР.

Личният състав на МВР се състои от:

 1. Държавни служители, които могат да бъдат офицери, сержанти или граждански лица;
 2. Лица работещи по трудово правоотношение;

За държавни служители в МВР  се приемат мъже и жени само с българско гражданство, които отговарят на общите специфични изисквания за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка, определени от Министерски съвет.

Тези изисквания са:

 • Да не са по-възрастни от 40 години- за офицери и сержанти, освен за заемане на длъжности от хабилитирани лица след конкурс;
 • Да притежават една от следните образователно-квалификационни степени: доктор, магистър, бакалавър, специалист по... или средно образование;
 • Да са физически здрави и психологически годни за съответното направление на дейност в МВР;

Условията и редът за проверка на професионалната и психо-физическата годност за съответните длъжности се определят от Министъра на Вътрешните работи. Не се приемат за държавни служители лица, които не са отбили редовна военна служба- за мъжете кандидатстващи за офицерски или сержантски длъжности. Освен това  съществуват и следните изисквания:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от последвалата реабилитация, както и освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание, съгласно наказателния кодекс.
 • Да няма започнато наказателно преследване срещу тях за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са в пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
 • Да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество,  търговски пълномощници, прокуристи, търговски представители.
 • Да не са народни представители или кметове.
 • Да не работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висши училища.

На ръководни длъжности могат да бъдат назначавани само лица с образователно – квалификационна степен бакалавър и по-висока. Държавните служители не могат да участват в организирана политическа дейност, да извършват пропаганда и да предприемат действия по служба, които нарушават политическият им неутралитет.

Необходимите документи, които трябва да представи всеки кандидат, за да удостовери, че отговаря на посочените изисквания са:

 1. Молба
 2. Автобиография
 3. Документ за отслужена наборна военна служба-за мъжете кандидатстващи за офицерска или сержантска длъжност
 4. Трудова книжка или друг документ за трудов стаж
 5. Документ за завършена степен на образование, квалификация или правоспособност
 6. Свидетелство за съдимост

Езиковата и общата култура и интелектуалното ниво на кандидатите се проверяват чрез методика, утвърдена  от Министъра на Вътрешните работи. Тъй като добрата етикеция и вежливият тон винаги дават преимущество и допринасят за по-висока ефективност за служебните действия. Кандидатите подписват декларации за наличието само на българско гражданство. Физическата годност на кандидатите се установява по нормативи утвърдени от Министъра на Вътрешните работи. Психологическата годност на кандидатите за съответната длъжност направление за работа се установява от института по психология на МВР. Редът за проучване и утвърждаване на кандидатите се  определя от Министъра на Вътрешните работи. Организирането на провеждането на кадровия процес в съответствие с принципите на устройство и управление на органите на МВР се осъществява от Дирекция човешки ресурси.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG