Home Психология Проектопрограма за развитие на целодневна детска градина

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Проектопрограма за развитие на целодневна детска градина ПДФ Печат Е-мейл

І .Увод

Формирането на подрастващите е един процес, който неотменно поставя проблема за приемствеността. Всяко звено на образователната система има свои задачи и свои акценти при възпитанието, но същевременно то е съподчинено в системата за реализиране на стратегическата цел – всестранно развитата личност.

Затова решаването на проблема за приемствеността изисква системен подход, който разглежда цялостното формиране на човешката личност като единен, перманентен процес, по отношение на всички сфери на личността.

Този процес във възрастов и образователен план предполага приемственост в съдържанието, методите, формите, дейностите, координиране на факторите - “ детска градина–семейство – общественост .”

Като съобразим съвременните функции на детската градина произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на детето, можем да систематизираме по-важните елементи, които определят насоките за дейността в детската градина :

І. Общинските предучилищни заведения са необходимо звено на образователната система, със своите специфични цели, задачи и управленска структура.

ІІ. Необходими са педагози, отговарящи на съвременните изисквания – висока квалификация, умения за подбор на нови идеи и педагогически опит за развитие и възпитание на детето, за адаптацията му към динамично променящата се околна среда и подготовката за училище.

Педагогическото взаимодействие  учител-дете е основа на редица сложни и многопосочни връзки. Идеите за развитието на детето в процеса на възпитателното взаимодействие и функционалното осъществяване на професионалния труд на детския учител извеждат към една основна цел :

“Развитие на детето, талантите,умствените и физическите  му способности, чрез насочване на индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото,умственото,духовното, нравственото и социалното развитие.”

Диференцирането на основната цел очертава главните цели, които конкретизират вътрешните взаимодействия между общуване и дейност, поведение и отношение, когнитивни и мотивационни структури на детето :

1. Усвояване на умения за общуване.

2.Овладяване на основните видове дейности / игрова, художествена, учебна и др. / и техните конкретни модификации.

3.Стимулиране на волево, мотивирано поведение, произтичащо от отношението на детето към обекти и явления на околната среда.

4. Насочване отношението на детето за :

- осмисляне и овладяване на родния език и националните ценности;

- осмисляне и осъзнаване на обекти от социалната действителност;

- осъзнаване, самопознание и самооценка на собственото “Aз.”

5. Развиване на потребности и мотиви за отношение и поведение :

- персонализиране на мотивите, установяване и стимулиране на социалните, познавателните и духовните потребности на детето;

- стимулиране на мотивите за различните видове дейности;

- стимулиране на мотивите за проява на самостоятелност и инициативност;

- стимулиране на мотивите за културно и здравно поведение.

6. Развитие на когнитивните структури :

- усвояване на интегративни знания;

- усвояване на умствени действия;

- развиване на общи / умствени / способности;

- формиране на понятия.

ІІІ. Програмната  документация в детската градина трябва да отговаря на изискванията за гарантиране на физическото, духовно и социално развитие на детето – на неговите права, свободи, сигурност, за възпитаване в толерантност и приобщаване към общочовешките ценности.

Предназначението на програмата е да дава информация на родителите, учителите и всички заинтересовани страни за целите на възпитание и обучение, формите и методите които се използват.

Тя създава най-обща представа за специфичния образ на детското заведение, за психолого-педагогическата атмосфера в него и за възможностите, които предоставя за личното развитие на всяко дете.

ІІ. Демографски условия и социални потребности

на ЦДГ “Мечо Пух”

Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ с.Камбурово се намира в центъра на селото в непосредствена близост до Основното училище. Детската градина е специално строена за целта и разполага с четири групи, които са разположени на два етажа.  На втория етаж една от занималните е оборудвана с кътове по интереси , а в спалното помещение са пресъздадени четирите сезона на годината.

Всяка група разполага със самостоятелни занималня,спалня, санитарен възел , офис за разпределяне на храната.

Храната за децата се приготвя в хранителен блок , който отговаря на всички изисквания.

Детската градина разполага  с административно крило със стая за жената, методически кабинет, медицински кабинет, дирекция и стая за гости.

Отоплява се с електроенергия, което не е особено ефективно,тъй като сградата е голяма и не навсякъде са поставени достатъчно отоплителни уреди. Налага се в занималните в дясното крило да се поставят печки на твърдо гориво , за да се достигне необходимата температура за нормален живот в занималните и спалните помещения. Поставянето на отоплителни уреди в лявото крило е невъзможно поради липса на комини.
Равномерното отопление на цялата детска градина може да се осъществи с оборудването на приземните помещения с котел за твърдо гориво, което от една страна ще намали разходите за отопление , от друга децата ще се намират в много по-комфортна обстановка. Хранителният блок , който е трудно отопляем ще бъде по-приветлив през зимните месеци и ще даде възможност на персонала да работи без проблеми.

В приземното помещение има физкултурен салон , който освен като такъв би могъл да се ползва за тържества ; перално помещение оборудвано с автоматична пералня ; складове.

Двора на детската градина е няколко декара и е добре подържан. Изградени са площадки за игра и занимания на децата.

Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ с.Камбурово обслужва само децата от селото и има капацитет 80 места.

Филиална група в с.Илийно се помещава в сграда в центъра на селото. Сградата не е строена за детска градина , а е пригодена за това. Детската градина разполага с просторна занималня , отделна спалня , кухня , санитарен възел , стая за учителите и склад.През летните месеци децата могат да играя в двора на сградата или в двора на началното училище , което се намира недалеч от детската градина.

Филиална група с.Птичево се намира в сградата на бившето начално училище. Детската градина занималня , спалня , кухня , санитарен възел и складове. Сградата се нуждае от ремонт.

ІІІ. Основна цел , принципи и задачи

Възпитанието и обучението на децата в детската градина ще се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка на децата за училище.

Основната цел ще бъде :

Осигуряване на оптимални здравно-хигиенни, педагогически и материални условия за физическо, нравствено, духовно и социално развитие на детето, гарантиращи неговите права, свободи и достойнство.

Цялостната работа на детската градина ще бъде подчинена на основните принципи:

- Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленческата дейност ;

- Защита правата на детето, на неговото духовно и физическо развитие, свобода на избор, инициатива и творчество ;

- Интегралност, системност и спираловидност.

Основните задачи за решаване на основната цел ще са :

-Достигане нужното ниво на Държавните образователни изисквания ;

-Утвърждаване на отвореният стил на ръководство за реализиране на демократичен управленчески процес ;

-Осигуряване на финансови средства за обогатяване на наличната материална база ;

-Усъвършенстване формите на съвместна работа със семейството и училището ;

-Овладяване на българския език от децата ;

-Децата да използват адекватни словесни средства при взаимодействие ;

-Да откриват мястото на речта в съвместните действия ;

-Да осъществяват връзка между вербалните асоциации и емоциите.

ІV. Основни направления в дейността

на детската градина

Организационно – педагогическо направление

Директора и колективният орган на самоуправление – педагогическия съвет ще спазват и ще се ръководят от основните нормативни документи и най-новите теоретични постановки за установяване на демократичен стил на управление, което е важно условие за повишаване на творческата активност на педагогическия персонал.

За активното участие на членовете на колектива в управлението на детската градина ще сформираме работни групи:

- за изготвяне и прилагане на проекти за сценарий за празници и развлечения на децата ;

- за поднасяне на идеи за обновяване интериора на детската градина ;

- за разработване на проекти, за решения по обсъждани въпроси на педагогически съвети.

Основните принципи и подходи налагат планиране на разнообразни дейности осигуряващи промяната на учебно- възпитателната работа. Новата структура на този процес ще освободи децата от строго регламентирани изисквания и ще даде възможност да изявят себе си. Изменението на учебно – възпитателната работа в Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ през следващите 3 години ще се осъществява в следните направления :

- Нова роля на учителя в учебно-възпитателната работа ;

- Сполучлив подбор и структуриране на съдържанието ;

- Гъвкавост на режима ;

- Създаване на възможности за запознаване на детето с различни произведения на изкуството, образци от българската и световна детска литература и народно творчество.

Основните цели, поставени в програмата за учебно-възпитателната работа в детската градина ще бъдат осъществени чрез формиране на кътове по образователни направления в групите : социален свят, природен свят, български език и литература, музика, изобразително изкуство, математика, конструктивно-техническа и битова дейност, безопасност на движението по пътищата.

При организация на целодневния престой на децата в детската градина ще са регламентирани и точно спазвани храненето и дневния сън.

През останалите моменти децата ще имат възможност да избират дейност съобразно интересите си. Като критерий за педагогическия процес можем да приемем осигурените условия на живот и взаимодействие в детската градина.

При организация на педагогическия процес, приоритетно значение ще имат методите, чрез които се създава емоционалния заряд във всички занимални. От степента на емоционалността зависи и активността на децата. Децата трябва да осъзнаят, че имат пълна свобода на избор и изява на творчество.

Привличането и задържането на децата в детската градина ще бъде една от задачите, по които ще работи целия колектив.

В ЦДГ “ Мечо Пух “ са създадени условия, за осигуряване правото на всяко дете за развитие и възпитание в комфортна сграда и материални условия, отговарящи на съвременните естетически и здравно-хигиенни изисквания.

В организацията на работа с децата ще се стремим, да се съобразяваме с всички новости от предучилищното възпитание и внедряване на добрия опит на колегите. Възпитателното въздействие в колектива ще бъде насочено към опазване на физическото и психичното здраве на децата, отделното дете в детската градина ще бъде “малък свят” със своите потребности и идеали.Стремежа на педагозите ще бъде детската градина да се възприема от децата като емоционално – притегателен център.

Възпитателната работа ще се осъществява чрез създаване на оптимална обществена среда, в която детето активно да участва и пълноценно да реализира своите възможности. Ще наблягаме и възпитаваме децата в толерантност, култура на поведение и говор.

Директор, учители, помощен персонал ще се отнасят с уважение към културата, езика и религията на всяко семейство, чието дете е възпитаник на детската градина.

V. Безопасни условия за отглеждане на децата

Тези условия ще осигурим чрез приет правилник. В него ще са фиксирани условията необходими да се спазват от колектива за да предложим здравословен начин на живот на децата.Част от тях са задълженията на :

- педагогическия персонал – да опазва живота и здравето на детето по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности организирани от него ;

-помощния персонал – осигуряване хигиената помещенията, спазване на хигиенните норми при приготвяне на храната.

Ще се следи стриктно да не се нарушават правата на детето и да не се унижава личното достойнство; да не се прилагат форми на физическо и психическо насилие.

VІ. Безопасни условия на труд в детската градина

Условията се осигуряват чрез заповед на директора за комисия по охрана на труда. Охраната на труда ще води книгата за инструктаж. Ще се провежда начален и периодичен инструктаж. Във връзка с противопожарната безопасност на помощния персонал ще се извършва инструктаж за работа при зимни условия.

Екологическата съобразност на условията на труд е свързана с поддържане на необходимата хигиена на работното място. За да има хигиена и ред във всички помещения е необходимо съвестно изпълнение на задълженията от помощния персонал, уплътняване на работния ден и самодисциплина.

Контрола в тази посока се осъществява от санитарните инспектори на РИОКОЗ, от медицинското лице и от комисията по хигиена в детската градина.

VІІ. Работа със семейството и училището

Семейството създава първата среда, в която детето се научава да подрежда и отличава моментите от всекидневния си опит и се ориентира в човешките взаимоотношения. Затова е необходима сигурна и здрава връзка между семейството и детската градина, която може да съществува единствено чрез непрекъснати взаимодействия между учители и родители. Ползата от това взаимодействие е многостранна.

През следващите години ще променим съдържанието на работата с родителите съобразно новите концепции и програми за възпитание на детето в следните направления :

- Периодично проучване мнението на родителите за нови форми на съвместна работа, чрез използване на различни методи – анкети, беседи, тестове и индивидуални разговори;

- Организиране на съвместни екскурзии за приобщаване на родителите към детската градина;

- Включване на родителите в различни дейности.

Приемствеността между детската градина и началното училище е друг етап от взаимоотношенията :

-          взаимни посещения между учителите;

-          организиране на съвместни дискусии с родителите и учителите от началния курс по актуални проблеми за подготовката на децата за училище.

В резултат на тези контакти ще може да се установи готовността на децата за училище и ще се получи обратна информация за успеваемостта на първокласниците.

VІІІ. Работа с кадрите

Кадрите в Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ и филиални групи с.Илийно и с.Камбурово се делят на :

1. Педагогически :

Целодневна детска градина с.Камбурово

- Директор - 1

Директорът, като орган на управление на детската градина ще организира, контролира и отговаря за цялостната дейност ;  ще спазва и прилага държавните образователни изисквания ;  ще осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд ;  ще представлява институцията пред органи, организации и лица ; ще организира приемането на децата и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ ; ще контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация ; ще  осигурява условия за здравно – профилактична  дейност в детската градина.

-          Учители – 4

Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на децата. За заемане на длъжността “Учител” се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “бакалавър”, “магистър” или “специалист”.

Длъжността “учител” не може да се заема от лице , което е осъдено на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление ; лице лишено от право да упражнява професията си ; лице страдащо от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата .

2. Непедагогически /помощно – обслужващ / :

- Домакин – 1

- Готвач – 1

- Прислужник – чистач – 1

Във филиална група с.Илийно работят две квалифицирани детски учителки и помощен персонал 1.5, който се заема от три физически лица по 0.5 бр.

Филиална група с.Птичево  работи с две учителки , едната с голям педагогически стаж  и опит и един млад местен специалист. Помощният персонал е 1.5 бр., три физически лица по 0.5 бр.

Задълженията на всички служители ще бъдат формулирани в длъжностна характеристики.

Правилника за вътрешният ред ще бъде приет на общо събрание и ще е задължителен за всички.

ІХ. Квалификация на педагогическите кадри

Силно актуален е проблемът за квалификационното ниво на детския учител. В съвременния етап изискванията към педагогическите кадри се увеличат. Времето изисква ново мислене, промяна в поведението, в отношението към работата и повишаване на отговорността .

Повишаването на квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри.

Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел : да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри ; да дава възможност за задоволяване на професионалните им интереси и тяхното професионално развитие.

Като основна форма за квалификацията на кадрите си остава самоподготовката и самоусъвършенстването. Освен организираните форми за квалификация на учителите се предоставя възможност да участват и в платени специализации и други форми на общинско и национално равнище.

Основните принципи , от които детската градина ще се ръководи при провеждане на квалификациите ще бъдат :

-          доброволно участие съобразно индивидуалните интереси;

-          доброволно избиране формите на квалификация.

Х. Финансова обезпеченост но детската градина

Важен момент е финансовата обезпеченост на детската градина.

Финансирането се осъществява със средства от община Омуртаг. То се разпределя по параграфи в зависимост от нуждите  - материално-техническа ; ремонтна  учебна и други видове осигуряване на детската градина.

Допълнителни средства могат да се осигуряват от различни предприятия и частни лица под формата на дарения. Средствата ще бъдат превеждани в извънбюджетна сметка.

ХІ. Управление на детската градина

Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ с.Камбурово е общинска детска градина.

Управлението на детската градина ще бъде подчинено на действащите държавно-законови нормативни документи.

Органите за управление на детските градини са регламентирани със ЗНП , ППЗНП. Освен тези законови актове, важно и необходимо условие за ефективна управленска дейност е съблюдаването на законовата база :

-          Кодекс на труда ;

-          Конвенция на ООН за правата на детето ;

-          Закона за закрила на детето ;

-          Наредби и инструкции на МОН и на всички министерства, които имат пряко отношение към работата на отделните звена в образователната система ;

-          Решения на общинските сесии ;

-          Наредби на специализирани органи като РИОКОЗ Противопожарна охрана, Гражданска защита.

Управленческата структура в детската градина за периода 2007 – 2010 г. съгласно фиксираните наредби остава :

-          Директор

-          Педагогически съвет

Техните права и задължения са определени от нормативните документи – ПЗПЗНП.

Директор

Длъжността “ директор “ се заема въз основа на конкурс при условията и по реда определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета.

Съобразно спецификата на работа в детската градина, директорът изпълнява функциите на педагогически, стопански и административен ръководител, от където произтичат многопосочни изисквания към него :

-          професионална компетентност ;

-          организаторски умения ;

-          комуникативни способности и др.

Наличието на тези качества ще допринесат за съвременно управление, съобразено с най-важните посоки в неговата дейност.

Директорът е председател на педагогическия съвет и отговаря за правилността на взетите решения и тяхното изпълнение.

Педагогически съвет

Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

Той направлява дейността в детската градина чрез основните си форми :

-          организационно – педагогическа – свързана с вземане на решения за организация и управление на педагогическия процес ;

-          квалификационно – педагогическа – свързана с управление на процесите за усъвършенстване на педагогическите кадри, като условие за осъществяване на целите – качествен и ефективен педагогически процес ;

-          организационно – разпоредителна – определя правата и правомощията на педагогическият съвет за организиране и координиране на основните дейности ;

-          аналитично – оценъчна – анализиране състоянието на педагогическия процес и формиране на оценки по посока на неговите цели.

Педагогическият съвет приема Правилника за дейността на детската градина ; Правилника за вътрешния трудов ред ; обсъжда и взема решения по резултатите от възпитателно – образователния процес.

Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Педагогически контрол

Демократизацията на управленческия процес изисква промяна в съдържанието на различни дейности включени в управленческата функция на контрола.

Функции на контрола :

-          Констатираща ;

-          Обучаващо регулираща.

Обект на контрола е педагогическата дейност в детската градина. Педагогическия контрол се предлага в годишния план.

Контрола / текущ, тематичен, цялостен / ще се съобразява с принципа за хуманизация, като предварително се оповестява пред учителската колегия чрез “ План за контролната дейност на директора “.

Контрола  ще се вписва в ревизионна книга за контролната дейност на директора, която се съхранява според изискванията посочени в ПЗПЗНП.

Педагогическият контрол ще се отчита на педагогически съвети.

Административен контрол

Този контрол, наложен от многообразието на дейностите в детската градина включва проверки за правилно водене на счетоводната документация, своевременно събиране и отчитане на таксите , правилно изписване и изразходване на хранителни продукти, съхранението им, разход на горива, материали и енергия.

Контрола ще се отчита чрез протокол в книгата за контролната дейност на директора.

Нарушенията по всички нива на контрола подлежат на санкции.

Контрола във всички случаи трябва да бъде добронамерен, да се насърчава  инициативността , отговорността и спазване на служебните задължения.

Материално – техническа база

Материално-техническата и дидактичната  база на Целодневна детска градина

“ Мечо Пух “ е добра, събирана , съхранявана и обогатявана през годините. Тя дава възможност за прилагане на творчество и индивидуализъм в работата на учителите.

Физкултурния салон е оборудван с шведска стена , гимнастически пейки , топки, обръчи необходими за развитието на двигателно-сетивната активност на децата.

За развиване на музикално-творческата активност на децата детската градина разполага с барабани, дървени кончета два акордеона.

Богато е обзавеждането на гардероба със сценични костюми за тържества.

Материално–техническата и дидактичната база през следващите три години ще бъде постепенно обновявана в зависимост от финансовите средства, с които ще можем да разполагаме  и до колкото ще можем да разчитаме на дарители.

ХІІ. Перспективи за Целодневна детска градина

с. Камбурово

Въпреки,че раждаемостта всяка година спада, през следващите 3-4 години групите могат да запазят броя си като обхождаме неприбраните деца и ги привличаме в детската градина.

ХІІІ. Взаимодействие на детската градина с управленските институции в сферата на образованието

Ръководството на Целодневна детска градина “ Мечо Пух “ ще бъде подчинено на спазването на всички нормативни изисквания на висшестоящите ръководни институции.

Връзката на детската градина с тези институции ще бъде осъществена на няколко равнища :

- Общинско – Отдел “ Образование и култура “- експерт по предучилищно възпитание ;

- Регионално – Инспекторат по образованието – експерт по предучилищно възпитание ;

- Национално – Министерство на образованието и науката – главно управление.

ХІV. Заключение

Предложената програма за развитие на Целодневна детска градина с.Камбурово и филиални групи в с.Илийно и с.Птичево за периода 2007-2010 г. е съобразена с конкретните условия на детската градина. Тя е реалистична във времето и изпълнима по отношение на поставените цели и задачи. Визира развитието на дейностите в бъдещето и създава перспектива за усъвършенстване на личността.

Считам, че изпълнението на планираните в Програмата дейности от учители, служители и ръководство ще доведе до осигуряване на нужните материални и организационни условия за провеждане на дейността на детската градина в съзвучие с изискването на времето.

 

WWW.POCHIVKA.ORG