Home Право Акции - понятие, видове, прехвърляне на собствеността върху тях, структура- 1

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Акции - понятие, видове, прехвърляне на собствеността върху тях, структура- 1 ПДФ Печат Е-мейл

Акции – понятие, видове, прехвърляне на собствеността върху тях, структура

 1. Акция е особен документ, който удостоверява участие на нейния притежател в капитала на АД в размер, равен на номиналната й стойност. Акцията има следните видове стойности
 • Номинална – стойността, изобразена върху акцията
 • Комисионна – стойността, на която акцията е продадена на първия си притежател (стойност на първичния капиталов пазар)
 • Борсова / Пазарна – стойността на фондовата борса в определен ден, час и минута
 1. Видове
 • Според начина на обективиране, акциите биват
  • Налични – акциите са оформени с подходящ дизайн на книжен носител, върху който е изобразена номиналната им стойност (ценна книга). Според начина по който се легитимира собствеността, биват:
   • На преносител – върху акцията не е отбелязано името на нейния притежател, за такъв се приема всеки, който я притежава
   • Поименни – върху акцията е отпечатано името на първия притежател, заедно с отпечатването на акцията. Права по такива акции може да има само лице, чието име е изписано върху акциаята. Според правата, които носят, поименните акции биват:

à         Обикновенни – предоставят на своя притежател обикновенните права на акционера

à         Привилигировани – освен обикновенните права на акционера, предоставят на своя притежател и някои допълнителни права, посочени в устава: Право на допълнителен дивидент; Право на твърд дивидент; Право на ликвидационен дял и др. Привилигирование акции биват:

-        С право на глас в Общото събрание

-        Без право на глас в Общото събрание – техният брой трябва да е по-малък от тези с право на глас в Общото събрание

 • Безналични – акция в същия смисъл на думата, но книжен носител няма. Представляват особен въображаем документ, но акционерът, задължително се вписва в специална книга, в която се посочва какви видове и какъв брой притежава. На акционера се издава удостоверение, че е притежател на акции, но той не е ценна книга
 • В Търговския закон са уредени и един особен вид акции, които не са наименовани, но в теорията се наричат „винкулирани” акции. Тяхната продажба става по ред, посочен в устава. Обикновенно притежателят им има задължението да ги продава само на други акционери от АД или на самото АД. Целта е снижаване броя на акционерите
 1. Прехвърлянето на собствеността върху акциите зависи от техния вид.
 • Прехвърлянето на собствеността върху акции на преносител става с предаването им във владение на друго лице
 • Прехвърлянето на собствеността върху поименни акции става в следния ред
  • На гърба на акцията се вписва името на новия притежател, като се посочва датата и стария притежател се подписва. Това се нарича „джиро”. Търговският закон допуска да се джиросване да се извършва и на отделен лист хартия „алонж”. Този лист трябва да съдържа всички индивидуализиращи белези на акцията и се счита неотменима част от нея.
  • Името на новия притежател се вписва в книга на поименните акционери, а името на старият се заличава
  • Прехвърлянето на собствеността върху безналични акции става по следния ред
   • Продавачът и купувачът отиват в офиса на АД, където продавачът предава удостоверението си и се заличава от книгата на безналичните акционери
   • В книгата се вписва името на новия акционер и му се издава удостоверение
 1. Структура на наличните акции:
 • Основна част – задължително трябва да съдържа:
  • Наименованието „АКЦИЯ”
  • Номиналната стойност на акцията
  • Търговската фирма
  • Седалище
  • Вида на акцията
  • Капитала
  • Подписите на две лица, които могат да задължават АД (подписите може да се отпечатват)
  • Купонна част (купони) – ако друго не е уредено в устава, трябва да има купони най-малко за 20 години напред. При изплащане на дивидента за съответната година, купонът се изрязва и служи като доказателство за слъжителите в АД, че дивидента е изплатен. След изразходване на всички купони се отпечатват нови акции. Дивидент може да се изплаща най-много до 3 години след годината, за която е.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG