Home Право Административно право

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Административно право ПДФ Печат Е-мейл

№1За родина на АП се счита Централна и Западна Европа. От АП водят началото си финансовото право, Митническото право и др.Като самостояте-лен правен отрасъл АП се характеризира с свои собствен пред-мет и метод на регу-лиране  регулиране. В предмета му се вклю-чва обществените от-ношения които възн-икват изменения или прекратяване в проце-са на разгръщане на държавното управле-ниеНай общо държа-вното управление мо-же да се определи ка-то държавена власт-ническа подзаконова дейност по общо рък-оводна организация контролираща всички сфери на обществен-ия живот. Методът на АП е властнически метод за който е ха-рактерно неравенство на субектите по пра-вните връзки.Въз осн-ова на предмета и ме-тода АП може да се определи като самос-тоятелен правен отра-съл съвкупност от АПН които регулират отношенията в сфера-та на държавното уп-равление. Системата на АП има 2 компле-кта правни норми-АП-обща част и спец-иална част,АПП-обша част и специална ча-ст.

№2Самият термин Държавно управление може да се разгледа в няколко аспекта: 1. Функционален-Държ. Управление е държав-но властническа дей-ност под общо ръков-одство и контрол на всички сфери на общ-ествения живот. 2. Те-сен смисъл е изпълн-ителните разпоредит-елни дейности но са-мо когато се развива само от органите пуб-личното право.3. В широк смисъл-тук ве-че се осъществява де-йност и от другите държавни органи.

№3Държавното упра-вление в организацио-нен смисъл обхваща съвкупността от вси-чки органи на правна-та власт в страната плюс административ-ните които са изгра-дени в тяхна помощ. Под органи на Прав-ната власт разбираме еднолично или комп-лексно звено от сист-емата на апарата кое-то притежава държав-ни властнически пра-вомощия по разгръщ-ане на държ. Управле-ние у нас.Всяка адми-нистрация в държав-ния апарат бива обща и специализирана-об-щата-включва правен отдел,протокол и др. Специализираната ад-министрация обхваща отдели които са спе-циализирани с държа-вните органи.Те двете са структурирани в дирекции отдели и сектори.Администрацията в Правната власт включва-собствена администрация на МС,министерствата, държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните аген-ции, областните и об-щинските администр-ации.

№5АПН е общо абст-рактно правило за по-веденчески регулатор на общесттвенитте отношения в сферата на държ. Управление чийто изпълнение е определено с държ. принуда.АПН е вид правни норми което означава че притеж-ава всички характери-стики на ПН но има и своя специфика която се наблюдава в-при-ложното поле, има императивен характер

ако е нарушена прав-ната норма трябва да се налага администра-тивна санкция като тя се налага от самата администрация.Административните правни отношения-наричат създадената възосно-ва на АПН правна вр-ъзка м/у субектите ко-ято е насочена към възникването или пр-екратяването на адми-нистративно-правни-те последици в сфера-та на държ.управлен-ие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10Под орган на изпълнителната власт разбира-ме еднолично или колегиално звено което притежава дър-жавно пластнически правомощия.Към Це-нтралните органи на Правната власт спа-дат МС,министър пр-едседателя, вицепрем-иери, министри, пре-дседателите на дър-ажните агенции. МС- възниква по система-та на непряката избо-рност подписва се кл-етвен лист, по консти-туция МС ръководи цялата вътрешна и външна политика на страната. Той работи на заседания те са публични и закрити, решенията се вземат с общо съгласие. Акто-вете които биват при-ети от МС биват-по-становления, решен-ия,протоколни реше-ния.Той може да бъде свален с оставка или с вот на недоверие. Служебния кабинет е назначен от президе-нта и е за 2-3 месеца, функциите му са огр-аничени и той трябва да подготви изборите и да довърши започ-натите дела от пред-ходния кабинет а не да извършва ново уп-равление.Министър председателя-той е полит.Лице,той е едн-оличен самостоятелен орган а от друга стр-ана е член на колек-тивен орган и въз-никва по системата на непрякото избиране.

№12Съгласно Конст-итуцията и ЗАТУ-2 степенна системаобл-асти и  общини. Спо-ред ЗАТУ съставни  единици са районите  и кметствата но те са част от общините. Те-риториалните едини-ци са градовете и се-лата те очертават къ-де ще бъдат разполо-жени и къде ще дейс-тват органите на изп-ълнителната власт вл-аст.Областен управи-тел-едноличен орган с обща компетентност, възниква по система-та на назначаване. Сл-еди за изпълнението на актовете на цент-ралната власт, упра-жнява контрол за зак-оносъобразност в/у актовете на кмет-овете и общинския съвет,актовете на дъ-рж. собственост се из-дават т него.Актовете които той издава ли-чно са заповеди. Км-етът-изпълнителната власт власт в общи-ната, той е и държ. орган, дава задъл-жителни разпорежда-ния на началниците на полицейските уча-стъци.Възниква по системата на пряка изборност.

№13Държавна служ-ба –разглежда се от 2 аспекта –от аспекта на Конституционно право-от позицията на КП държавната сл-ужба е по-широко по-нятие- ДС е упражня-ване на държавната власт,ДС има там къ-дето има управление на държавната собст-веност,ДС не е дейно-ст по непосредствено материално производ-ство.В смисъла на АП ДС е упражняване на държавната власт от името на определена държавна институция. Принципи на Държ. служба-забрана за ед-новременно упражня-ване на 2 държ. длъж-ностти,лоялност към властта,политически неутралитет.Носителите на държ.власт са държавните служите-ли.Държавният служ-ител е лице което зае-ма за постоянно плат-ена длъжност-админ-истративна както и лица на които специа-лен закон признава статута на държ.служ-ители.Държ.служители са ръководни лица и експерти.

№15Административния акт е едностранно властническо волеиз-явление на държ.орг-ан.Правомерно юрид-ическо действие или бездействие.Винаги има властнически ха-рактер.Видове АА- 1. В зависимост от начи-на на индивидуализа-ция на адресатите-но-рмативни,индивидуални и общи.2. В завис-имост от съдържание-то си-утежняващи-на-лагат тежест,забрана; облагоприятстващи-създаващи блага.3. В зависимост от интен-зитета на влатничес-кото въздействие- с силен интензитет-по- становления,наредби, с слаб интензитет- удостоверителни АА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17Действието на АА-се разглежда в 2 аспекта-1.-ви аспект обхваща юридическа-та и обвързващата си-ла на акта.2.ият аспе-кт обхваща действие по време и по отнош-ение на лицата. Юри-дическа сила на акта разбираме действието на АА един спрямо друг.Юридическата сила се определя от мястото което автор-ът на актта заема в системата на апарата. Обвързващата сила на акта е действието на АА спрямо адресати-те.Обвързващата сила на актовете е еднаква. В вторият аспект дей-ствието по време раз-личава начален и кра-ем момент.Начален момент-определя се от влизане в сила на акта.Крайноят моме-нт- при нормативните АА настъпва с изрич-ната отмяна на акта със същия по степен акт.При индивидуалн-ите актове крайният момент може да наст-ъпи чрез- отмяна ,отт-егляне,преустановяване.

№18 За да бъде редо-вен един АА трябва да отговаря на: 1.Усл-овия за правилност на акта-за тях няма Пра-вни норми които да определят кога един акт е правилен и кога не е.Когато няма пра-вна норма се изпол-зват научни критерии.

2.Има 2 Правни нор-ми-в тях са посочени 5 условия които тряб-ва да бъдат изпълнени за законосъобразнос-тта на акта-компетен-тност на автора ,спаз-ване на материалните закони,спазване на формата,спазване на процесуалните прави-ла,преследване на це-лта на самия закон. Компетентността в АП наука има изгра-дени 2 осн.тези- 1.Ко-личествена теория на проф.Дерменджиев-според нея компетен-тността е съвкупност от налични към даден момент властнически правомощия на държ. орган.2.На проф.Кос-тов-Правно-субектна теория-тя е господст-ваща.Гласи че компе-тентността е правосу-бектност на държ. ор-ган.Компетентността бива обща и специал-на.АА по правило се издават в писмена фо-рма,може и в устна но в редки случаи.Пред съд не може да се обжалва правилност-та на акта.Той се про-изнася винаги само относно законосъобр-азност.

№22Недействителност означава че акта ст-рада от някакъв порок ,поради което не мо-же да породи желани-те от страните правни последици,или ако породи такива те мо-гат да бъдат заличени с обратна сила.Поро-кът е липсата на 1 от показателите за зако-носъобразност на АА.

В АА се различават 2 основни вида недейс-твителност-1.Нищож-ност-АА не пораждат никакви правни посл-едици.2.Унищожаемост-те пораждат прав-ни последици за опр. период ,но тези прав-ни последици могат да бъдат заличени, унищожаемостта мо-же да иска само засег-натото лице в точно определени срокове.

№24В АП са създаде-ни редица способи за обезпечаване на зако-носъобразността в ад-министрацията,тези способи са групирани по следния начин-1. Група на общополит-ическите способи. 2.Група на функцион-алните способи. 3.Гр-упа на съдебните сп-особи.Контролът е функция по управле-нието.Той е присъща част на държ.управл-ение,схващано като подзаконова властни-ческа дейност под об-що ръководствена ор-ганизация и контрол на всички сфери на обществения живот. Контролната компете-нтност е властническа  компетентност и при нейното упражняване се издават юридико-властнически актове. В съдържанието на контролната компете-нтност не се включва самото наказване на лицата,обсегът на ко-нтр.компетентност ст-ига до набелязване на мерките на въздейс-твие.Контролът е с-ма от мерки за съпост-авка на зададеното с установената оценка и набелязване мерки на въздействие спря-мо актовете и спрямо лицата.Надзорната компетентност се уп-ражнява от субекти които са външностоя-щи на Изпълнителна-та власт.

 

 

 

 

 

 

 

№26Вътрешноведомствения контрол се уп-ражнява от органи на Изпълнителната власт спрямо органи на съ-щата власт.Контролен субект е всеки който е по-горестоящ в служ-ебната йерархия спр-ямо подчинаното ли-це.Предимство на то-зи контрол е че той се осъществява по всяко време,проявява се ка-то предварителен, те-кущ и последващ.Об-хваща цялостната де-йност на подконтрол-ните звена.Може да обхваща както юрид-ическа така и матери-ало-техническата дей-ност.Този контрол е както за законосъобр-азност ,така и за пра-вилност в действията на подконтролните звена .Той притежава най-широки мерки на въздействие.Мерките на въздействие по от-ношение на актовете на подчинените орга-ни могат да се изразят в-отмяна, изменение, потвърждаване, да из-даде акта вместо по-дчинения.Мерките на въздействие по отно-шение на лицата се изразяват в това  че по пътя на този кон-трол може да се нап-рави предложение за търсене на такъв вид отговорност-дисципл-инарна.

№29Съдебният конт-рол е контролът който упражнява съдебната власт в/у Изпълнител-ната власт.Той проти-ча въз основа на обща и на специална клау-за,съдът може да дей-ства като контролира администтрацията. Недостатък на този контрол е че протича бавно,обхваща само юридическите дейно-сти,той е к-л само за законосъобразност ,а не и за правилност на акта.Той винаги е по-следващ контрол. Ме-рките на въздействие също за ограничени. Съдът може да отме-ни изцяло акта или го потвърждава.Само по изключение съдът мо-же да измени съдърж-анието на акта. Мер-ките на въздействие по отношение на ли-цата не могат да се предприемят трябва друго дело.Ако няма сезиране този к-л ня-ма да започне.

№30По начало проку-ратурата е държ.инст-итуция която по зак-она за Съдебната вла-ст е оторизирана за извършването на раз-лични дейности. Една от ф-ите и е да упра-жнява надзор в сфе-рата на Държ.управл-ение,този  надзор се нарича общ надзор за законност и се пров-ежда въз основа на Закона за съдебната власт.Прокурорската компетентност е влас-тническа компетентн-ост и при нейното уп-ражняване се издават юридико-властничес-ки актове. За наруше-ние извършено в сфе-рата на Държ.управ-ление прокуратурата може да реагира по следния начин:1. Чрез подаване на протест- държ.властнически акт,който прокуратур-ата подава когато нар-ушението в сферата на ДУ е извършено чрез издаване на не-законосъобразен АА. 2.Предложението- пр-окуратурата подава предложение когато нарушението в сфера-та на ДУ е извършено чрез неправомерно действие подава се до автора на това дей-ствие.3. Постановлен-ие-в бързи случаи на самооправство проку-ратурата с постановл-ение възтановява пре-дишното фактическо полужение.Самооправство е когато лице се поставя над закона.

№32АП се разглежда в тесен и широк сми-съл-в тесен-АП е адм-инистративна наказа-телна отговорност на лицата,а в широк-е освен административ-но-наказат. отговорн-ост плюс принудител-ни административни мерки.АП е вид държ. принуда тъй като се изпълнява от органи-те Изпълнителната власт.Тя е вид правна принуда осъществява се възоснова на пра-вен ред ,правни акт-ове,правни последи-ци.Тя е един от 4-те вида  принуди в прав-вото.От гражданското се различава по това че при администрати-вното няма вреда.От наказателното по това че наказателното се реализира от съда,от дисциплинарното по това че там се налага от вътрешнослужеб-ния ред.Субектите на АПса:1.Физически лица-навършили18г. 2.Юридически лица- на тях се налагат само имуществени санкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№33Административната наказателна отго-ворност е реализация на административната правна норма и се из-разява в понасяне на негативни последици от страна на нарушит-еля поради факта на извършеното от него административно нар-ушение.Адм.наказателна отговорност е ед-на от 4-те вида отго-ворности в правото и възниква по следния състав:Вина-е психи-чното отношение на дееца към извършено-то от него престъпле-ние.2. Противоправн-ост-деянието е в про-тиворечие с позиция-та на правните норми. 3. Причина-предпола-га че виновния резул-тат е настъпил имен-но от деянието. Прав-ните уредби стоят мн-ого близо до Наказат-елния кодекс, изграж-дат се на общи принц-ипи.Углавната отгов-орност е:1.Принцип за невинност на нару-шителя,2.Без вина ня-ма отговорност,3.Зак-оноустановяване на нарушенията и наказ-анията,4.Принципи за право на адвокатска защита.Административното нарушения е деяние действие или бездействие извърше-но виновно с което се накърнява установен-ия в страната ред. На-казва се с администр-ативна санкция.Всяко деяние има 3 фази-пр- иготовление,опит и довършено деяние. Има 2 форми на ви-ната-умисъл и по непредпазливост.

№37Понятието АП разглеждаме в 3 асп-екта:1.АП е самосто-ятелен правен отра-съл-съвкупност от ад-министративни проц-есуални норми.2. АП е в съотношение с по-нятието адм.произв-одство-тези понятия се отнасят по м/у си както цяло към части което значи че АП е съвкупност от множ-ество адм. производс-тва.3.АП в тесен смисъл разбираме съдебното разглежда-не на адм. спорове, а в широк смисъл раз-бираме цялостната дейност на админист-рацията по реализаци-ята на администрати-вно-процесуалните норми.Адм. наказан-ие е реализирането, санкцията на АПН и то се съдържа в сама-та санкция.Адм. нор-ми биват:обществено порицание,глоба,временно лишаване от пр-авото да се упражнява опр.професия или де-йност.

№39В АП се срещат различни видове про-цесуални фигури:1. Страните в процеса- същите страни както в материалните прав-оотношения.Всички страни в процеса пр-итежават ппроцесуал-ни възможности с ко-ито може да влияе в хода на процеса.2. Субектите на процеса са страните плюс съда Тогава субекти по За-кона за АП са:автора на акта,адресата, про-курора,съда.3.Учасниците в процеса са ли-цата които играят ня-каква роля в процеса.

№51Това производст-во е 1-ви подетап на досъдебна фаза.В об-щата си х-ка едноин-станционно безспор-но производство,като водещ процеса орган е актосъставителя. Производството запо-чва с изготвяне на акт за нарушение,без акт то не може да започне освен ако преписката е била в следствие до знание или е изпрат-ена от углавните орг-ани.Самият акт за на-рушение по своята природа е удостовер-ителен АА. Той има 3 осн. ф-ии: сезираща, обвинителна и дока-зателствена.Акта се изготвя в присъствие-то на нарушителя,той трябва да се изготви пред свидетели.Без свидетели  е въз осно-вата на документи. След това акта се дава на лицето да се зап-ознае с текста и да го подпише.Има право да направи възраже-ния.

 

 

 

№52Това производст-во е 2-ри подетап на съдебната фаза еднои-нстанционно,безспорно и водещ процеса орган е наказващият орган.Не могат да бъ-дат наказвани органи ,както и което и да е лице заинтересовано от изхода на делото. Наказателното поста-новление е правораз-давателен акт.Самото наказателно постано-вление има следните реквизити:Наименования,данни за наказва-щия орган,данни за нарушителя,данни за пострадалия,диспозитива,пред кого може да се обжалва,дата.Ако има пострадал той има право да иска об-езщетение до момен-та на издаване на ак-та.Наказателния орг-ан може да напише сумата на обезщетен-ието но може и да от-каже.

№53Нарушителя в цялата част а постра-алия само в частта за обещетението могат да обжалват в 14днев-ен срок чрез наказва-щия орган в наказа-телно постановление. Първа инстанция е РС с състав 1 съдия.Съд-ът потвърждава ,изме-ня или отменя изцяло или от 4асти наказат-елното постановлен-ие.Това решение мо-же да се обжалва.Вто- ра инстанция е ОС- с 3 съдии и с участие на прокурора.ОС прила-га правилата на Каса-ционно производство.

№41Това производст-во е първи подетап на досъдебната фаза на Админ. Правния про-цес спрямо АА.Като водещ процеса орган е самата администра-ция.АА се издава от компетентен затова орган като погоресто-ящия орган няма право да изземва за разрешаване въпрос който е от компетент-ността на долустоящ-ия.АА се издава в 7 дневен срок ако ор-ганът е едноличен и най-късно до първото заседание ако органът е колективен.АА се задава в писмена фор-ма задължително. Мо- тиви наричаме съобр-аженията на автора на акта да вземе 1 или друго решение,като не се издават писмено пред диспозитива. Мотив може да липс-ва когато представля-ва държ. или служеб-на тайна.В акта може да биде включен кла-уза за предварително изпълнение,това са случаите когато са за-страшени живота на хората също и опасн-ост да се осуети изп-ълнението на акта.

№42Водещ процеса орган е непосредстве-но по-горестоящия орган спрямо автора на акта.Протича в 1 инстанция.Това прои-зводство не е задълж-ително.Не подлежат на обжалване по този ред актове за които е предвидено да атаку-ват пред съд.Самото производство започва с жалба в 7 дневен ср-ок или протест на пр-окурора,а мълчаливи-те откази на админи-страцията се обжалв-ат в 14дневен срок. Жалбата и протестът се подават чрез авто-ра на акта.В негова полза е оформено в т.нар. право на отзиви .Правото на отзиви означава че авторът на акта има право от-ново да преразгледа въпроса.Той е длъжен в 7дневен срок да из-прати цялата препис-ка на по-горестоящ орган.Непосредствено по горестоящия орган като получи цялата преписка той може да потвърди да го изме-ни нацяло или части-чно ,да го отмени или да го издаде ако не е бил издаден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№46Това производст-во беше първа инста-нция от съдебната фа-за което се отнася са-мо за индивидуалните АА.Като водещ проц-еса орган е Окръжния съд.Общата клауза в ЗАП означава че все-ки един акт който пр-итежава белезите на индивидуален АА мо-же да се обжалва пред съда.Жалбата се под-ава в 14 дневен срок или чрез администра-тивен орган или дир-ектно в съда.Съдът в състав преценява зак-онността на акта. Съ-дът е контролна инст-анция – което значи че той ще отхвърли изцяло жалбата или протеста или ще отм-ени изцяло или от ча-сти целия акт.Само по изключение може да реши като става дума за декларативни АА .Това решение на ОС подлежи на обжалва-не пред ВАС.

№45Пред ВАС се ра-звиват няколко произ-водства по оспорване на АА:1.Производст-во по оспорване на Наказателни актове-развива се само в ед-на инстанция-5членн-ия състав на ВАС. 2.Производство по по основата на индиви-дуални и общи ненор-мативни актове- жал-бата и протеста се по-дават без срок ,като жалба може да подаде всеки правен субект. 3.Касационни произ-водства-жалбата само сезира съда без да сп-ира изпълнението на акта- продължава да се прилага докато съ-да не се произнесе. Това производство е втора заключителна инстанция на АПро-цес спрямо АА.За не-го е характерно проц-есуално равенство на страните,като водещ процеса орган е 3членен състав на ВАС.

№49Изпълнението е последен етап от АП и от ЗАП то предпо-лага влязал в сила АА .Водещ в процеса ор-ган е изпълнителният орган,като той се опр-еделя от авторът на акта За орган по изпъ-лнението се приема изпълнителната вла-ст.Органът по изпъл-нението е длъжен да премине по 2 форми-покана за доброволно изпълнение и съобще-ние за започване на принудително дейст-вие.Самият адресат може да обжалва дей-ствията на органа по изпълнението с жалба но това само сезира без да спира изпълн-ението.Ако в хода на изпълнеението акта бъде отменен админи-страцията е длъжна да възтанови правото в 1 месечен срок или да пбезщети лицето по законен начин.

№55Последната закл-ючителна фаза по ЗА-НН.Как ще протече зависи от вида на на-ложеното наказание. Ако е наложено нака-зание обществено по-рицание-се изпълнява пред колектива къде-то работи лицето,Ако е наложено наказание глоба и е в полза на общините се събира от данъчните служби, ако е в полза на държавата се събира от събирателни аген-ции.Ако е наложеено временно лишаване от правото на упраж-няване на на работа ще ви премести на друга работа или съ-ответния специализи-ран държ.орган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG