Home Право Договор за гражданско дружество

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Договор за гражданско дружество ПДФ Печат Е-мейл

Договор за гражданско дружество.

Това е един специфичен договор и правната му уредба се съдържа в ЗЗД, но има и

разпоредби в ТЗ -част III. Този договор създава възможност да бъде прилаган и в ТП при

сдружаването и консорциума.

Правна уредба - чл357-364 ЗЗД.ь

Определение - този договор е съглашение между две или повече лица, с което те целят да

обединят своите действия за постигането на една и съща стопанска цел. Това е

многостранен договор. Не е характерно за него непременно да има 4,5,6 страни- достатъчно

е да има две страни, за да е многостранен договор, защото волеизявленията на страните,

даже когато са две са идентични.

Волеизявленията на две или повече страни са насочени към една цел, те са успоредни, а не

противоположни.

Този договор е възмезден, защото всички страни поемат задължения - напр.-внасят парични

вноски. Този договор има винаги една определена стопанска цел. Характерна особеност на

този договор е, че в резултат на него възниква нов правен субект. Това е обикновен

граждански договор, като договора за поръчка.

Гражданското дружество не е персонифицирано ЮЛ за разлика от търговските дружества с

идеална цел.

Сключване: Този договор е неформален, достатъчно е да се постигне съгласие между две

или повече страни, да се определи целта, да се определят какви ще бъдат вноските,

печалбите- съгласно чл.358, за да се сключи.

За постигането на общата цел съдружниците могат да уговорят вноски в пари или в други

имоти. Да се определи каква ще е печалбата. Ако в устава на гражданското дружество се

вземе решение да се направят вноски, възникват два въпроса: Кой е титуляр? И Какъв е

предмета?

Предмет могат да бъдат парични вноски или други заместими, или потребими вещи, които

като се внесат в гражданското дружество стават съсобственост на всички членове на

дружеството. Всички други вещи, които се внасят като дялова вноска(напр.земя), не стават

обща собственост на съдружниците, а върху тях се учредява общо ползване, като вносителят

си остава неин собственик.

При внесената дялова вноска съдружникът отговаря. Ако вещта е внесена с недостатъци се

прилагат правилата за продажбата, а когато вещта е внесена за общо ползване се прилагат

правилата за наем.

Вноските на недвижими имоти са за общо ползване. Вещи или пари придобити от

дружеството по време на дейността му, стават обща собственост на всички съдружници -

чл.359/1/.

В договора се определя размера на вноските. Те могат да бъдат еднакви за всеки, но могат да

бъдат и различни.

86

Ако друго не е уговорено, всеки съдружник има право на един глас, независимо от вноската.

Решенията се вземат единодушно.

Дружеството може да се управлява от всеки от съдружниците, ако не е уговорено друго, но

всеки от останалите има право на вето. В устава на дружеството се определя кой ще

управлява. Ако има разногласия проблемът се решава с мнозинство.

Прекратяване:

Когато един от съдружниците се откаже от съдружието, то се прекратява. Всеки съдружник

има право да вземе участие в печалбите и загубите на дружеството. В нашето

законодателство са забранени Лъвските дружества - чл.361, която е императивна норма.

Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците

съразмерно с техния дял. Не може едни да вземе цялата печалба, а другите да понесат

загубите.

Чл.361/1/ гласи -съобразно техния дял печалбите и загубите се разпределят между

съдружниците. Гражданското дружество е договор тйдйо регзопае и никой не може да

прехвърли своето участие на друго лице, без единодушието на останалите. Дружеството се

прекратява със смъртта и на един от съдружниците.

Видове граждански дружества:

♦♦♦  Общи граждански дружества- съдружниците внасят всички парични средства и

имущества;

♦♦*   Обикновени — внася се само част от имуществото; ♦♦♦  Консорциумът е обединение само на търговци - ЕТ; търг.дружества; кооперации.

Консорциумът може да се създаде като персонифицирано дружество във формата на

едно от петте търговски дружества- командитно, командитно с акции, събирателно, ООД

и АД. Прекратяване:

 1. Постигане на поставената задача или невъзможност за изпълнението й;
 2. Изтичане на определения срок;
 3. Смъртта на един от съдружниците. Ако няма изрична уговорка в устава;
 4. Поставяне под пълно или частично запрещение на един от съдружниците;
 5. Доброволно напускане на някой от съдружниците, ако не е уговорено в устава
  дружеството да продължи с останалите;
 6. Със съдебно решение, ако за това има основателни причини. Това може да поиска всеки
  от съдружниците или прокурора. Основателна причина е създалата се непоносимост
  между съдружниците.

Освен задълженията да платят вноските, правата да получават печалбата, съдружниците могат да искат обезщетение за вреди.

 

WWW.POCHIVKA.ORG