Home Право Акционерно дружество понятие, фирма, образуване, права и задължения, прекратяване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Акционерно дружество понятие, фирма, образуване, права и задължения, прекратяване ПДФ Печат Е-мейл

Акционерно дружество – понятие, фирма, образуване, права и задължения, прекратяване

 1. Акционерно дружество (АД) е вид търговско дружество, за образуването на което се изисква минимален капитал, разделен на акции като АД отговаря за задълженията си със своето имущество
 • Капиталът е цифрово изразена в пари величина, която изпълнява две основни функции:
  • Икономическа – служи за икономическа основа на дейността на ООД
  • Гаранционна – служи като гаранция за изпълнение на поетите ангажименти в търговски сделки
  • Минималният размер на капитала за образуване на АД е 50 000 лв.
  • Акцията удостоверява участие на нейния притежател в капитала на АД
  • Минималния размер на номиналната стойност на акцията е 1 лв.
 1. Търговската фирма включва:
 • Свободно избрано наименование
 • Указанието „Акционерно дружество” / „Еднолично акционерно дружество” или съкращенинията им АД / ЕАД
 1. Образуването на АД включва следните етапи
 • Учредяване на Учредително събрание – учредители са всички лица, които са записали акции. Взимат се следните решения
  • Решение за учредяване на АД – приема се с единодушие
  • Приемане на Устав – приема  се с единодушие
  • Решение за избор на органи на АД – Съвет на директорите или Надзорен съвет – взима се с мнозинство, посочено в устава
  • Решение за размера на разноските по регистрация на АД – с мнозинство, посочено в устава
  • Набиране на капитал – за набирането на капитала Съвет на директорите / Надзорен съвет разкрива набирателна сметка в някоя банка. Учредителите внасят в тази сметка стойността на записаните акции. Срещу банковият документ за внесените суми в АД издават временно удостоверение на акционера, което му служи до отпечатването на акциите. Ако в срок от три месеца в банката не бъде представен документ, че документите са внесени в Търговския регистър, банката е длъжна при поискване да връща парите на учредителите заедно с лихвата
  • Вписване в Търговския регистър – възниква за правния свят
 1. Права и задължения
 • Имуществени – имат пряка парична оценка
  • Права:
   • Право на дивидент (част от годишната печалба на АД) – размера на дивидента се гласува на Общо събрание на акционерите като процент на номиналния размер на акциите
   • Право на ликвидационен дял за правоимащите акционери
   • Задължения
    • Да внесат стойността на записаните от тях акции
  • Неимуществени  - нямат пряка парична оценка
   • Права
    • Право на глас в Общото събрание
    • Право на информация за състоянието на АД
   • Задължения - няма
 1. Прекратяване на АД става при следните основания:
 • Общи за всички дружества:
  • По решение на комплементарите
  • По решение на съда, ако търговското дружество извършва забранена от закона дейност
  • При изтекъл срок на срочно търговско дружество
  • При обявяване в несъстоятелност
  • Специфични основания
   • Службено прекратяване
    • Ако стойността на чистото имущество на АД спадне под размера на капитала и в продължение на една година капитала не се намали или АД не се преобразува в ООД, ако размера на капитала е паднал под 50 000 лв.

Чисто имущество – извадени са задълженията

 • Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвет на директорите / Надзорен съвет и Управителен съвет спадне под изискуемия минимум
 • Други основания, предвидени в устава

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG