Home История Славяни и прабългари(4)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Славяни и прабългари(4) ПДФ Печат Е-мейл

-  1  -

СКЛАВЕНЕ = СЛАВЕНЕ = СЛАВЯНИ = СПОРИ

Кои са СЛАВЕНЕТЕ, наричани от някои СПОРИ ? 
Както за Венедите, така и за Славенете има няколко версии. 
1.  Това наименование произтичало от арабската дума САКАЛИБИ (ШАКАЛИБИ), с която означавали белите роби, които ЮдеоХазарите роботърговци изнасяли от териториите на Оногурското канство, на
Утигурските владения и Волжка България и доставяли на пазарите за роби. Териториите, от които ловците на роби – Католици (франки, испанци) и Мюсюлмани (Хорезмийци)  са ловели самите роби, са наричани от роботърговците – САКЛАБИЯ ( Saqlabia ). 
2.  Думата САКЛЯ означава КОЛИБА. Тя има Кавказки произход. Възможно да е ДРЕВНОБЪЛГАРСКА, останала в езика на Кавказките народи. Което ще означава, че като ХуноСарматска дума да е използувана и от други БЪЛГАРСКИ  племена в Източна Европа, независимо дали са ХУНОРИ, САРМАТИ или САКИ. 
3.  САККОЛИБА, произнасяно като САККАЛИБА = САКСКА КОЛИБА = колиба на САК.  В днешния БЪЛГАРСКИ език, думата КОЛИБАРИ се използува за група от МАЛКО НА БРОЙ КЪЩИ в ПЛАНИНАТА. Първите МАЛОБРОЙНИ  преселници САРМАТИ = САКИ, още в началото на Второто хилядолетие преди Христа  ще да са живели в малки КОЛИБАРСКИ общности в огромната незаселена или рядко населена територия на Източна Европа.  Вероятно, затова са наречени САКЛАБУНИ = СКЛАБУНИ от съседните Германски и Келтски племена. В немския език BUND означава СЪЮЗ, ЛИГА, КОНФЕДЕРАЦИЯ. Казано по-точно съюз от Колибари – САКИ = САКЛАБУНИ. Името СЛАВЯНИ може да произлиза от САКЛЯ ВЕНЕТИ – съкратено САКЛЯВЕНЕ—СКЛАВЕНЕ—СЛАВЕНЕ.
Потвърждение на горното е казаното от Прокопий Кесарийски във “Война  с Готите”: “ Антите и Склавенете някога са били един народ в древноста. Склавенете били наричани СПОРИ”.  СПОРИ ще рече РАЗПРЪСНАТИ. И до днес Колибарските общности са разпръснати в планините близо една до друга, образувайки село с общи управителен център, църква и училище. АНТИ ( АНСИ ) е Китайското наименование на държавата ПАРТИЯ. Това означава, че както Склавенете, така и Антите са племена от един народ – Българският, тъй като населението на Партия, освен Перси е било от изселващите се на запад към Европа Български племена.
4.  Според Готския историк Йорданес, голямото племе на Венедите се е разделило на много племена. Едно от тях е на СКЛАБУНИТЕ
( СЛАВИНИИТЕ ) . Но Йорданес живее много по-късно – по средата на
-  2  - 
6-ти век, когато Склабуните са вече оформени, като група от племена. Изказаното от него за формирането на тая група от племена е вероятно някаква легенда от минало, по-далечно от Шести век, записана от Йорданес. 
5.  Думите SKLAVE от Немски език със значение на РОБ и SLAVE  от Английския език, също със значение на РОБ са произлезли от наименованието на групата племена, наречени СКЛАБУНИ или СКЛАВЕНЕ = СЛАВЕНЕ, а не обратното наименованието СЛАВЯНИ да е произлязла от наименованието на РОБ на какъвто и да е чужд език извън така наречените СЛАВЯНСКИ езици.                                                         
6.  Масагетите (Тохарите), водени от царицата си Томирис разбиватПерсите, водени от Ксеркс. След победата, приели да се назовават СЛАВНИ. От това прозвище се появило името СЛАВЯНИ.
Но трябва да онбележим, че Масагетите до 4-ти век след Христа ( до разпадането на КУШАНСКАТА ИМПЕРИЯ ) населяват Средна Азия, а не Европа. 
7.  Нека се обърнем към Саките, живеещи в Средна Азия, в областа САКАСТАН ( днешен СЕИСТАН в Пакистан). 
В раздела “БЪЛГАРИТЕ В СРЕДНА АЗИЯ” цитирахме Арменската география “АШХАРАЦУЙЦ”, според която в Средна Азия (Ахтапарк), живеят 15 народа – “ … от земите там са известни СОГДИАНА и САКАСТАН…”  Сакастан се е намирала на на югозапад от Балхара. Саките са част от САРМАТСКАТА ОБЩНОСТ, в която влизат още Балхарци, Масагети, Согдийци, говорещи един и същи език с диалектни разновидности в различните племена.   
Споменахме също, че Тохарците под натиска на ХУНОБЪЛГАРИТЕ на свой ред прогонват последните остатъци от Балхарци през 127 год. пр.Хр.
СарматоСаките са се движели заедно с Балхарците, образувайки  преходната ПАРТИЯ, заедно с ХУНОБЪЛГАРИТЕ са завладявали цялата съвременна Източна и голяма част от Централна Европа.
Като САРМАТИ, Саките са родствени с Българите – Вананди
(Венеди), но са от различно племе. Затова в отличие от Венедите, ТЕ са САКАВЕНЕДИ, по-късно преминало в САКАВЕНИ, СКАВЕНЕ, СКЛАВЕНЕ. Склавенете и Венедите са родствени, като САРМАТИ и различни, като племенна общност. Оформянето на САКАВЕНЕНЕДИТЕ, като племенна общност, със наименование СКЛАВЕНЕ е от Четвърти век. 
8.  К.Каменов в книгата си “НЕБЕТО ПОМНИ” дава сведение, че голяма
част от САКИТЕ са се преселили от Средна Азия в Европа през 16-ти век пр.Хр., изтласкани от родствените им Масагети. На свой ред,
-  3  -
преселващите се САКИ, изтласкали друго родствено на тях племе – Кимерийците и се установяват в област между Северната част на Каспийско море и реката Дунав. 
Според Херодот в “ИСТОРИЯ”, част Втора – “КСЕРКС СРЕЩУ ЕЛАДА”: 
“….Персите наричали всички Скити – Саки…”   
Римляните също са считали Саките за Скитско племе – “ Sacal orum”. 
От горното, следва че преселението на Саките заедно с Балхарците през Втори век пр.Хр. е тяхното второ преселение в Европа. Но
ХУНОБЪЛГАРСКАТА и САРМАТОБЪЛГАРСКАТА вълна от преселници след Втори век преди Христа е изтласкала на север , преселилите се Саки през 16 век пр. Хр., населяващи областа между северната част на Каспийско море и реката Дунав. Една част от тях – източната, ще се влеят в АД  РУГАТА заедно с Утигури и Сарматобългари.  Другата – западната, с част от новопреселилите се Вананди в Европа ще образуват СакоВенедската племенна общност, наричана СКЛАВЕНЕ след 4-ти
век, заемаща територия на север от Оногурска България, между Ад Ругата и Венедите.  
9.  Колин Макивиди в “АТЛАС ПО ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ” ,  в картите си още през 19-ти век пр.Хр. отбелязва наличие на СЛАВЯНИ в район, намиращ се в днешна Южна Полша. Те са носители на “Лужицката култура”, като са кремирали покойниците и са полагали пепелта им в урни. 
Кои племена са извършвали трупоизгаряне. На първо място това са НОМАДСКИТЕ. Постоянното местене от място на място в търсене на пасбища за добитъка си, много рядко или почти никога не завръщащи се на по-предишни места и изискването за уважение на покойниците е причина за трупоизгарянето и съхраняване в урни на праха от изгорелия труп.  
Две основни групи племена са извършвали трупоизгаряне. Едната група са КЕЛТСКИТЕ племена, които са съседи на така наречените СЛАВЯНИ,  другата са представители на СКИТИТЕ – номади, които са се преселили в Европа преди САРМАТИТЕ. Но по-преди казахме, че между
Скити, Сармати и Саки няма разлика.  Хуноробългарите също са извършвали трупоизгаряне. А Хуноробългарите също са Скити.  
Така отбелязаната племенна група в Южна Полша е или КЕЛТСКА или СКИТСКА. Това последното предположение отмества преселението в Европа на древноБЪЛГАРСКИТЕ племена преди 16 век до Хр., през  който са се преселили първите САРМАТИ и САКИ  от Средна Азия. 
10.   В “АШХАРАЦУЙЦ”, за периода 6-ти и 7-ми векове се казва:
“САРМАТИЯ се намира на изток от Германия. Тя започва на изток от
-  4  - 
Загурия, или от Немските Българи и продължава край Северния океан (Балтийско море) и неизвестната земя до Рипийските планини, от които извира реката Танаис (Дон)”.   
Това е пряко потвърждение, че Склавенете, които са основно населени на гореспоменатата територия са САРМАТИ. 
11.  Клавдий Клавдиан, “ПОЕМИ”, том Втори, ( края на Четвърти век):   
“ Колко пъти ще казвам “О”! Това ми е по-приятно, отколкото да побеждавам русите сармати “ 
Това е информация, че някои от Сарматите, част от които са
Славенете и Венедите са русокоси. 
………………………………….
Докато основния поминък на Скитите, изтласкани на Север е СКОТОВЪДСТВОТО, то Саките и Сарматите са добри ЗЕМЕДЕЛЦИ.
………………………….. 
12. Л.Н.Гумилев в книгата си “ДРЕВНЯЯ РУСЬ. ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ” привежда някои битови обичаи на Склавенете.
– Мият се под водна струя, стригали косите си в кръгче – ЧОМБАС. Чомбасът е  БЪЛГАРСКИ обичай. 
Според Платонов в “РУСКАЯ ИСТОРИЯ”, Организацията на Склавенете е РОДОВА, същата както на БЪЛГАРИТЕ ХУНОРИ и САРМАТИ. Ако е извършено престъпление, Родът извършва отмъщението. Племенния княз няма власт над това. Нарича се “кръвна мъст”. 
Бедните и безащитните наричали “изгои”, но са членове на Рода. Родът ги защитава, Родът защитава Общината и Семействата. Обичаите в женитбата са два: 
1.  Кражба на невестата от друг род. Това се практикува и в Дунавска България при несъгласие на родителите на момата.
2.  Откупуване на невестата, плащайки “ВЕНО”. Това също го има в Дунавска България – ЗЕСТРАТА в имот или пари. 
Склавенете, както всички БЪЛГАРИ до покръстването са били многоженци.
Главата на семейството е наричан “ДЕД”, а на Рода – “РОД” или “ЩУР”. 
Доскоро запазен обичай в Дунавска България бе начело на Семейството да стои най-възрастния мъж – ДЯДОТО или БАЩАТА. 
Имали са култ към умрелите.
ТРИЗН – летен празник за почит към умрелите.
РАДУНИЦА – есенен празник за почит към умрелите. 
Религията на Склавенете е многобожия. Влияние от ТРАКИТЕ –
бежанци от Първи век преди Христа. 
…………………………..
-  5  - 
Най-достоверно за наименованието СКЛАВЕНЕ  ще е тяхното най-първо наименование, дадено от Келтски или Германски племена още в началото на Второто хилядолетие преди Христа, когато първите САКИ са заселвали Европа. Тази хипотеза разглеждах в точка трета. Но като СКЛАВЕНЕ стават известни едва от Четвърти век след Христа, когато излизат на историческата сцена, като част от ТРАКО-ХУНОРО-САРМАТО-САКСКАТА общност на БЪЛГАРИТЕ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Тракийски                        Български                    Руски  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1                                       2                               3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ак                                     око                          око 
ате                                   отец (баща)               отец
бела                                 бяло                        белый 
бебру                               бобър                      бобр 
берг                                 бряг                        берег  
берса                               бреза                      береза     
бистра                           1. бистро                    быстро 
( като ясност )
2. бъйстрь
( старобългарски със
смисъл  на бърз )  
Бог                                    Бог                          Бог 
бол                                   голям                       большой
брате(р)                            брат                         брат 
( братрь- старобългарски ).       
брънч(ос)                  бръмчи                            бренчить 
бърд                          брод                                брод 
ведь                           вода                                вода 
вер                             ври                                 варить    
вис                              вис, висина                     висеть 
вриза                           ориз                               рис
гин                              чезне, гине                   гибель, гибнуть 
глоса                      1. глоса (пояснение)              глосса (пояснение)
(със значение на дума)     2. Глосар 
(тълковен речник)      
дам(а)                           дам ( обор )                   дом 
-  6  - 
дар                               дар                                дар
дева, деа                       дева                              дева 
деен                              деен                              действенный 
дерз, дърз                     дързък                           дерзкий 
ден                               ден                                ден 
дим                               дим                               дим
драб                             драпам                          драпать  
дръвета                         дървета                         дерева 
дун                                дюна, височина             дюна  
еж                                таралеж                        таралеж
жила                       жила                                      жила 
зайко                         заяк                                    заяц
зама                      самъ ( старобългарски)              самый    
зелка                       зелка                                  зелень ( зеленчук )   
зер                          звер, звяр                              зверь 
золта                       злато                                     золото 
зъмъ                        змия, змей                              змей 
кал                          кал                          кал (изпражнения, екстременти)  
кара                         гора                                       гора 
кер                          чер, черен                черн, чернота, чернить 
керасо                     череша                              черешня 
кетри                       четири                                 четыре
кисть                       чист                            чистый, чистота  
коза                         коза                                     коза
колабър                   колобър (жрец)                 колобродить  
Обредна песен в танц
и с оръжие   
крестони                  кръст                               крест
купсел                      купче                              купа (купчина) 
ма                            мама                                  мама
мер                     мяра, безмерно            мерить, мерка, безмерно  
мука                          мъка                                      мука 
оста                         уста, устие                           уста, устно  
остро                        остро                                     остро
пи                             при                                        при 
раск                          рязък                                     резкий 
сабади                      свобода                                 свобода 
салта                        златен                                   золотой 
светъл                      светъл                                   светлый 
семеле                      земя                                      земля  
-  7  - 
сест                          шест                                      шесть 
силен                        силен                                    сильный 
скор                          скорост                                  скорость 
смерд                        смърт                                     смерть 
стар                          стар                         старый, старинный 
струме                      стремя се                               стремиться 
стър                          страна                                    страна 
сунка                        слюнка                                   слюна
талка                        тласка                                    толкать 
тим                           тъмен                                     тъмен
три                           три                                         три  
цев                            цев                                         цев 

Трябва да сме благодарние на г-н Емил Живков за неговата статия “Траките са Българи”. В статията са дадени над 80 Древнотракийски думи и имена, които са едни и същи или много близки по звучение до съвременните им Български такива, със едно и също значение. 
Направих си труда за да ги сравня с Руски думи, които имат близко звучение и значение. Оказа се, че от стотината думи и имена, над 70 от тях са близки по звучение и значение в Древнотракийски, съвременен Български и съвременен Руски езици.
Ако възприемем, че Славянският език е първичен, излиза че Древнотракийският език е произлязъл от Славянският. И то при 70 процента от посочените думи в гореспоменатата статия. 
Време е да се отхвърли твърдението за Славянски произход на Поляци, Чехи, Словаци, Литовци, Словени, Хървати, Сърби, Българи, Украинци, Руси,  и Белоруси. Към тях  причисляваме Волжките Българи. Трябва открито да се каже, че тази група от народи има общ Трако-Скито-Сармато-Сакски произход. Хиляда години преди Христа, а и по-назад във времето за тази общност са съществували два основни културни центъра – Балканският на Траките и Средноазиатският около Балхара. И в двата центъра, доминиращият народ е Българският. Спокойно можем да наречем тази общност Българияни. Тя съществува до нашествиетона религиите в самата нея – Християнство, Ислям и Юдеизъм. Религииге разцепиха единството на тази общност, като различни народи, които в по-късен исторически етап станаха враждебни един срещу други: Католици срещу Православни – Поляци срещу Руси, Православни срещу Мюсюлмани – Руси срещу Волжки Българи, Юдеи срещу Християни – Юдеохазари срещу Хазарите християни и срещу Киевска Рус, Юдеохазари срещу поислямчените Волжки Българи. 
Примката на религиозното разделение отслаби тази общност от сродни
-  8  -

родове и племена, тя от Девети век попадна под ударите на чуждоезични племена  и народи. Ако се допусне, че в древноста е имало някакъв център, създаден с цел разцеплението на тази Трако-Скито-Сармато-Сакска общност, трябва да се признае, че неговата цел е постигната.
........................ 
Напоследък редица Руски историци отхвърлят Славянският произход на Русите. Вярно е, че при Руските историци битуват различни хипотези: от Скандинавски - Северна, от Припетските блата - Западна, от Карпатите – Югозападна и от Причерноморието – Югоизточна. Нещо повече, Югоизточната хипотеза отива по-далече във времето, времето на Черноморския потоп през средата на Шести век преди Христа.
В Интернет намерих статия от В.П.Алексеев, в която се казва: ” По първоизточници, епоси и находки на археолозите се получава, че Русите не са Славяни, а под името Алани и Роксолани са влизали в състава на многоплеменен Алански съюз. Те са приемници на СкитоСарматската култура...”. 
“ Антропологичният материал следователно ни заставя да търсим прародината на Източните Славяни на югоизток от областите на настоящето им разселване “.
“ За Герасимовския хунор в Азовския музей се получава, че не е от монголоидно раса, а по-скоро Прибалтийски, но съвременен “. 
“  Трябва да се публикуват материалите, откриващи сходство на орнаментите на Източните славяни и Скитите, Сарматите и други, ( а може на Аланите и Осетинците). Трябва да се намерят публикациите и да се изучат подробно. 
“ Ако историците засега не отделят Русите от Славянската антропология, не е изключено да се окаже, че Славяните от Прикарпатието също не са съвсем Славяни”.  
Ето диалог на г-н Алексеев с негов въображаем опонент: 
“ Погледнахме на Север и на запад – няма решение – задъненост “.
“ -  А на изток ? “
“ Но там също е диво поле и “неруси”, а не само “неславяни”.
“ Съгласен, но елемента в Русите, Украинците и Белорусите също е  “Неславяни”. 
“ Може би ще ни посъветвате още и на юг да погледнем “? 
“ Аз бих посъветвал “
“ В МОРЕТО “ ? 
“ Аз зная, че там есетри с пъструги вече почти не плават, но нали ние обсъждаме не миналия понеделник, а в крайна сметка двухилядна история. Още повече, че съм готов с “цифри”, карти и факти да докажа, че морето от
-  9  -

началото на ерата е придвижило своя бряг в тези места със 150 и с 200 километра”.

.............................. 
Докато нашите историци се туткат тюрки ли сме, славяни ли сме, отбягвайки историческата истина, че сме от Трако-, Скито-, Сармато, Сакски произход, то Руските историци ще стигнат преди тях до тази историческа истина, че са от същия произход.
Време е да се позамислим.

......................................................................................................................
ИЗПОЛЗУВАНА  ЛИТЕРАТУРА
1.  Александър Кондратов – “ Следи от шелфа “ 
2.  Л.Н.Гумилев – “ Древняя Рус. Великая степь “ 
3.  Лиляна Райчева – “ Писменни сведения за движението на племената Кутии и техните наследници Кутигурите “, списание “ АВИТОХОЛ “, кн. 18, 2002 год. 
4.  Петър Добрев – “ Непозната древна България “ 
5.  Петър Голийски – “ Тарим и Бактрия “, списание “ АВИТОХОЛ “,
Кн. 22, 2002 год. 
6.  Христо Маджаров – “ Големият заговор срещу Българите “ 
7.  Светозар Попов – “ По дирите на Авитохол “ 
8.  Константин Каменов – “ Небето помни “ 
9.  Димитър Съселов – “ Пътят на България “ 
10.  Лиляна Райчева – “ Писменни сведения за движението на племената Берсили  ( Версили, Берчул, Березити, Варсаци ) ” – списание “ Авитохол, бр. 22, 23, 2002 год. 
11.  Веселин Илиев – “ Родът Дуло – Асеневци “ 
12.  Владимир Щербаков – “ Асгард и Ваны “, статия в сборника    “Дорогами тысячилетий “, кн. 3.
13.  Емил Живков – “ Траките са Българи “, списание  “ Авитохол “, 
бр. 22 – 23, 2002 год. 
14.  Александър Кондратов – “ Адрес Лемурия “ 
15.  Юрий Петухов – “ Родина Аполона “, статия в сборника  “ Дорогами 
тысячилетий “, кн. 3 
16.  В-к  “ Народен будител “ – различни статии 
17.  Колин Макивиди – “ Атлас по история на стария свят “
18.  Атлас – “ История на България за редните училища “, 1976 год.
19.  Атлас – “ Малый атлас мира, 1987 год. 
20.  В.П. Алексеев “ Антропологията на мълчи, но свидетелствува” 

 

WWW.POCHIVKA.ORG