Home Право Функции на съвременната държава

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Функции на съвременната държава ПДФ Печат Е-мейл

1. Характеристика на функциите на държавата.

1.1. Същност.

Функциите на държавата са предопределяни от социалната

същност и задачите на държавата нейните основни

направления на дейност по разрешаване на тези задачи.

Функциите на държавата изразяват нейното социално

предназначение, нейното обслужване на общите интереси на

обществото. Социалното предназначение на държавата се

определя от множество фактори, най-важен от които е

волята на народа.

Функциите се развиват заедно с развитието на държавата.

Те се появяват и изчезват в зависимост от историческите

задачи пред държавата. Съществува тенденция към

увеличение на функциите на държавата.

В зависимост от историческия етап на развитие една или

друга функция придобива приоритет.

Съществуват различни концепции за това с какъв

интензитет да се осъществяват държавните функции. По

важни са:

- консервативна;

- либерална;

- социалдемократична;

- комунистическа.

1.2. Характерни черти.

Функциите на държавата имат следните характерни черти:

- те имат обективен характер;

- имат систематичен, постоянен характер;

- изразяват същността и социално предназначение на

държавата;

- възникват и се развиват в съответствие със задачите и

целите на държавата;

- осъществяват се посредством всички държавни органи;

- осъществяват се определени форми и с определени

методи.

1.3. Съпоставка с други сходни явления.

1.3.1. Съпоставка с функциите на отделните държавни

органи.

Последните представляват реализиране на компетенциите,

на правата и задълженията на отделните органи в

съответствие с тяхното място и предназначение в

държавния механизъм. Функциите на държавните органи се

определят от самата държава посредством специални

юридически актове, а функциите на държавата не зависят

от волята на самата държава.

1.3.2. Съпоставка със задачите на държавата.

Задачите на държавата са проблемите, стоящи пред нея на

определен етап на нейното развитие, и очакващи своето

разрешение от страна на държавата. Задачите на държавата

предопределят нейните функции и компетенциите на нейните

органи. Сред задачите на държавата са:

- запазване и защита на обществото и държавата;

- овладяване на противоречията вътре в обществото и

държавата;

- подпомагане на развитието на обществото и държавата.

1.3.3. Съпоставка с политиката на държавата.

Политиката на държавата изразява съобразяването на

нейната дейност с определени политически интереси. В

рамките на едни същи функции може да се провежда

различна политика в зависимост от това чии политически

интереси надделяват при осъществяването на държавната

дейност.

2. Видове държавни функции.

Функциите на държавата са най-различни видове, тъй като

дейността, която държавата осъществява е в най-различни

направления.

По-важни деления на функциите са както следва:

2.1. Според значението им за правото:

Съвременната държава осъществява 4 (юридически) функции:

- правотворческа;

- изпълнително-разпоредителна;

- правозащитна, и

- контролна.

2.1.1. Правотворческата функция се осъществява основно в

2 форми на дейност:

- законодателна, и

- подзаконова правотворческа дейност.

Последната се осъществява с цел да се организира

изпълнението на законите, да се даде първична уредба на

неосновни обществени отношения или на отношения с

временен характер или пък при уреждане на ведомствени

отношения.

Ако приемем, че съдебната практика играе роля на

източник на правото, то тълкувателната дейност на ВКС и

на ВАС представлява трета форма на дейност, чрез която

се осъществява правотворческата функция на държавата. Но

следва да се има в предвид, че правовият ред не е

спонтанен, докато съдебните решения са. Съдебните

решения също така признават или не права и задължения,

установени от закона. Освен това съдът дава правата,

законът дава правото.

2.1.2. Изпълнително-разпоредителната функция на

държавата се осъществява чрез:

- издаване на индивидуални административни актове;

- издаване на общи административни актове, и

- налагане на принудителни административни мерки.

Издаването на индивидуални административни актове е

пряко свързано с прилагането на закона. То става в:

- диспозитивна форма (т. е. прилага се диспозицията на

правната норма) или в

- санкционна форма (т. е. прилага се санкцията на

правната норма),

като правомощията по осъществяване на тази дейност са

разпределени между различни органи на изпълнителната

власт.

Макар и по изключение, правомощия да издава актове,

приравнени на индивидуалните административни актове имат

и органи на съдебната власт. Така конститутивните

решения на съда в рамките на административното

правосъдие играят роля на административен акт.

Дейността по издаване на общи административни актове е

от преимуществена компетентност на административните

органи.

Дейността по налагане на принудителни административни

мерки също е предоставена на административните органи и

на съда. Следва да се различават правомощията по

налагане на тези мерки от дейността по фактическото им

осъществяване.

2.1.3. Правозащитната функция се осъществява чрез:

- правосъдна дейност;

- правораздавателна дейност, и

- правоохранителна дейност.

Функцията е родово понятие, а дейността – видово

понятие.

2.1.3.1. Правосъдието е дейност по решаване на правни

спорове от съдилищата. Правосъдната дейност е от

изключителната компетентност на съдилищата.

2.1.3.2. Всички други извънсъдебни органи –

административни юрисдикции, доброволни арбитражи,

Конституционен съд и пр., осъществяват правораздавателна

дейност. Тя е решаване на правни спорове не от съда.

2.1.3.3. Органите на прокуратурата и на следствието

осъществяват правоохранителна дейност. Тя е насочена не

към решаване на правни спорове, а към охрана на

законността.

2.1.4. Контролната функция включва дейности по

осъществяването на контрол върху реализирането на

първите три функции.

Дейността по реализирането на всяка функция се

обективира в правен акт. Поради това контролът върху

отделните дейности, чрез които се осъществяват

функциите, е контрол върху правните актове на

съответните държавни органи. Тук не се включват

различните форми на обществен, политически и

дисциплинарен. контрол.

Конституционният съд контролира законодателната дейност

на Народното събрание. Той има изключителната

компетентност да упражнява контрол за

конституционосъобразност на законите. Това е

самостоятелен вид дейност на КС, която не се покрива с

неговата правораздавателна дейност. По начало държавните

органи не осъществяват само една функция или само една

дейност.

Контролът върху подзаконовата нормотворческа дейност се

осъществява от Върховния Административен Съд.

Съдебният контрол се разпростира върху всички актове на

органите на изпълнителната власт: индивидуални и общи.

Едновременно с това те подлежат и на административен

контрол от страна на вишестоящ административен орган.

Контролът върху дейността по осъществяването на

правозащитната функция се осъществява от прокурорските

органи във формата на общ надзор за законност.

Правораздавателната дейност на несъдебните юрисдикции

(без тази на КС) се контролира от съдилищата.

2.2. Според сферата им на действие функциите биват:

2.2.1. Вътрешни.

Това са функции, осъществявани вътре в рамките на

отделната държава.

2.2.2. Външни.

Това са функции, осъществявани извън пределите на дадена

държава.

2.3. Според сферите на обществен живот функциите се

делят на:

2.3.1. Икономическа.

Отнася се до управлението на икономиката.

2.3.2. Социална.

Отнася се до управлението на социалното подпомагане,

социалното осигуряване, образованието, културата и

здравеопазването.

2.3.3. Политическа.

Отнася се до поддържане на политическата система и

отношенията в политическото общество.

2.3.4. По опазване на обществения ред.

Отнася се до опазването на обществения ред и правата на

правните субекти.

2.3.5. Екологична.

Отнася се до опазване на околната среда.

2.3.6. Отбранителна.

Отнася се до вътрешната и външна защита на държавата.

2.3.7. По опазване на световното сътрудничество.

Отнася се до защита на общочовешките интереси и

международната интеграция.

2.4. Според обхвата им функциите се делят на:

2.4.1. Общосоциални

Осъществяват се от едновременно от държавата и от други

публичноправни и частноправни субекти.

2.4.2. Специални.

Осъществяват се само от държавата.

2.5. Според значението им функциите биват:

2.5.1. Основни.

Това са трайни, значими функции.

2.5.2. Допълнителни.

Това са по-маловажни функции.

2.6. Според времетраенето им функциите са.

2.6.1. Постоянни.

Осъществяват се в продължителен период от време.

2.6.2. Временни.

Осъществяват се във връзка с определени събития.

3. Форми на осъществяване на държавните функции.

3.1. Същност на формите на осъществяване на държавните

функции.

Това са начините, по които държавните органи

осъществяват държавните функции. Всяка функция се

осъществява едновременно в правни и организационни

форми.

3.2. Правни форми:

- правотворческа;

- правоизпълнителна;

- правозащитна.

3.3. Организационни форми.

- организационно-регламентираща (уточняват се статута,

устройството и правомощията на отделните държавни

органи, осъществяващи държавните функции);

- организационно-стопанска (в т. ч.

оперативно-техническа, статистическа, счетоводна и пр.);

- организационно-идеологическа (осигурява се

идейно-политическа подкрепа за държавните органи,

осъществяващи държавните функции).

4. Методи на осъществяване на държавните функции.

4.1. Същност на методите за осъществяване на държавните

функции.

Това са способите на въздействие на държавата спрямо

нейните граждани и техните образувания.

4.2. Метод на принудата.

Функциите на държавата се осъществяват независимо от

волята на правните субекти.

4.3. Метод на убеждението.

Функциите на държавата се осъществяват чрез доброволно

съдействие на правните субекти.

4.4. Метод на поощрението.

Функциите на държавата се осъществяват чрез доброволно

съдействие на правните субекти като те се стимулират с

материални или духовни поощрения.

Този метод се счита от повечето автори за вариант на

предишния метод на убеждението.

4.5. Централизиран.

Функциите на държавата се осъществяват от централната

власт.

4.6. Децентрализиран.

Функциите на държавата се изпълняват частично от

местната власт.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG