Home Психология Физика в куфар (музейна образователна програма)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Физика в куфар (музейна образователна програма) ПДФ Печат Е-мейл

ФИЗИКА В КУФАР

РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ УЧЕБНИКА И ЕКСПЕРИМЕНТА

Мотивация

Всеизвестен факт е, че всяко ново знание се възприема по-лесно, когато бъде илюстрирано, онагледено, показано на практика. По този начин то не само се запомня, но и предизвиква интерес и любопитство за получаване на още знания в същата или подобна област.

Мотивацията за написването на настоящата образователна програма се основава на необходимостта от практически, нагледни уроци в училищата, които не разполагат с нужната материална база. За подрастващите би било не само полезно, но и приятно да видят как опитите и експериментите от учебниците оживяват, за да обяснят и илюстрират по възможно най-разбираем начин света, в който живеят. Програмата би представлявала помощ и за преподавателите, давайки им прости идеи за разнообразяване на часовете.

Изборът на физиката като основна тема на програмата се дължи на обстоятелството, че този предмет има най-силна нужда от онагледяване. Взето е също предвид, че това онагледяване може да бъде изпълнено с не твърде сложна апаратура, която да е лесно преносима и в същото време предостатъчна да обясни изучавания материал.

Програмата е разработена от гледната точка на музеен педагог, работещ към Палатата на физиката в град Казанлък (филиал на Националния политехнически музей – София).

Основна цел и подцели

Основната цел на програмата е по възможно най-достъпен и лесен начин да онагледи материалът по физика, изучаван в 8. клас. Като подцели можем да маркираме: мотивиране на учениците и провокиране на интереса им към физиката; запознаване на учителите с прости за изпълнение в условията на класната стая нагледни уроци; популяризиране дейността на Палатата сред подрастващите; провокиране на институции в други градове да разработят и реализират подобни програми.

Задачи

За осъществяване целите на проекта най-напред е необходимо да се събере на доброволни начала малък екип от специалисти в областта на физиката и педагогиката (служители на Палатата и свързани с нея лица), които да обсъдят кои уроци биха били най-подходящи за демонстриране чрез лесно изпълними опити. Трябва да се проучат и училищата, които имат най-голяма нужда от провеждането на подобна програма, а също и да се проведат разговори с директорите им и съответните преподаватели, за да се изработи график за посещенията. Добре би било сред учениците да бъде пусната анкета, за да се провери предварително отношението им към подобен тип програма. Необходимо е да бъде обмислен и въпросът за осигуряването на транспорт и покриването на разходите за него – било то чрез заделяне на средства от самата Палата на физиката или чрез намиране на спонсори.

Целева група

Програмата е предназначена за учениците от 8. клас на общообразователните училища и се съобразява с материалът, изучаван от тях по предметът физика.

Време и място на провеждане

Изпълнението на програмата следва да се осъществи последователно в редица училища по точно определен график, който ще се съобразява с учебните часове и установената училищна програма. Демонстративните уроци ще бъдат изнасяни в рамките на 40 минути (един стандартен учебен час), като според уговорката с всяко отделно училище зависи дали това ще стане в час по физика, час на класа или евентуално като част от по-обширна училищна програма, включваща участието на повече от един клас.

Проектът е дългосрочен, имайки предвид че цели да засегне възможно най-голям брой училища и всички техни ученици, намиращи се в 8. клас.

Съдържание на програмата

Същността на програмата се състои в кратка демонстрация на един задължителен за изучаване урок по физика. Учебната програма за 8. клас разглежда някои от основните дялове на физиката, което прави разбирането им изключително важно за по-нататъшното изучаване на предмета. При разнообразното естество на учебния материал обаче не всеки урок е подходящ за онагледяване, тъй като някои изискват сложна, трудно преносима и фина апаратура, при транспортирането и използването на която биха могли да възникнат множество проблеми. Затова настоящата програма е концентрирана върху определени уроци и материя, възможни за демонстрация с по-прости приспособления. Такъв например е урокът за равновесие на телата, който цели в рамките само на един учебен час да даде определение на това що са равновесие и център на тежестта, как се уравновесяват две сили, какви видове равновесие има. Тук моментът на онагледяване би изиграл изключителна роля при усвояването и трайното запомняне на материалът.

Самият учебен час под егидата на „Физика в куфар” следва да протече като излагане на избрания урок с демонстриране на място на преподадения материал чрез вече споменатите прости и лесни способи, предварително избрани и уточнени от екипът, зает с изпълнението на проекта. Представителят на Палатата на физиката трябва да предразположи децата, да ги накара да се чувстват удобно в негово присъствие и да провокира у тях любопитство и мислене, така че да участват максимално в учебния процес. Техният училищен преподавател няма да се намесва по време на урока, а ще има възможност да добави свой коментар в края на часа (ако прецени, че е необходимо). Предвиждат се също срещи на учителите-физици от всяко училище с екипа от Палатата преди и след провеждането на програмата с цел взаимно запознаване с обстановката в училището и характерът на демонстрациите, както и обсъждане на опитите, които учителите сами биха могли да показват, без да разполагат със специална материална база и помощта на Палатата.

Проектът предвижда изнасяне на различен урок във всеки клас на дадено училище, като по този начин разчита на обмен на информация между учениците и учителите и предизвикване на още по-голям интерес към въпросът за онагледяване на незасегнатите от програмата уроци.

Екип на проекта

Както беше вече споменато, екипът на проекта ще представлява малка група от доброволци, работещи в Палатата на физиката или свързани по някакъв начин с дейността й. Начело на екипа ще стои изработилият програмата педагог, чиито задачи ще бъдат да събере необходимите му специалисти и да организира цялата работа по реализиране на проекта. В него ще участват и други педагози и физици, с чиято помощ ще бъдат подбрани уроците за онагледяване, методите и материалите, чрез които ще се извършат демонстрациите, както и училищата, на които ще бъде предложена програмата. Главният педагог ще изработи графика за посещение на тези училища и техните класове, като според броя на специалистите в екипа си ще определи дали демонстрации ще се провеждат в няколко училища едновременно или посещенията ще следват последователно.

Самите уроци ще се изнасят от един специалист, тъй като ако програмата се води от двама или повече души, характерът й би се утежнил. Също така уроците в дадено училище ще се изнасят от един и същи педагог – т.е. всеки член от екипа ще отговаря за провеждането на уроци във всички класове на няколко училища. По този начин ще се осъществи по-добра приемственост от страна на учениците, няма да възникнат обърквания сред самия екип и всеки негов член ще разполага с достатъчно време за почивка между посещенията на две училища.

Екипът ще се нуждае и от един или няколко шофьора, както и от официален представител на Палатата – секретар, който да е упълномощен да провежда разговори с директорите на училищата и с евентуалните партньори/спонсори.

Партньори и спонсори

Намирането на партньори, спонсори и/или дарители не е сред основните задачи и цели на програмата, но с оглед на транспортните разходи би могло да се помисли за привличане на такива към проекта. Това би могла да бъде някоя фирма, която да съчетае изпълнението на програмата със своя рекламна дейност или предлагане на свои продукти и стоки в рамките на училищата. Възможно е да бъде привлечен и някой от редовните спонсори на Палатата на физиката. Друг вариант е събирането на минимална такса от учениците.

Бюджет

Тъй като екипът на проекта ще участва в него на доброволни начала или на символично заплащане, осигурено от самата Палата, средства ще бъдат необходими само за наемане и организиране на подходящ транспорт до училищата.

Рискови моменти и стратегии за преодоляването им

Всеки план, колкото и внимателно да е подготвен, би могъл да срещне непредвидени трудности в някой момент. В случай на проблеми от какъвто и да било характер, на първо място трябва да се запази самообладание и екипът да притежава умение за импровизиране и артистично излизане от трудната ситуация. В тази връзка отговорността на организатора е изключителна, тъй като той трябва внимателно да избере членовете на екипа си не само според техните знания и педагогически умения, но и според възможностите им за импровизация и бързо реагиране в кризисни ситуации.

Използваните за демонстрациите уреди и материали следва да се проверяват внимателно преди и след всеки урок и при възможност да бъдат дублирани. Ще се изисква също винаги да има втори член на екипа, който да може при нужда да замести основния говорител.

Не бива да се пренебрегва и факта, че очакваните резултати може да не бъдат оправдани. В такъв случай би било най-подходящо първоначално програмата да бъде реализирана в две или три училища и на базата на техните отзиви да се реши ще бъде ли предложена и на други.

Очаквани резултати от провеждането на програмата

Очакваните резултати са свързани предимно с обогатяване знанията на учениците и засилване на интересът им не само към физиката като цяло, но и към самата Палата на физиката и възможностите, които тя им предлага за добиване на повече знания в тази област, при това по изключително лесен и приятен начин. Предвижда се засилване на интересът и от страна на учителите, които – виждайки промяната в поведението и отношението на учениците по време на нагледните уроци – следва да разнообразят начина си на преподаване и излагане на учебния материал, което би направило обучението по-ефективно.

Една от целите на програмата предвижда и популяризиране на този вид „музей в куфар” и в други градове и залага на подкрепата и одобрението на обществото подобни програми да бъдат реализирани в цялата страна от различни музеи и институции в различни области на науката. При адекватно организиране и провеждане, тези скромни и неизискващи прекалено много ресурси програми биха оказали голямо влияние върху цялата образователна система, спомагайки за по-качественото обучение в училищата и за повишаването на интереса към музеите още от ранна и тийнейджърска възраст.

 

WWW.POCHIVKA.ORG