Home Право Юридически факти същност и видове

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Юридически факти същност и видове ПДФ Печат Е-мейл

Юридически факти: същност и видове.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ

І. Въведение в темата.

1. Същност на юридически факти (ЮФ):
Това е правна категория, въведена в употреба през ХІХ век, обозначаваща правно явление, съществуващо откакто съществува самото право.
В България за изясняването на природата на юридическите факти от общотеоретична гледна точка най-много е допринесъл акад. В. Ганев.
Юридическите факти са материално-юридически явления от обективната природна или социална действителност. Притежават материални и юридически характерни черти.
Материалните характеристики на ЮФ са:
а) те съществуват обективно, тяхното наличие или отсъствие има правно значение;
б) те са общественозначими;
в) те са установими;
г) те са конкретни, индивидуализирани, точно установени.
Юридическите характеристики на ЮФ са:
а) те са предвидени (посочени, описани) в хипотезата или санкцията на правната норма;
б) тяхното наличие или отсъствие в зависимост от това, какво изисква правната норма, предизвиква определени (най-често, но не винаги, в самата правна норма) правни последици, изразяващи се във възникване, изменение или прекратяване на правни отношения и правни връзки, респективно на юридически субективни права и задължения.

2. Аспекти на юридическите факти:
Юридическите факти могат да бъдат разгледани през призмата на тяхното значение за:
- правните норми;
- правните отношения (правните връзки);
- субективните юридически права и задължения.

ІІ. Юридическите факти и правните норми.

3. Юридическите факти като стартов механизъм за изпълнението (социализирането, конкретизирането на предписанията) на правните норми.
ЮФ са предвидени в хипотезата или в санкцията на правната норма жизнени обстоятелства, които най-общо служат за лостове, привеждащи я в действие.
Чрез ЮФ правните норми влизат в досег с реалния живот.
ЮФ предизвикват реализацията на заложения в правните норми модел за поведение.

ІІІ. Юридическите факти и правоотношенията (правните връзки).

4. Юридическите факти като стартов механизъм за възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията (правните връзки).
Юридическите факти са предвидени в хипотезата или в санкцията на правната норма жизнени обстоятелства, които по-конкретно пораждат, изменят или прекратяват правоотношения и правни връзки.
ЮФ често пъти имат общ характер за правоотношенията и това поражда илюзията, че някои правоотношения произтичат непосредствено от закона. Не е така, защото за да има правна последица е необходим юридически факт.

ІV. Юридическите факти и субективните юридически права и задължения.

5. Юридическите факти като стартов механизъм за възникване, изменение и прекратяване на субективните юридически права и задължения.
ЮФ влияят не само на правоотношението (правната връзка) като цяло, но и на отделните негови съставни елементи (субекти, обекти и най-вече на съдържанието - юридическите права и задължения на страните на правоотношенията и правните връзки).
ЮФ са явления от обективната действителност, които в крайна сметка пораждат, изменят или погасяват конкретни субективни права и юридически задължения на конкретни правни субекти.

V. Функции на юридическите факти.

6. Действие (функции) на ЮФ - това е действието им по отношение на задействането на правните норми и на последиците от това задействане:
а) стартова, причинна - задействат изпълнението на правната норма (на правните отношения, на правните връзки, на субективните юридически права и задължения);
б) организационна, следствена - допълват действието, повелята, императива на правната норма като конкретизират, персонализират, индивидуализират това нейно действие спрямо конкретния случай, т. е. те имат собствено организиращо действие като изпълняват организиращи функции и влияят допълнително на правните субекти чрез индивидуално поднормативно регулиране (напр. индивидуалните юридически актове по изпълнение или по реализация на правото).

7. Място на ЮФ в МПР:
То зависи от вида на ЮФ.

VІ. Определение на юридическите факти.

8. Дефиниция:
ЮФ е общественозначимо явление от обективната действителност (конкретно жизнено обстоятелство), с наличието или отсъствието на което хипотезата, респективно санкцията, на правната норма свързва правни последици (възникването, изменението или прекратяването на правни отношения и/или правни връзки, респективно субективни юридически права и задължения, чрез изпълнението на диспозицията, респективно на санкцията на правната норма).

9. Съпоставка на ЮФ с:
а) обектите на правото - те са цел на правната норма, а не неин стартов механизъм;
б) субектите на правото - на тях се задават стартираните от ЮФ субективни юридически права и задължения;
б) обектите на правоотношението (правната връзка) - последните са цел на конкретната правна норма;
в) правната норма - те я конкретизират;
г) доказателствата и доказателствените средства - това са ЮФ, участвуващи в разкриването на обективната истина по конкретно юридическо дело;
д) с фактическите обстоятелства по юридическото дело - това конкретни ЮФ, установявани по конкретно юридическо дело. Фактически обстоятелства са тези ЮФ, на които се позовават страните в подкрета на техните юридически претенции. Фактическите обстоятелства са ЮФ, които съвместно с правоприложния акт пораждат субективни юридически права и задължения;
е) с юридическите актове - последните по начало са част от ЮФ. Но само индивидуалните юридически актове са ЮФ. Нормативните юридически актове не пораждат конкретни юридически права и задължения, поради което не са типични ЮФ.

VІІ. Видове юридически факти.

10. Класификация на ЮФ:
а) най-важна - според връзката им с индивидуалната воля (качественото им съдържание) на субектите на правото или по-точно със съзнателните и волеви действия на субектите на правото:
а) юридически действия (най-разпространен ЮФ. Те се извършват само от дееспособни субекти на правото и при тях се постига пряко целяна правна последица):
- правомерни (предвидени в хипотезата на правната норма):
- индивидуални юридически актове:
- по изпълнение на правото (правоприложни);
- по реализация на правото (реализационни);
- по тълкуване на правото (тълкувателни);
- юридически постъпки (те се извършват от дееспособни или недееспособни субекти на правото и при тях се постига като страничен резултат правна последица, която не се цели пряко от субекта при извършване на постъпката);
- действия, създаващи обективиран резултат (резултативни действия), създаващи обекти на интелектуалната собственост (те се извършват от дееспособни или недееспособни субекти на правото, създава се обект на интелектуалната собственост и при тях се появяват правни последици, които въобще може да не се съзнават и целят от субекта при извършване на действието).
- неправомерни (предвидени в санкцията на правната норма):
- обективно противоправни (правни аномалии) - деянието е извършено в нарушение на правните норми, но не е противообществено, не е виновно или пък не е наказуемо;
- правонарушения (това са противообществени, противоправни и виновни извършени деяния, наказауеми с юридическа санкция):
- престъпления - предвидени в Наказателния кодекс;
- простъпки - непредвидени в Наказателния кодекс:
- административноправни;
- дисциплинарни;
- гражданскоправни:
- деликтни;
- договорни.
б) юридически събития (в тях не участвува пряко волята на правните субекти):
- абсолютни (не участвува по никакъв начин волята на правен субект);
- относителни (не участвува пряко волята на правен субект, но е допустимо косвено участие - напр. бременност и раждане).
б) според системата на правото;
в) според структурата на правото;
г) според наличието на модалитети (срок, условие или тежест) - това деление се отнася до правомерните юридически действия:
- без модалитети;
- с модалитети.
д) според вида на правните последици, които предизвикват:
- правообразуващи (правопораждащи);
- правопроменящи (правоизменящи);
- правозапазващи;
- - правопрекратяващи.
е) според проявната им форма - в зависимост от това дали с наличието им или с отсъствието им правната норма свързва правни последици:
- положителни;
- отрицателни.
ж) според характера на тяхното действие:
- с еднократно действие;
- с непрекъснато (продължително) действие (състояния) - като инвалидност, брак и пр.
з) според количественото си съдържание:
- прости;
- сложни - два или повече отделни прости ЮФ предизвикват правна последица, която поотделно не могат да предизвикат.

11. ЮФ и фактически състав (различен е от сложните ЮФ).
Според някои учени (С. Алексеев) сложните юридически факти биват два вида:
а) обикновени - при тях участвуващите в състава им прости ЮФ са от един и същи вид, еднородни са, еднотипови са;
б) фактически състави - при тях участвуващите в състава им прости ЮФ са от различен вид, разнородни се, разнотипови са.

12. Видове фактически състави:
а) според характера на връзката на съставните си елементи:
- прости - при тях натрупването на съставните им елементи - прости ЮФ - става без значение на последователността;
- сложни - при тях натрупването на съставните им елементи - прости ЮФ - става при строго определена последователност;
- - смесени - при тях натрупването на съставните им елементи - прости ЮФ - става при част от тях без значение на последователността, а при друга част - при строго определена последователност.
б) според степента си на определеност:
- определени - посочени са изрично в правната норма;
- относително определени (бланкетни) - не са посочени детайлно, точно и изцяло в правната норма, а вместо това има препращане към други правни норми или към индивидуален юридически акт, който да ги конкретизира, определи.
в) според обема си:
- завършени - всички съставни юридически факти са налице и се предизвикват крайните правни последици;
- незавършени - при тях не е добавен един или повече от простите юридически факти, които ги съставляват, поради което не могат да бъдат предизвикани правните последици, които има завършения фактически състав. Вместо това могат да се предизвикат други, частични правни последици.

13. ЮФ и фактическите ситуации - това е фактическата индивидуална обстановка, характерна за даден случай на юридическо регулиране. Това е съвкупност от факти, които пораждат действието на даден правен институт.

14. ЮФ и фактическата система - това е съвкупност от факти, които пораждат действието на даден правен отрасъл.

15. ЮФ и фактическата конструкция (разкрива се при анализа на юридическата отговорност като състав на правонарушението) - това са фактите, включени във фактическия състав на правонарушението плюс правоприложния факт, като като цяло те водят до реализиране на юридическата отговорност като съвкупност от правоотношения.

 

WWW.POCHIVKA.ORG