Home Право Забавено изпълнение. Лошо изпълнение. Частично изпълнение

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Забавено изпълнение. Лошо изпълнение. Частично изпълнение ПДФ Печат Е-мейл

Забавено изпълнение. Лошо изпълнение. Частично изпълнение.

Втора група случаи на неизпълнение имаме, когато престацията е обективна възможност, но не е изпълнена. Тогава говорим за забава. Длъжникът не престира по своя вина.

Забавено изпълнение е налице, когато макар и след падежа длъжникът изпълни. Когато длъжникът е изпаднал в забава и е предал дължимото.

Елементите на забавата са:

1. Вземането на кредитора и задължението на длъжника да са изискуеми, т. е.настъпил е
падежа. Когато в договора не е посочен срок кредиторът трябва да даде покана с
подходящ срок на длъжника, за да определи падежа.

Поканата е волеизявление на кредитора, с която той кани длъжника. Формата може да е писмена или устна. Препоръчително е да е писмена. Поканата трябва да е изрична - в нея да се изпълнението, срокът да е определен недвусмислено и категорично. След изтичането на деня, определен в поканата длъжникът изпада в забава.

Ако длъжникът откаже да приеме поканата той изпада в забава от момента на отказа.

2. Длъжникът да е виновен за забавата, т.е. тя да не се дължи на случайно събитие или
непреодолима сила.

Последици от забавата.

Кредиторът има право да иска реално изпълнение, като предяви осъдителен иск. При

парични задължения съдът може да установи запор върху недвижими имоти на длъжника.

При бездействие на длъжника да налага глоби.

Лошо изпълнение - чл.193-196 ЗЗД.

Лошо изпълнение е налице, тогава когато има отклонение от уговорените (или нормални) изисквания за качество. Лошо изпълнение има когато е налице недостатък на престацията.

Предпоставки за лошо изпълнение са:

 1. Да е налице недостатък на престацията, който да е съществен. Съществен е този
  недостатък, който значително намалява стойността на вещта. Или който прави вещта
  негодна за обикновената й употреба.
 2. Този недостатък да е съществувал по време на престацията, т.е. по време на предаването
  на вещта. Ако по-късно се появи недостатък вече приобретателят носи риска.
 3. Кредиторът да не е знаел за този недостатък. Ако кредиторът е знаел за този недостатък
  това вече не е лошо изпълнение. При предаването на вещта купувачът и продавачът
  правят един преглед.

Няма значение в ЗЗД дали недостатъкът е отстраним. След откриването на недостатъкът кредиторът е длъжен веднага, по време на прегледа да уведоми длъжника. Ако не го стори, той поема риска, защото недостатъкът е обективиран в съзнанието и на двамата.-чл. 193/2/ЗЗД.

4. Продавачът отговаря и когато не е знаел за недостатъците.
Последици от лошото изпълнение - чл. 195.

 1. кредиторът иска намаление на цената.
 2. Кредиторът може да иска да се отстранят недостатъците:
  ♦♦♦   От длъжника за негова сметка;

♦♦♦  От трети лице за сметка на длъжника;

♦♦♦  Сам той да отстрани за сметка на длъжника.

 1. Кредиторът може да иска замяна на дефектната вещ, ако става въпрос за родово
  определена вещ.
 2. Кредиторът може да иска да развали договора на основание лошо изпълнение. Тази
  възможност е алтернативна и се използва само, ако вещта има толкова съществени
  недостатъци, че използването й е невъзможно.

38

Кредиторът винаги може да иска обезщетение за претърпените вреди. Но той трябва да докаже пред съда тези вреди и размерът им.

Кога се погасяват правата на кредитора? ♦♦♦  При лошо изпълнение на недвижимите имоти срокът е 1 година. За движимите вещи - 6

месеца. Това е, ако продавачът не е знаел за недостатъците;

♦I*  Ако продавачът е знаел недостатъците и ги е премълчал- 3 години; за договор за изработка-б месеца; а за всички останали случаи- 5 години.

Друга възможност на кредитора е т.нар.гаранционна отговорност - отличава се със следните особености: длъжникът ще отговаря в определен срок, наречен гаранционен, ако вещта не функционира нормално. Но тази отговорност е обикновено за определени недостатъци, не за всички.

Тук длъжникът отговаря само пред кредиторът си, защото той е подписал гаранционната карта. Ако този кредитор продаде вещта на трето лице, то не е кредитор на длъжника.

Може ли да се търси отговорност от производителя? - На основание деликт може, а от магазина се носи материална отговорност.

Забавено изпълнение е налице тогава, когато престацията е обективно възможна, но не е осъществена по волята на длъжника.

Елементите на забавата са:

 1. Налице е изискуемо вземане.
 2. Вина на длъжника.

Последиците са: кредиторът предявява осъдителен иск в съда.

При лошо изпълнение кредиторът има още една възможност - да иска винаги от длъжника обезщетение за претърпените вреди. Това се прилага към всяка една алтернативна възможност, но кредиторът трябва да докаже размера на тези вреди.

Частично изпълнение - чл.66 от ЗЗД.

Чл. 66 "Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнението на части, макар задължението да е делимо."

Дори и когато задължението е делимо - напр.200 000лв., не е все едно дали ще го получите изцяло или всеки месец по 1 000 лв. Икономически и стопански и по-неизгодно частичното изпълнение.

Чл.66 от ЗЗД е диспозитивна правна норма. В случаите, когато има уговорка, че изпълнението ще бъде на части може да се приеме, че нормата е диспозитивна. Има и хипотези, при които самото естество на престацията налага изпълнението да е на части -напр.при наема, лихвите, лизинг-продажбите.

Друга хипотеза, при която е възможност частично изпълнение, е с оглед принципът на добросъвестността - напр.неизплатената част е толкава незначителна с оглед интересите на кредитора, че неговият отказ е в противоречие с добросъвестността. ( дадени са му 1 тон без 0,5%).

Трета хипотеза за частично изпълнение-чл. 191 от ГПК съдът може да разсрочи изпълнението с оглед на имотното състояние на длъжника или с оглед на други обстоятелства.

Може да се иска изпълнение заедно с лихвите след като частичното изпълнение и по вина на длъжника. Пропуснатите ползи също се обезпечават с решене на съда.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG