Home История Славяните - произход

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Славяните - произход ПДФ Печат Е-мейл

СЛАВЯНИ

ВРЕМЕ НА ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНА “СЛАВЯНИ”

В нашия критичен анализ “СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ” (Приложение ІІ-17) установихме, че понятието “СЛАВЯНИ” не е било известно като термин на старите българи. Те са ги назовавали “УЛУЧИ”. Сходен е терминът “СУЛИЧИ”, който споменава Н. М. Карамзин (1815г). и ги определя като племенни групи, обитаващи региона на средното течение на река Днепър. /том І, гл.VІІ, стр.108. История государства всерусийского. М.,1988/. Сходен термин, който употребявя акад. Н.С. Державин е “УЛИЧИ”. /Произход на Руския народ, С.,1945, стр.36/. Привеждайки данни от археологически изследвания има приблизително съвпадение на региона, т.е. средното течение и устието на р. Днепър: ”Това е същата оная територия …на скитите”. И в трите случая се касае за ясно различима племенна група с наследствени родови белези.

При извършения от нас внимателен географически и графически преглед на картите, представени от Карамзин и Державин, единственият сходен термин с думата “СЛАВЯНИ” е отразен в картата “Россази ІХ века с окрестными странами”. Това е територията около Новгород и езерото Илмен. Терминът, употребен от Карамзин /или неговите преиздатели, том І, гл.VІІ, стр.108, М.,1988/ е “СЛАВЯНЕ”.

Според българските летописи в този регион таркан Будим, в816 г., съгласувано с волята на кан Урус Айдар (805-855), АЙАР на  кан на  на на  волята на  по на  унищожения на  възстановил на  е на  само на  не (727-759) Галидж (Новгород), Джир на  градове на  укрепени на  новите на  и на  създал на  но , Шамлин на  и на  Мен. (Приложение ІІ-16 - Будим, на на  управлението на  в на  им на  участието на  и на  наследници на  неговите Киевско-Волжка България). “МЕН бил назован така, защото там се събирали хиляда балински улчийци-войни за обезпечаване на придвижването на Будим в неговото наместничество, а своето тарханство той го именувал “Ак Урус”, за разлика от уруските области в Кара-България…Будим, недоверявайки се на балинците, наел хиляда антишки алманци и пет хиляди байлакски улчийци от племето кулбак. Кулбаците той държал близо до себе се, а за антишците построил крепостта Калган до река Кара-Тун” /том І, стр.30/.

От българските летописи и другите исторически извори, стигаме до извода, че терминът “СЛАВЯНЕ”, нанесен върху картата на Карамзин в ІХ в., не е съществувал. Неубедителни са опитите за връзка на термина “СКОЛОТИ”, наименование на скитите в някои стари автори отVІІІ-ІІ в. пр. н. е., с термините “СКЛОВЕН” и “СЛАВЯНИ” /акад. Н. С. Державин, Произход на руския народ, стр.14/. И в същия автор, на стр.28, вмененият на Херодот термин “БУДИНИ”, сиреч “СЛАВЯНИ на  РУСКИ”, е опит за смехотворна фалшификация. Между древния Херодот и Тар кан Будим, както и неговите охранители, улучи-будими, има разлика във времето около1300 години. Маркираната от Карамзин област с термина “СЛАВЯНЕ” и сега носи следите от строителя на укрепения град Мен, Тар кан Будим, сина на кан Крум (802-814). Това е наименованието на езерото, до което е бил построен този град, и което и до сега носи името ИЛ (провинция) МЕН.

Проследявайки родословието на кан Бат Баян (665-683) (Приложение І-8 - Династически връзки между Дунавска България, Киевско-Волжка България и Хазария.. ). , както и настъпилото религиозно и държавно разделение в средата на ІХ в. (Приложение І-10 - Разделението на държавата на Бат Баян и наследниците му от род Дуло след кан Урус Айдар) откриваме множество имена на владетели с окончание “СЛАВ” (Приложение І-11 - Имена на българските владетели от рода Дуло с окончание “СЛАВ”).

Става дума за християнския клон на рода Дуло, който образува т.н. РУСИЯ, водеща наименованието си от праотеца УРУС Айдар (805-855). В1552 г. християнският клон на рода Дуло унищожава държавата на мюсюлманския клон на рода Дуло, като след кървави сражения превзема неговата столица Казан, а след това и сибирските територии. В съвременната историография това е представено като война срещу лошите татари, турци и т.н., а не като убийството на Авел от неговия брат Каин.

В1606г. Мавро Урбини, архимандрид на Рагуза, издава на италиански език книгата “Origine Де gli СЛАВИ & progreffo долинка Imperio loro”, което означава “империя на  тяхната на  на на  прогрес на  и на  СЛАВИте на  на на  Произход”. На император Петър І книгата направила дълбоко впечатление и той разпоредил да бъде преведена и издадена в1722 г. В титулната страница е направено следното изменение: ”ІСТОРІОГРАФІА, ПОЧАТІЕ ИМЕНЕ, СЛАВЬІ И РАЗШИРЕНІЯ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО… И ИХЬ ЦАРЕИ И ВЛАДЕТЕЛСИ ПОД МНОГИ ИМЕНАМИ И СО МНОГІМИ ЦАРСТВІАМИ, КОРОЛЕВСТВАМИ И ПРОВІНЦІАМИ”

КОИ СА “СЛАВИ” СПОРЕД МАВРО УРБИНИ И КОИ СА ”НАРОДА СЛАВЯНСКОГО” СПОРЕД ПЕТЪР ВЕЛИКИ? ЗА КОЙ НАРОД СТАВА ВЪПРОС?

Поради липса на оригинала от1606г. и вземайки под внимание рус-кия коментар на книгата от1722г. /Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко, Биб-лейская Русь, том І, стр.181-202, М.,1998/. “Народ озлобявал с оръжието си едва ли не всичките народи на вселената - владеел Азия и Африка, били се с египтяни и великия Александър, покорявали Гърция, Македония илирическата земя, завладяли Моравия, Шльонската земя, Чешко, Полско и бреговете на морето Балтийско, дошел в Италия, където много време во-ювал срещу римляните…Владеел Франция и Англия и установил държа-венство в Испания; овладял най-добрите провинции в Европа.. ”.

Маркирането на гореспоменатите територии и споменаването на Атила, налагат да изясним има ли български владетели, отговарящи на това описание.

БУРДЖАН (683-633г. пр.н.е). , …разбил кимерийците…направил опит да възстанови българската държава в региона на древен Шумер.

АСПАРИК (558-530г. пр.н.е). воювал срещу персийския цар Кир.

КУНДУЗ (530-494г. пр.н.е). воювал срещу персийския цар Дарий.

МОСХА (494-488г. пр.н.е). воювал срещу Персия.

БОЯР (ІVв. пр.н.е). извършил нападение в Македония и разгромил столицата Пела.

АТ (380-338) воювал срещу Филип Македонски.

БАЛАМИР (339-320г. пр.н.е). воювал в подкрепа на Александър Македонски. В променен вид (БАЛАКЪР) името му е отразено в историята на Квинт Курций Руф (І в.сл. н.е). .

СИГЕР КАН , АЛБУГА (339-310г. пр.н.е). , брат на Баламир, воювал срещу Александър Македонски.

КАШАН (около ІІ в.пр.н.е). (майка му била масагетска принцеса), завоювал част от Индия, на запад разгромил Даките и на юг селевкидите.

АЛАН (140-107г. пр.н.е). воювал срещу Понтийското царство.

БЕРШУД, КОТРАГ (65-21г. пр.н.е). воювал срещу римската транс-гресия в региона на Кавказ.

ШАДА БАНАТ (около153г. от н.е). извършил с част от своите хора преход от Бактрия до Кавказ.

БАРАНДЖАР (235-271г). разбил войските на император Деций (251г). .

БАЛАМБЕР, ЩЕК-АЛП (363-378) хора на  му на  верните на  с на  запад на  на на  Бактрия на  от на  преход на  осъществил  - българи, масагети на  и на  хуни. Осъществил дър-жавни и военни реформи. Разгромил Готите (375г. при р.Волга).

АЛП-БИЙ, АРБАТ (378-402) разгромил император Валент при Адрианопол (378г). .

АТИЛА, ТОХОЛ (434-453) разгромил централна Европа и стигнал до Константинопол и до Рим. Неговите войски са стигнали до Испания и Северна Африка, а синът му ИРНИК, ЕРНАХ (463-489) затвърдил Евро-азиатските владения.

АУДАН (463-532) воювал с иранския шах Пероз, и на  арменците Ви-зантия.

МАСГУТ (489-505) воювал с Византия, и на  Македония на  завзел изгра-дил гр. Бичин (Видин).

РЕАН, ТАТРА БАНАТ, МУНДО (505-520) воювал с Византия.

БОЛГАР (520-522), Византия на  и на  Персия на  от на  данък на  получавал.

ЗАБЕР КАН , КОТРАГ (531-563) воювал с Византия и франките.

БОЯН,САНДИЛХ (535-590) воювал с Византия и франките.

АСКАЛ (563-593) воювал срещу Византия.

АЛБУРИ (593-602) воювал срещу Византия.

ШАМБАТ (622-655), Кубрат на  на на  брат , аварите на  завладял , Дулоба на  държава на  независима на  образувал (Само) и воювал срещу франките.

ТЕРВЕЛ (692-719) и СУЛАБИ (700-727) воювали срещу арабите.

КРУМ (802-814) воювал срещу Византия и срещу франките.

УРУС АЙДАР (805-855) воювал срещу родствените хазари и Каган УРУС. Синовете на Урус Айдар: ДЖИЛКИ и ЛАЧИН водели помежду си (858г). ожесточена война с повече от100-хилядна армия “желязо на  в на  обкована”. Джилки защитавал мюсюлманската вяра, а Лачин защитавал религията на старите българи - тангризма. Неговият внук, Угор Борис, унищожил столицата ПреСЛАВ и държавата на цар Симеон Велики и приел като окончание на своето име ”СЛАВ”. И следват ”СЛАВ” след “СЛАВ”от ХРИСТИЯНСКИЯ РОД ДУЛО (Приложение І-11 - Имена на български владетели от рода Дуло с окончание “СЛАВ”). Неговият клон от род Дуло, унищожил мюсюлманския клон от род Дуло в1552г.

Ето това е история за чудо и за приказ, която трогва и впечатлява в1606 г. Мавро Урбини. Император Петър І Велики обаче вменява това зна-чение на подведомствения си народ, който като произход има сложен със-тав - българи, хуни, масагети (уруси), скандинавци, германи, улучи, тюрки и др. и ги въвежда в общото понятие “НАРОДА СЛАВЯНСКОГО”.

На основание на горепредставените сведения правим следните зяключения:

1. Терминът “СЛАВЯНИ” има късен (след1606-1722г). произход!

2. Корените на този термин имат български произход и могат да бъдат датирани в края на ІХ век. Това е свързано с решението на българския народен събор, който е ПОСТАНОВИЛ :… снемане на отговорността за държавната власт от Владимир, син на Борис-Михаил… предаване на държавната отговорност на Симеон, син на Борис-Михаил… приместване на столицата, както и нейното наименование “ПРЕСЛАВ".

3. В периода1605-1722 г. потомците и държавата на кан Аспарух са под турско робство. Потомците на кан Бат Баян са в междуособици и религиозни противоречия. Мюсюлманският клон на рода Дуло е унищожен от християнския клон в1552г. В християнския клон на рода Дуло, за разлика от мюсюлманския клон и за “СЛАВА” се редуват стотици имена с окончание “СЛАВ” Това няма нищо общо с названието на народа им, за-щото в очите на съседните народи терминът “СЛАВИ” означава РОБИ!

4. В периода Х-ХІІ в. разпространението на термина “СЛАВЯНИ” е принос преди всичко на Източноправославното християнство.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG