Home Право Прехвърляне на права и задължения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Прехвърляне на права и задължения ПДФ Печат Е-мейл

Прехвърляне на права и задължения.

Елементи на облигационните отношения могат да претърпят промени и тогава говорим за прехвърляне на права и задължения.

  1. 1. Прехвърляне на правно вземане (цесия) – договор, по силата, на който кредитора (цедент) прехвърля вземането си към друго лице (цесионер). Цесионерът замества кредитора (цедента). Договорът за цесия може да бъде възмездно и без възмездно. Когато се продава и се дава вземането. Трябва да се информира длъжника, неговото съгласие не се иска. Длъжникът се освобождава от задължението си като се издължи на цесионера. Вземането преминава в цесионера, ако има тежести и лихви по него. Цедентът не отговаря за неплатежоспособността на длъжника. Ако се уговори цедента да носи отговорност, това може да стане срещу възмезден договор до размера на задължението.
  2. 2. Прехвърляне на задължения:

ü     Встъпване в дълг – договор, по силата, на който длъжника или кредитора и трето лице, което встъпва в задължение и отговаря солидарно с длъжника за изпълнение на задължението.

Ако кредитора не е страна по договора, той може да одобри встъпването в дълг и ако го одобри, договора не може да се развали.

ü          Заместване в дълг – винаги се изисква одобрение на кредитора. При заместване първоначалния длъжник се освобождава от задължението си. Прехвърлят се всички тежести и обезпечения по задължението.

Титулярите на правата могат да се сменят на различни основания. Те могат да се сменят по силата на з-на. Пак по силата на з-на встъпва в правата на Кредитора този, който е изпълнил чуждо задължение, като е имал интерес да стори това.

Договорът, с който носителят на едно вземане го отстъпва на трето лице, наричаме цесия или прехвърляне на вземане.

За разлика от новацията при цесията старото задължение не се погасява и не се променя. Имаме отношения м\у три лица:

1. Този, който отстъпва вземането си - наричаме го цедент или прехвърляч или предишен Кредитора;

2. Третото лице, на когото цедентът договорно отстъпва вземането си - наричаме го цесионер или приемател или още новият Кредитора;

3. Длъжника, спрямо когото вземането се прехвърля и който не участва в цесионния договор. Него наричаме само Длъжника.

Особености. Цесията като всеки д-р трябва да отговаря на всички условия за действителност на договорите. Съществуват обаче и някои особености отнасящи се до основанието, формата и предмета на цесията.

1) Правно основание. Цесията е КАУЗАЛЕН д-р. Това означава, че неговата валидност зависи от наличността на правното основание. Това означава, че цесията е нищожна, ако и липсва правно основание или ако то е противно на з-на. Цесията може да бъде направено на различни правни основания. Тя може да съставлява една продажба - да е сключена с придобивна цел. Цесията маже обаче да съставлява и дарение - да е извършена с дарствена цел.

2) Съгласие и форма. Д-рът за прехвърляне на вземане става перфектен, щом се постигне съгласие м\у цедента и цесионера.

Цесията може да бъде уговаряна и под условие - правните последици няма да настъпят, ако отлагателното условие не се сбъдне, ако прекратителното условие се сбъдне.

Форма. Д-рът за цесия е неформален д-р. За да породи правно действие не е необходимо д-рът да е облечен в писмена форма. Писмената форма има само доказателствено действие. Когато цесията е с дарствена цел необходима е формата за дарение.

Предмет на цесията. Предмет на цесията могат да бъдат не само вземания, но и права. Могат да се цедират права, които по принцип са прехвърлими.

Има и такива права и вземания, които по разпореждане на з-на, на договора или поради естеството си не могат да бъдат прехвърлени.

1. Непрехвърлими по естество.

- Личните права (членство в кооперация);

- Семейни права (родителските или съпружеските);

- Несамостоятелни имуществени права - залог, ипотека, поръчителство;

2. Непрехвърлимост по силата на з-на.

- Права свързани с личността на цедента - забрана за ползвателя да отчуждава своето право на ползване;

3. Договорна непрехвърлимост на едно вземане.

Действие на цесията. Действието на цесията се заключава в това, че вземането преминава от предишния Кр. в\у новия кредитор. От това следват няколко извода:

1) Кредиторите на цедента нямат вече право да се удовлетворяват от вземането от момента на сключване на договора. И обратно кредиторите на цесионера могат да запорират вземането му.

2) Цедента не може да прехвърли на друго лице за втори път вземането. Вторият цесионер не може да стане Кредитора дори ако е добросъвестен, защото цедентът не е вече Кредотора а никой не може да прехвърли права които не притежава.

Състав и обем на цедираното право.

Вземането преминава в\у цесионера такова, каквото цедентът го е притежавал. Следователно цесионерът го придобива с всичките му предимства и недостатъци.

1. Цедираното вземане. Ако следователно не е условено нищо друго счита се, че страните са възнамерявали да премине в\у цесионера всичко, което стопански принадлежи към вземането. Затова преминават в\у цесионера претенциите на цедента за плащане на лихви, чийто падеж настъпва след цесията, доходи и вече изтекли доходи и лихви.

2. Обезпеченията. Прехвърленото вземане преминава в\у новия Кредитора с привилегиите, обезпеченията и др. му принадлежности.

а) Привилегиите - с цедирането на едно вземане с него преминават в\у цесионера общите привилегии и особените привилегии на това вземане.

б) Залозите - щом в\у цесионера преминават обезпеченията, следователно преминават в\у него и заложните права.

в) Ипотеките - вземането обезпечено с ипотека трябва да бъде извършено или с нотариален акт или в писмена форма с нотариално заверено съдържание, като цесионният д-р бъде отбелязан към вписването, с което ипотеката е била на времето учредена.

г) Право на задържане, което цедентът е имал, преминава в\у цесионера, стига само задържаната вещ да се предаде на цесионера.

3. Възраженията.

Цесионерът придобива вземането с всички недостатъци, с които е обременено. Следователно нему могат да се правят всички възражения, които Длъжника е могъл да прави на цедента по време, когато цесионният договор е бил сключен. Това важи за всички възражения:

- Както за отлагателните (дилаторни) възражения;

- Така и за перемпторните (отменителни).

Цесията не лишава Длъжника от правото му да иска унищожение на договора, от който произтича вземането, поради порок на волята или да иска развалянето му, поради неизпълнение задълженията на цедента.

Цесионерът няма право да иска сам унищожаване или разваляне на договора, защото в\у него се прехвърля единствено Обл. право.

За да се обезпечи с\у всички опасности цесионерът има възможност да иска от цедирания Дл. да приеме цесията.

Помощни права на цесионера. Цедентът е длъжен да помогне на цесионера да събере цедираното вземане. Той е длъжен:

- Да му предаде документите, които установяват вземането му, стига да се намират у него;

- Да потвърди писмено на цесионера станалата цесия, нотариална заверка на  това потвърждаване;

- Да даде и дава при поискване всички сведения относно вземането.

Съобщаване на цесията.

За да премине едно вземане от досегашния му носител в\у нов Кр. , достатъчно е да бъде постигнато съгласие м\у тия две лица. Но в интерес на Дл. и третите лица това действие на цесията е значително ограничено. Ограничения:

1) По отношение на длъжника - докато цесията не му е съобщена, той може да плати на стария кредитор и това да го освободи от дълга. Сделките м\у длъжника и цедента до момента на съобщаването на цесията са напълно валидни и могат да бъдат противопоставени на цесионера от длъжника.

2) По отношение на третите лица. До съобщаването на цесията, цесионерът притежава едно неконсолидирано право. От една страна цесията не може да вреди на онези кредитори на цедента, които са наложили запор в\у вземането преди съобщението на вземането. Едва след съобщаването вземането е напуснало патримониума на цедента.

За съобщаването не е предвидена никаква форма. То трябва да бъде направено от цедента.

Отговорност на цедента. По начало цедентът не отговаря нито за бъдещата, нито за настоящата платежоспособност на Длъжника. Отговорността на цедента е свързана със съществуването на вземането, неговият размер и принадлежностите към него, при условие че цесията е възмездна. Страните могат да уговорят по-малка или по-голяма отговорност на цедента.

НФ��8�}�сключване на договора. Несъгласието м\у страните може да бъде явно и скрито-волеизявленията се отличават.

Момент на сключване. Договорът е сключен, когато се постигне пълно съгласие в\у всичко. Когато предложението е направено на присъстващ договора се счита сключен от момента на приемането. Когато предложението е направено на не присъстващ има четири теории:

1.В момента на изявлението на адресата - когато неговата воля за приемане бъде външно обективирана. Това е т.н. теория на ИЗЯВЛЕНИЕТО.

2. Договорът е сключен в момента, в който адресатът на офертата е изпратил съобщението си на предложителя, че приема офертата. Тази теория е теория на ИЗПРАЩАНЕТО.

3. Договорът се счита сключен, когато е узнал за приемането на офертата. Това е т.н. теория на УЗНАВАНЕТО.

4. Д-рът е сключен в този момент, в който изпратеното съобщение за приемане на офертата е достигнало у предложителя.Това е т.н. теория на ПОЛУЧАВАНЕТО.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG