Home История Българската култура ХV-ХV¶¶ век

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Българската култура ХV-ХV¶¶ век ПДФ Печат Е-мейл

Българската   култура  XV-XVII век

1.Посочете последиците от османското завоевание на българските земи?

-османското завоевание прекъсва естествения ход на развитие на българския народ,унищожава за дълги векове българската държавност.То нанася удар върху йерархичната пирамида на българското общество.То нанася удар и върху българското стопанство което остава изолирано от европейската стопанска система.

След османското завоевание съществено се променя и демографската ситуация в завладените територии.

Съществени са последиците от османското завоевание и за материалната и духовна култура на българския народ.

въведение

Със завладяването на Б-Я се извършва генерална промяна във всички сфери на обществено-икономическия,политическия и културен живот на българите.На изпитание е подложено оцеляването на българския народ.Но това време не само на оцеляване,но и на съхраняване и опазване на културната традиция и националната ни идентичност.

Време през което българина доказва изключителната сила на своя дух,волята да опази вярата си,да го  има…,на умението да приема”другия”,да се приспособи,за да се съхрани.Нещо повече-през този период вярата се превърнала в синоним на народността,а църквата,макар и лишена от нормална организация,съхранявала културната традиция,ставайки главен организатор на духовно-просветния живот в земите ни./обявяване на темата/

След османското завоевание като официална култура на българите била наложена тази на завоевателя,която има за основа исляма,която влиза в противоречие със християнските ценности на българите и възпрепятства нейното развитие.Трудности за развитието на българската култура представлявали и

влиянието на многобройните народностни групи населяващи страната-татари,гърци,албанци,власи и други.

Не на последно място в резултат на османското завое-

вание българската култура се откъснала от славянската и от европейската културна общност.

Книжовен живот през XV-XVII век

Пряк резултат от османското завоевание била широката миграционна вълна от български книжовници.

Опишете книжовния живот презXV-XVIIв.по следните показатели-центрове,представители,про-

изведения.

-хроника-1

-Рилския манастир

-ВладиславГраматик,ДимитърКантакузин

-документ-3 от учебника

Важни книжовни средища в Западна България са

рударският център Кратово с манастира-“Св.Архангел Михаил и Гаврил” и Софийската книжовна школа с манастирите около София-Драгалевски,Кремиковски,Сеславски,Лозенски,Кока-

лянски,Куриловски и др.

В произведенията на софийските книжовници-поп Петър,Матей Граматик,поп Пейо се наблюдава развитие на житийния жанр.

Културни средища възникнали и в източнобългарски-

те предели-Ловеч,Търново,Кукленския манастири др.

Тук се създавали книги нужни за всекидневната цър-

ковна практика-евангелия,апостоли,требници и пр.

Към книжовната продукция сътворена презXV-XVIв.-

можем да отнесем-хрониките и житията.

Какво ще допълните за тях?

Културният процес на XVIIв. бил представен от три

основни литературни потока-дамаскинска книжнина,

сборници със смесено съдържание и католическа книжнина.

-документ-4-5 от учебника

Архитектурата в Българските земи

Каквое характерно за приемствеността в разви-

тието на архитектурата от средновековна Б-я през

вековете на османското владичество?

-хроника-2

-снимка на Арбанашка къща

-снимки на манастири

Църковната архитектура е представена от различни по

план ,размери и украса църкви-на Драгалевския мана-

стир,Кремиковския,църквите в Търново”/Св.Папаске-

ва” и “Св.Георги”,в Арбанаси”Св.Атанас”и”Рождест-

во Христово”,в Бачковския манастир,несебърските църкви и др.

Българската  живопис през XV-XVIIв.

Какво е характерно за живописта от този период?

-специално място заемат ктиторските портрети

-за пръв път се появяват иконостаси с дърворезба

-картинките-7-8-от учебника

Народната култура като етностабилизиращ фактор

След османското завоевание част от функциите на

“високата” култура се поемат от народната.

Какво можем да допълним за нея?

Главната функция,която изпълняват всички компоненти на народната култура е опазването на

Българската  народност,поддържането на будно

народностно съзнание и изграждането на щит срещу

чужди културни влияния и домогвания/тази цел е

изпълнена в следващата епоха на Възраждането/.

 

WWW.POCHIVKA.ORG