Home Право Обекти на правото същност и видове.

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обекти на правото същност и видове. ПДФ Печат Е-мейл

Начало > Лекции > Обща теория на правото

Обекти на правото: същност и видове. Обект и предмет на

правото.

ОБЕКТИ НА ПРАВОТО

1. Същност на обектите на правото.

Известна е философската релация на категориите "обект" -

"субект". По подобен начин и правната теория говори за

обекти на правото и за субекти на правото. Във

философията със "субект" се обозначава съзнателното,

активното начало, а с категорията "обект" - пасивното,

търпящото въздействие начало. И двете са явления от

обективната действителност, като между тях има

диалектическо взаимодействие и преливане.

В правната теория категориите "субект" и "обект" на

правото има по-различно значение. Субект е на правото е

това явление, на което се възлагат юридически права и

задължения, а обект на правото е това явление от

обективната действителност, по повод на който се

възлагат тези права и задължения.

2. Теории за същността на обектите на правото.

Категорията "обект на правото" е позната на правната

доктрина от края на ХІХ век. Оттогава са и двете основни

теории за природата и същността на обектите на правото.

а) монистична - според нея обектът на правото е винаги

действие или бездействие на субект на правото. Обект не

е самата вещ, а действията на субекта на правото с

вещта;

б) плуралистична - според нея обект на правото може да

са най-различни типове, категории явления от обективната

действителност, като например вещите, личните

неимуществени права, обектите на интелектуалната

собственост, деянията на субектите на правото и пр. В

момента в българската правна доктрина се приема предимно

тази втора теория.

3. Дефиниция.

Обектите на правото са явления от обективната

действителност, по повод (по отношение, с оглед, спрямо)

на които позитивното право възлага права и задължения на

правните субекти.

Към тях са насочени действията на субектите на правото.

Тези явления са благо, ценност за хората. Те са средство

за удовлетворяване на интересите на правните субекти.

Значими са за обществените отношения и се явяват и техен

предмет. Обществените отношения възникват и се развиват

по повод на тях.

Не всички явления от обективната действителност, които

не са субекти на правото, са обекти на правото. Има

явления от обективната действителнот (като извънземните

братя по разум, учебната група), които не са нито обект,

нито субект на правото.

4. Белези на обектите на правото:

Те имат две групи белези (характерни черти):

а) материални:

- обективност;

- значимост (участие в някаква степен) за обществените

отношения като техен обект;

- те са ценност, благо (материално или духовно), явяват

се средство и цел за задоволяване на законните интереси

на субектите на правото (на обективните човешки нужди).

Тяхното наличие или липса в обективната действителност

се явява благо, ценност, и удовлетворява законни

интереси на субектите на правото.

б) юридически:

- по повод на тях се възлагат на правните субекти

юридически права и задължения, ако и доколкото за това

има обществена необходимост. Така тези явления от обекти

на обществените отношения и материално благо се

превръщат в обекти на правото и в юридическо благо.

Позитивното право признава дадени явления от обективната

действителност за обекти на правото като възлага

юридически права и задължения на субектите на правото по

повод на тях;

- посочват се в позитивното право като цели и задачи на

държавновластните повели.

5. Разграничения на обектите на правото от сходни правни

явления:

а) обект на правото и предмет на правото - последните са

конкретни вещи, конкретни права, конкретни действия, а

не типови вещи, права и действия;

б) обект на правото и юридически факти - последните са

предвидени в хипотезата или в санкцията на правната

норма и задействат правната норма за постигане на

нейните цели, т. е. за достигане на обектите на правото;

в) обект на правото и субект на правото - на последните

се възлагат юридически права и задължения по повод

обектите на правото;

г) обект на правото и обект на правоотношението -

последният е конкретен обект на правото, участвуващ в

конкретно правоотношение;

д) обект на правото и обект на правното регулиране -

последните са обществените отношения, които се регулират

от позитивното право.

6. Видове отделни обекти на правото:

Това деление има смисъл само ако се възприеме

плуралистичната теория за обектите на правото. Така

според последната традиционно обектите на правото се

делят най-често на следните класове (типове, видове)

обекти на правото:

а) основни:

- вещи;

- лични неимуществени права;

- обекти на интелектуалната собственост;

- деяния (действия и бездействия) на субектите на

правото.

б) неосновни (нестандартни, по-редки, по-специфични) -

такива са, например, времето, ядрената енергия,

електромагнитните лъчи, имуществото (съвкупност от

всички имущ. права и задължения) и пр.

7. Вещите като обект на правото:

а) дефиниция - вещ е всяко материално (т. е. обособено в

пространството, имащо обективни физически измерения)

явление от обективната действителност, по повод на което

се възлагат от страна на позитивното право на субектите

на правото юридически права и задължения. Не е

задължително вещите да са завладяеми и материално

ограничени, както е считала правната наука от ХІХ и

началото на ХХ век (напр. Ц. Торбов), достатъчно е само

да отговарят на горепосочените критерии като обективност

и значимост за обществените отношения. Затова вещи са

космическите тела, дъното на световния океан,

атмосферния въздух и пр. Не всички материални явления са

вещи, а само тези, по повод на които се възлагат

юридически права и задължения. Човешките органи са вещи,

но по начало не са в гражданския оборот, т. е. не

подлежат на възмездни сделки.

б) видове вещи - различните видове вещи имат различен

правен статут. В зависимост от вида им са различни

правните способи за установяване и прехвърляне на

юридическите права и задължения спрямо тях. Най-често в

правната теория се обособяват следните основни видове

вещи:

- движими и недвижими (трудността да се определи кой е

критерия, изключенията като корабите);

- родово и индивидуално определени;

- потребими и непотребими;

- заместими и незаместими (уникални);

- делими и неделими;

- главни и второстепенни (акцесорни);

- публични (извън гражданския оборот) и частни (в

гражданския оборот);

- на боговете и на хората;

- налични и бъдещи;

8. Субективните лични неимуществени права като обект на

правото:

а) дефиниция - това непрехвърляеми нематериални

юридически права, признати от позитивното право на даден

индивидуален субект на правото с оглед на неговата

личност (jus intuitu personae);

б) видове - право на живот, право на име, право на чест

и достойнство, право на външност, родителски права и пр.

9. Обекти на интелектуалната собственост:

а) дефиниция - това са явления от обективната

действителност, създадени в резултат на творчески

резултативни действия от страна на субектите на правото;

б) видове - авторски права върху произведенията на

изкуството и науката (открития, изобретения), промишлени

образци, търговски марки, полезни модели и пр.

10. Деянията на субектите на правото - в миналото и

самите лица са били обекти на правото, днес обект на

правото са само техните деяния:

а) дефиниция - съзнателни волеви действия или

бездействия на субектите на правото;

б) видове: действия, бездействия, изтърпявания.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG