Home Право Субект и предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Субект и предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение ПДФ Печат Е-мейл

Субект и предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение.

Кой трябва да изпълни? - Длъжникът - винаги и само той изпълнява, ако задължението е тШко регзопае. Когато задължението не е т1ико регзопае може да го изпълни и всяко трето лице. (така възниква договорната суброгация).

Когато кредиторът не е съгласен да изпълни трето лице е без значение, стига задължението да не е тШйо регзопае. Кредиторът трябва да се пита, само ако има интерес, т.е. само ако задължението е тШйо регзопае.

Същото е и когато длъжникът не е съгласен третото лице да изпълни ако длъжникът не е длъжен тШйо регзопае и ако не желае нов кредитор да вземе, че да изпълни.

Ако и кредиторът, и длъжникът не са съгласни третото лице да изпълни също е без значение за.намерението и изпълнението на това трето лице. Защото: ♦♦♦  Принципът на реалното изпълнение е налице. Важна е правната сигурност. ♦♦♦   Кредиторът е удовлетворен. ♦♦♦  Третото лице може да иска даденото от длъжника - суброгация.

Кому трябва да се престира2 - на кредитора. Изключенията са:

1.На представителите на кредитора; П.На носителя на легитимационния закон; Ш.На привидния кредитор;

I. Законни представители са родителите.

2

Договорни представители са пълномощниците и доверениците.

♦♦♦  Упълномощаването не е договор, а едностранна сделка. Но на пълномощник не може да

се престира. ♦♦♦  Вторият вид договорно представителство е договорът за поръчка. Довереникът от свое

име, но за сметка на доверителя извършва нещо. То отива в патримониума на

доверителя. Ако договорът за поръчка е съчетан с упълномощаване правата вече ще се

извършват от името и за сметка на доверителя. ♦♦♦  Третият вид представителство е чрез овластен от съда управител. В този случай

изпълнението е на управителят, назначен от съда.(при ликвидация) На следващо място задължението може да се изплати на банка.

II. На следващо място в определените случаи при влог носителят на легитимационния знак е
кредитор и ще трябва да се изпълни на него. Напр.носим и предаваме на гардеробиера в
операта номерчето на окачалката и той ни предава палтото.

Изпълнението трябва да бъде на кредитора по време на падежа на задължението, а не на кредитора по време на възникване на задължението. Напр.при цесия цедентът прехвърля вземането на цесионера и уведомява длъжника, че трябва да изпълни на цесионера, който е нов кредитор.

И още една специфична хипотеза. В определени случаи кредиторът може още от възникване на задължението да определи, че се дължи на трето лице. Напр.-при залог за вземане длъжникът трябва да плати на залогоприемателя (който е кредитор на неговия кредитор).

III.              Може да се изпълни и на кредитор при хипотезата на чл.75/2/ - длъжникът плаща на
привидния (путативен) кредитор. Този привиден кредитор е лице, което при наличието на
безспорни, недвусмислени обстоятелства се явява приведен кредитор. И второ - длъжникът
не знае, че престира на такъв кредитор - това е субективния елемент. Само при наличието на
обективен и субективен елемент се приема, че задължението е изпълнено. Напр.-вложител
на 1 000 000лв. в банка е кредитор на банката. Крадецът е взел паспорта му и документа за
влог, явил се е в банката и е изтеглил сумата. За банката той се явява привиден кредитор -
всичко е "редовно". Но това е хипотеза само при писмени доказателства. Гражданинът сам
трябва да търси крадеца.

Може ли изпълнението на самия длъжник да се приеме, че е неизпълнение?- Това е от ГНИ., но може. Напр. Едно лице е длъжник, не изпълнява, осъдено е да изпълни. След като е осъдено да изпълни съдия-изпълнителят е негов кредитор. И ако длъжникът плати на кредитора си, а не съдия-изпълнителя ще има неизпълнение.

Какво трябва да се изпълни?- трябва да се изпълни задължението така, както е уговорено в съответното облигационно отношение. А що се отнася до това, какво трябва да се изпълни в извъндоговорните облиг.отношения, в такъв случай законът определя какво да се изпълни.

Ако разгледаме деликтната отговорност делинквентът е длъжен да плати или парично обезщетение, или натура.

Ако сме изправени пред неоснователно обогатяване, тогава задължението за връщане зависи от това, какво е получено без основание.

Ако сме изправени пред гестия, задължението за връщане зависи от това, какви са разходите на гестора.

Възможно е да се уговори и нещо друго, за да се изпълни задължението. Това друго се нарича даване вместо изпълнение. Даването вместо изпълнение е едно допълнително съглашение между страните след като те вече са сключили договора. Страните могат да уговорят, че длъжникът може да престира вместо пари една вещ. Или вместо една вещ, друга вещ.

Правно основание за това ни дава чл.65/2/. Дава се възможност на субектите, ако кредиторът се съгласи да получи нещо друго. Тогава се прилагат правилата за продажбата. След като законът разрешава вместо круши да се дадат ботуши, значи че може да се замести и с пари. И тогава ние определяме даването вместо изпълнение като един нов, допълнително

27

сключен договор, с който се променя престацията. Относно правната страна на този договор според проф. Кожухаров сме изправени пред една многовариантна система от договори -ако кредиторът се съгласи да получи друга вещ отиваме към правилата на замяната.

Съпоставка на даване вместо изпълнение с факултативните престации. Факултет, значи възможност. Факултативната престация е тази, при която с възникване на облиг. отношение е определен неговия предмет, но още тогава, в правопораждащият юрид.факт е включена клаузата, че длъжникът има възможност да изпълни с нещо различно от уговореното. И тогава разликите с даване вместо изпълнение ги търсим:

При факултативните престации възможността е още при самото сключване на договора. При тях длъжникът по правило избира, защото не е нужно съгласието на кредитора, той е дал съгласието си при сключването на договора. А при даването вместо изпълнение се иска съгласието на кредитора. И това съгласие е един нов договор, за чиято правна същност се е произнесъл проф. Кожухаров.

Кога трябва да се изпълни? - На падежа. Усложненията идват когато няма дата. При деликта напр.задължението възниква веднага след датата.

А когато законът не е определил идва на помощ чл.68 -кредиторът иска изпълнението веднага. Но трябва да се даде покана (7 дневна) и след това идва падежа.

А може ли да се изпълнява предсрочно? - При парични задължения може, и лихвите се приспадат. При лихводоносните задължения това е така.

Но ако срокът е в полза на кредитора, то длъжникът ще изпълни само след този срок. Кредиторът може да иска изпълнението предсрочно.

Ако договорът е в полза на двете страни никой няма право да иска предсрочно изпълнение.

Ако срокът е в полза на длъжника, тогава той може да изпълни предсрочно, а кредиторът не може да иска предсрочно изпълнение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG