Home Право Н А Р Е Д Б А 6

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Н А Р Е Д Б А 6 ПДФ Печат Е-мейл

Н А Р Е Д Б А  № 6

от 22 юли 1987 г.

ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ В

ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Издадена от председателя на Комитета по териториално и селищно устройство, обн., ДВ, бр. 65 от 21 август 1987 г., изм., бр. 2 от 6 януари 1995 г., бр. 66 от 25 юли 1995 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) (1) С тази наредба се определят изискванията за техническа правоспособност в проектирането и строителството.

(2) Техническа правоспособност се изисква за:

1. изработване на проекти за строежи;

2. упражняване на технически контрол на проекти;

3. авторски надзор по време на изпълнение на строителството;

4. техническо ръководство на строежи;

5. технически инвеститорски контрол (супервайзерство) в строителството.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) (1) Пълна техническа правоспособност се признава на лице със завършено висше техническо образование, а ограничена - на лице със завършено средно техническо образование в Република България. Техническата правоспособност се удостоверява с дипломата за завършено техническо образование.

(2) На български и чуждестранни граждани, завършили висше или средно техническо образование в друга страна, се признава пълна или ограничена техническа правоспособност от Министерството на науката и образованието съгласувано с Министерството на териториалното развитие и строителството. В тези случаи техническа правоспособност се признава, ако лицето е завършило учебно заведение с програма и продължителност на учебния курс, близки до тези на съответната техническа специалност в учебни заведения в Република България, и ако лицето има предходно по степен образование, което се признава в Република България.

(3) Чуждестранни граждани могат да упражняват техническа практика в Република България при условие, че притежават необходимата техническа правоспособност съгласно тази наредба и при условията и по реда на действащото трудово законодателство. Чуждестранните граждани не могат самостоятелно да извършват дейности, за които се изисква техническа правоспособност, като упражняващи свободна професия.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Лицата с висше техническо образование придобиват пълна техническа правоспособност в областта на признатата им специалност. Те могат:

1. да изработват проекти и сметни документации;

2. да упражняват технически контрол на проекти при условие, че имат най-малко 6 години техническа практика в проектирането;

3. да изпълняват специализиран авторски надзор, специализирано техническо ръководство и технически инвеститорски контрол на строежи без ограничение в обема им;

4. да изпълняват цялостно техническо ръководство или цялостен технически инвеститорски контрол при условие, че:

а) притежават квалификация строителен инженер или архитект;

б) притежават друга инженерна техническа квалификация и имат най-малко 3 години техническа практика в строителството.

(2) Лицата със средно техническо образование придобиват правото на ограничена техническа правоспособност съгласно приложението към наредбата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Строителни конструкции могат да проектират само лица, притежаващи квалификация строителен инженер, както и строителните техници в обхват съгласно т. 1 на приложението.

Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Строителните инженери и архитектите, които не са завършили средно техническо образование, съгласно чл. 3, ал. 2 при изработване на проекти могат да извършват и работите по раздел I, т. 1 на приложението към наредбата.

(Ал. 3 отм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г., нов, бр. 66 от 1995 г.) Техническата правоспособност на лица, призната с документ, издаден съгласно нормативен акт, действащ до влизане в сила на тази наредба, се запазва.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на териториалното развитие и строителството.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Наредбата е съгласувана с Българската строителна камара и Съюза на архитектите в България.

Приложение
към чл. 3, ал. 2 
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.)

Техническа правоспособност на лицата, завършили средно техническо образование

Р а з д е л  I

Строителни техници

1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) Техниците по строителство и архитектура при условие, че имат най-малко 5 години техническа практика в проектирането, могат самостоятелно да:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изработват архитектурни проекти за едно- и двуетажни сгради с разгъната застроена площ до 250 mќ включително;

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изработват конструктивни проекти за едно- и двуетажни сгради с разгъната застроена площ до 250 mќ включително и за строителни съоръжения при статически определени системи и носещи стени на сградата, когато същите не са предназначени за строителство в земетръсни райони и (или) когато не подлежат на изчисляване на земетръс;

в) (отм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.);

г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изработват проекти за водопроводни и канализационни инсталации в едно- и двуетажни сгради с разгъната застроена площ до 250 mќ включително;

д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) извършват архитектурни заснемания на строежи;

е) извършват измервания и геодезични снимки във връзка с работи по придобитата специалност;

ж) изготвят сметни документации към проектите без ограничение в обема на сградите;

з) изпълняват авторски надзор по строежите, за които имат право да изработват проекти;

и) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изпълняват специализирано или цялостно техническо ръководство и технически инвеститорски контрол на сгради с разгъната застроена площ до 2000 mќ включително и без ограничение в големината на строежите при условие, че имат най-малко 5 години техническа практика в строителството.

2. Строителните техници, които нямат призната правоспособност и на архитектурни техници, не могат да извършват работите по буква "а" на т. 1.

Р а з д е л  II

Електротехници

3. Електротехниците могат самостоятелно да:

а) изработват проекти за трансформаторни постове с обща инсталирана мощност до 2 MW, за електрически уредби и инсталации в сгради и за електроразпределителни мрежи за ниско и средно напрежение при обща инсталирана мощност до 500 kW на захранваните консуматори, както и проекти за отделни електрически съоръжения с мощност до 100 kW;

б) изготвят сметни документации към проектите без ограничение в обема на сградите и мощността на съоръженията;

в) изпълняват авторски надзор на уредбите, инсталациите и електроразпределителните мрежи, които имат право да проектират;

г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изпълняват специализирано техническо ръководство и специализиран технически инвеститорски контрол по строежа на уредбите, инсталациите и електроразпределителните мрежи, както и цялостно техническо ръководство и технически инвеститорски контрол на строежи с разгъната застроена площ до 2000 mќ включително при условие, че имат най-малко 5 години техническа практика в строителството.

Р а з д е л  III

Машинни техници

4. Машинните техници могат самостоятелно да:

а) изработват проекти и сметни документации за отоплителни инсталации в сгради с мощност до 35 000 kW, както и за вентилационни инсталации с дебит на една система до 2000 куб. m/h;

б) изработват проекти за монтажа на: силодобивни машини за 20 kW; парни котли ниско и високо налягане до 100 мќ нагревна повърхност; асансьори с товароподемност до 12 t; повдигателни уредби с товароподемност до 3 t; хладилни инсталации с мощност до 12 000 kj/h; технологично съоръжаване с обща инсталирана мощност до 100 kW; технологични тръбопроводи за течности и газове до 0,6 MPa;

в) изработват сметни документации към проектите без ограничение в мощността на инсталациите и съоръженията;

г) изпълняват авторски надзор по строежа на инсталациите и монтажа на машините, за които имат право да изработват проекти;

д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1995 г.) изпълняват специализирано техническо ръководство и специализиран технически инвеститорски контрол по строежа на инсталациите и монтажа на машините без ограничение в обема на сградите и мощността на инсталациите и съоръженията, както и цялостно техническо ръководство и технически инвеститорски контрол на строежи с разгъната застроена площ до 2000 mќ включително при условие, че имат най-малко 5 години техническа практика в строителството.

Р а з д е л  IV

Геодезични техници

5. Геодезичните техници могат самостоятелно да:

а) извършват и ръководят топографо-геодезични измервания, заснемания и др. в застроени и незастроени терени;

б) изработват съответните скици и други материали, свързани с извършените от тях топографо-геодезични работи.

Н А Р Е Д Б А

за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1987 г.

за техническата правоспособност в проектирането и

строителството

(ДВ, бр. 66 от 25 юли 1995 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Навсякъде в наредбата и приложението към нея думите "трудов стаж като проектанти" се заменят с "техническа практика в проектирането", а думите "трудов стаж в строителството" - с "техническа практика в строителството".

 

WWW.POCHIVKA.ORG