Home Психология Основни принципи на обучението

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни принципи на обучението ПДФ Печат Е-мейл

Под дидактически принципи разбираме определена система от изходни, основни дидактически изисквания към процеса на обучение, изпълнението на които осигурява необходимата ефективност на обучението.

Различните автори обособяват различни системи от принципи, но неизменно във всички съществуват принципите на: научност, системност, последователност и достъпност.

В реалният процес на обучение всички принципи си взаимодействат тясно и едновременно, действат един чрез друг и взаимно спомагат за по-пълноценната им реализация. Пренебрегването на някой от принципите, неизбежно се отразява неблагоприятно върху реализирането на другите.

Ключови думи: система от основни дидактически изисквания, изпълнението на които осигурява необходимата ефективност на обучението; действат един чрез друг и взаимно спомагат за по-пълноценната им реализация.

Принцип (от лат.дума principium – основа, първоначало) означава основно право,основно изискване към дейността, поведението и т.н.

Принцип на обучението се нарича изходното изискване към обучението, произтичащо от закономерностите на неговата ефективна организация.

Под принципи на обучението(дидактически принципи) разбираме определена система от изходни, основни дидактически изисквания към процеса на обучение, изпълнението на които осигурява необходимата ефективност на обучението.

Проблемът за обосноваването на системата на дидактическите принципи има особено значение за цялата теория на обучението. Предприети са немалко опити за изграждане на цялостна система на принципите, но до задоволителни резултати все още не се е стигнало.

В почти всички обособени от отделни автори системи от принципи  неизменно съществуват принципите на: научност, системност, последователност и достъпност.

Принципът на научност – върху него се гради  представянето на цялото учебно съдържание. Всички постижения на науката до които може да достигне, трябва да бъдат представени в изложението на преподавателя. Всеки ученик има право да получи информация, която трябва да е:

-          подчинена на учебното съдържание

-          да не бъде представена, чрез личната интерпретация на преподавателя.

Принцип на системност – под системност се разбира усвояването на знанията, уменията и навиците в определена логическа връзка, в която водещо значение имат съществените признаци на предметите и явленията и тяхната съвкупност представлява цялостно образувание, система.

Принципът на системност изисква новоусвоените понятия от учениците  да заемат своето логическо място в системата от познания, която те вече имат.Без този процес на систематезиране не е възможно съзнателното усвояване на знанията. Тъй като ученикът не може да запомни всичко, което изучава в училище, необходимо е новите понятия да се интегрират във все по-обобщени системи от понятия, за да се запомни най-същественото. Системността е форма за организиране на учебния материал, благодарение на която се използва по-продуктивно човешката памет, като отпада необходимостта да се помнят частни сведения и факти.

Принцип на последователност – действията, умозаключенията,знанията, които трябва да се изградят, трябва да са в строга последователност.

Този принцип не трябва да се прилага догматично, т.е. да се абсолютизира някаква последователност  на основните етапи от урок, единна схема на плана за урока. Той предполага творчески подход към обучението, избиране на най-рационалната последователност във всяка педагогическа ситуация.

В обучението този принцип се реализира в различните форми на планиране.

Принцип на достъпност – под достъпност се разбира съответствието между съдържанието и методите на обучението и възрастовите особености на учещите се, което дава възможност знанията, уменията и навиците да се усвояват с нормално напрежение на силите. Без да се вземат под внимание равнището на подготовката на учениците и степента на познавателното им развитие, обучението не може да протича оптимално. В съвременното  разбиране на принципа за достъпност особено място заема идеята на Л. С. Виготски за „двете зони на развитието” – зоната на актуалното и зоната на най-близкото развитие. Обучението трябва да се ориентира към зоната на най-близкото развитие, към утрешния ден на развитието на учениците. Следователно под достъпност не трябва да се разбира обучение без трудности. Обучението трябва да се опира на постигнатото равнище на развитие и да разширява възможностите  му, да го води напред. Предпоставките за спазването на принципа за достъпност се залагат още в документите за учебното съдържание, в учебниците и учебните помагала, предназначени за различните видове училища и класове.

Дидактически правила за достъпност

-          От лекото към трудното. Това правило означава постепенен преход от добре известни усвоени знания към усвояване на знания, които предизвикват затруднения у учениците и изискват повече интелектуални и емоционални усилия. Това правило не значи, че обучението трябва да бъде леко. То означава поставяне на задачи пред учениците, които съдържат постепенно нарастваща трудност. Много лекото обучение не изисква умствено напрежение, не движи развитието на учениците напред. Много трудните задачи демобилизират, ученикът губи вяра в собствените си сили и възможности.

-          От известното към неизвестното. Това правило изисква добро познаване на запаса от знания и жизнен опит, притежавани от учениците, за да се опират върху тях новите знания,които се усвояват в процеса на обучението. Това важи както за теоретичните така и за практическите знания, умения и навици.

-          От простото към сложното.Това правило изисква обучението изисква обучението да започва с по-елементарни понятия, обобщения, факти и постепенно да се преминава към изучаването на по-сложен учебен материал.

-          От близкото към далечното. Това правило изисква кръгозорът на учениците да се разширява постепенно. Понятието близко в случая трябва да се разглежда в познавателен, а не в буквален смисъл.

Неспазването на правилата за достъпност се отразява неблагоприятно върху качеството и ефективността на обучението по всички учебни предмети и във всички възрастови периоди.

В реалният процес на обучението всички принципи си взаимодействат тясно и едновременно.

Принципите действат един чрез друг и взаимно спомагат за  по-пълноценната им реализация.

Пренебрегването на някои от принципите неизбежно се отразява неблагоприятно върху реализирането на другите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG