Home Психология Видове,форми и методи за проверяване на подготовката и развитието на учениците

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове,форми и методи за проверяване на подготовката и развитието на учениците ПДФ Печат Е-мейл

Основно предназначение на проверката е да разкри-

ва обективните резултати от обучението,да установява

доколко учебните постижения на учениците съответствуват на изискванията на учебните програми.Използването на различни видове,форми и методи на проверка позволява всестранно да се установи равнището на подготовката и развитието на учениците и обективно да се оценят техните постижения.

В зависимост от времето,през което се провежда,

проверката бива предварителна,текуща,периодическа

и заключителна (крайна).Предварителната проверка се провежда обикновено в началото на учебната година.Текуща проверка се провежда през целия ход на процеса на обучението.Тя има място по време на всички уроци и служи,от една страна,

като обратна връзка за учителя как учениците усвояват учебното съдържание.Периодическата проверка обикновено се провежда след изучаване на една или друга тема,раздел на учебното съдържание или в края на учебния срок,а заключителната-в края на учебната година.По обхват на учениците проверката бива индивидуална,групова,фронтална (класна) и масова.Индивидуалната,груповата и фронталната проверка се провеждат от учителя във всяко учили-ще,във всеки клас.Масовата проверка се провежда от органи на Министерството на образованието и науката или от научни работници.Според начина на извършване проверката бива:устна,писмена,практическа и комбинирана.Основните методи за проверка,

които се използват в училище,са:наблюдение,устно изпитване,писмено изпитване,извършване на практически работи,провеждане на изпити.Устната проверка се извършва под формата на индивидуално и фронтално изпитване.При индивидуалното устно изпитване възникват редица въпроси,като например:

как да се активизират останалите ученици,за да следят отговорите на своите другари; какво трябва да бъде поведението на класа и на учителя по време на изпитването.За да рационализират индивидуалното изпитване някои учители в началото на часа извикват пред класа не един,а двама или повече ученици,които ще бъдат изпитвани индивидуално,като осъществяват комбинирана проверка.Някои автори препоръчват обявяването на оценките след изпитване на по-чувствителни ученици да се прави не непосредствено след изпитването,а в края на часа,за да се предотвратят евентуалните им вълнения.

Писмената проверка се осъществява чрез текущи контролни работи и срочни контролни (класни) работи.Нейното предимство е,че тя позволява едновременно да се проверяват знанията и уменията на всички ученици от класа.Класни писмени работи се правят всеки срок по български език и литература,математика и чужд език.Те се плани-

рат предварително и учениците знаят точно деня на провеждането им,за което се готвят от рано.На учениците могат да бъдат предлагани и разнообразни познавателни тестове,изискващи да се избере правилният отговор или той да се конструира.Трябва обаче да се внимава да не се претоварят учениците с много текущи контролни работи.Към писмената проверка може да се отнесе и графическата.

Основни изисквания,на които трябва да отговаря проверката на под-готовката на учениците са:

1.Да бъде системна.-Системната и ритмична проверка осигурява на учителя непрекъсната информация за учебните постижения на учениците.

2.Да бъде всестранна.-Чрез нея да се отразяват по възможност всички страни на подготовката на учениците,а не само усвояването на знанията.

3.Да отчита индивидуалните особености на учениците.-Чрез нея учителят има възможност да опознае индивидуалните възможности на всеки ученик.

В училищната практика при проверяването и оценяването на учениците се допускат редица слабости.Някои учители надценяват значението на цифровата оценка и я използват като средство за нака-зание или поощрение.Има учители,които отдават много голямо значе-

ние на средноаритметичния успех,като го изчисляват педантично.Все още се допуска по-голям или по-малък субективизъм при оценяването

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG