Home Психология Приемственост между подготвителната за училище група и първи клас по направлението математика

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Приемственост между подготвителната за училище група и първи клас по направлението математика ПДФ Печат Е-мейл

Предучилищното образование  включва деца от 3 до 6-7 годишна възраст, които посещават детски градини по желание на родителите до постъпването им в първи клас. От учебната 2003/2004 г. става задължителна подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас и тя се извършва в подготвителни групи към детските градини или подготвителни класове към училищата, като родителите се освобождават от заплащането на такси.

Основната цел на предучилищното образование в България е създаването на възможност всяко дете да развива максимално своите потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му в предметната и материалната среда, ориентирането му в общочовешките ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към ученето. Наред с това детската градина си поставя за цел да съхранява и насърчава детската индивидуалност към самоизява.  Пред предучилищното образование  произтичат две основни задачи. Първата е създаването на условия за формиране на положително отношение към училището и позитивна мотивация за учене, които са важни фактори за успех в училище. Ранното формиране на мотиви за учене гарантира трайно положително отношение към тази дейност и създава условия за формиране на мотиви за учене през целия живот. Тази предпоставка е особено важна за децата, които живеят в среда, в която образованието не се приема за ценност.

Втората основна задача на предучилищното образование е да полага специални усилия за изграждане на положително отношение към образованието и у родителите. Защото мотивираните родители полагат усилия да преодоляват трудности и препятствия, за да гарантират успешното обучение на децата си. От другата страна са родителите, чието отношение към образованието на децата им е, по една или друга причина, безразлично.

Изисквания към детето от подготвителна група

Изисквания към първокласника

Образователно направление:
"Математика"

Обучението по математика в предучилищна възраст води до придобиването на първоначални представи за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите от заобикалящия детето свят, развива мисленето и паметта и съдейства за повишаване на готовността за училище.

Ядро "Количествени отношения"

Определя броя на обектите (до десет) в едно множество.
Определя поредното място на обект в редица (по-малка или равна на десет).
Брои до десет.
Посочва първия и всеки пореден обект в дадена редица (до десет).
Сравнява броя на обектите (до десет) в две множества, като използва отношенията "повече", "по-малко" или "толкова, колкото".
Изравнява броя на обектите в две множества чрез добавяне/отнемане.
Възприема събирането като прибавяне/обединение.
Възприема изваждането като отнемане/част от цяло.
Кодира количествени характеристики със символи.

Ядро "Измерване"

Различава и назовава пространствените измерения на обектите (дължина, широчина и височина) и използва съответните термини.
Измерва обекти по дължина, широчина, височина, тегло и обем с единица мярка.
Сравнява обекти по дължина, височина и широчина.
Използва специфични практически похвати за сравняване по дължина, височина, широчина, обем и маса.

Ядро "Пространствени отношения"

Определя пространствени отношения.
Определя взаимното разположение на обекти.
Определя посоки.
Определя собственото си място в пространството.
Намира предмет в рамките на определено пространство по указание.
Описва пространственото разположение на един или два предмета.
Възприема и създава модели за ориентиране в основните посоки (движение на предмети, лабиринти, квадратни мрежи, план-схеми).
Представя пространствени отношения със символи.

Ядро "Времеви отношения"

Разпознава и назовава основни части на денонощието (ден и нощ; сутрин, обяд, вечер).
Познава редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).
Назовава и подрежда дни на седмицата, сезоните.
Възприема уреди за измерване на време (ръчни, стенни часовници).
Посочва върху модели на картинен календар сезони, месец, седмица, ден.
Възприема и пресъздава времеви отношения чрез картини и схематични модели (часовници и календари).

Ядро "Равнинни фигури и форми"

Различава, назовава и моделира равнинни геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник.
Посочва страни и върхове на геометричните фигури.
Сравнява и класифицира предмети по форма.
Комбинира и моделира геометрични фигури и ги разпознава в околната среда.
Открива нови особености на предмети, изработва нови предмети по план (собствен, на учителя, на други деца).

 

Образователно направление:
"Математика"

 

Обучението по математика е неразривно свързано с обучението по останалите предмети.То оказва съществено влияние върху развитието на малките ученици , тъй като математическите знания и умения съдействат да по- доброто разбиране на съвременното информационно общество и адаптирането им към него .Математиката е наука за количествените отношения и пространствените форми на реалния свят .Обучението по математика в първи клас  полага основите за изучаването й в по –горните класове.

 

Ядро "Числа "

 

Усвояване на числата от 0 до 20.

Умее да чете и пише числата от 0 до 20.

Усвояване на действията събиране и изваждане на числата до 20.

Познава едноцифрени  и двуцифрени  числа.

Умее да сравнява и нарежда числата до 20.

Разбира принципа за построяване редицата на естествените числа ( до 20).

Умее да събира числата до 20.

Познава разместителното свойство на събирането .

Умее да прави проверка на изваждането със събирането .

 

Ядро "Равнинни фигури и форми"

 

Различава по форма геометричните фигури: квадрат , кръг , триъгълник , правоъгълник , отсечка.

Може да чертае отсечка по дадена дължина в сантиметри.

 

 

Ядро "Измерване"

 

Знае мерната единица за дължина – сантиметър .

Знае мерната единица за маса – килограм.

Знае мерната единица за време – час .

Знае мерните единици за цена – лев и стотинка .

Умее да измерва дължината на отсечка в сантиметри .

Умее да извършва действията събиране и изваждане с изучените мерни единици .

 

Ядро"

моделиране "

 

 

Умее да моделира с числови изрази ситуации,описани с отношенията :с по малко  и  с повече .

Умее да решава текстови задачи с едно пресмятане , които разкриват смисъла на действията събиране и изваждане .

Умее да решава текстови задачи с едно пресмятане за намиране на число по – голямо или по –малко с няколко единици  от дадено число .

Умее да решава текстови задачи с едно пресмятане за сравняване на две числа по тяхната разлика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG