Home Психология Принципи за управление на училището

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Принципи за управление на училището ПДФ Печат Е-мейл

Управлението на образованието като процес и дейност е съставна част на социалното управление, в центъра на което стои човекът. Управленската дейност пряко или косвено е адресирана към него, към социалните обединения и групи, към съответните техни институти и дейности.

Принципите на управление са основни изходни положения с които се съобразява управленската дейност.Принципите на управление се извеждат от хората , но те отразяват в чист вид онова което вече е натрупано като опит от практиката и теорията на управлението.Отразяват се обективните закономерности и връзки характерни за управленския процес.Успехът на управлението зависи от възможността да се прилагат едновременно или последователно всички принципи.

В науката са известни различни възгледи за  принципите на управлението. Различните автори обикновено обединяват принципите на три групи:общоуправленски,частноуправленски и специфични.

Основните управленски принципи които се използват и в управлението на училището са:

Принципа за целенасоченост;

Този принцип изисква ясно и точно дефиниране на стратегическата цел,декомпозирането й на подцели и установяване на взаймни връзки между тях,ранжиране по приоритети.Този принцип задължава училищния ръководител в максимална степен да се съобразява с набелязаните цели, потребностите и интересите на училищната общност.

Принцип за научност;

Този принцип изисква цялата управленската система да бъде изградена на научна основа,като се отчита важността на различни теории и възгледи.

Принцип за разделение на труда;

Той изисква от училищния ръководител  ясно да определя правата,задълженията на всеки участващ в работата на училищната организация или нейното управление.Това най-често се осъществява с помощта на добре разработени длъжностни характеристики и функционален правилник.

Принцип  „Основно звено”

Този принцип е свързан със способността на директора на училището не само да определя задачите,  които трябва да бъдат решавани ,но и да ги ранжира и степенува по важност.Това означава ръководителя да умее да определя главния фактор в определна ситуация.

Принцип за демократичност;

Ръководството на училището трябва да се съобразява непрекъснато с две неща:първо,търсене и използване мнението на подчинените при вземане на важни решения,и второ,гарантиране на тяхната свобода на действие в сферите извън регламентираното във въшни и вътрешни нормативни документи.

Принцип за единство в разпореждането;

Този принцип е свързан с изискването управленските органи в училището да действат обединени от една идея- целите на училището , и от един център – директора на училището.В същото време този принцип не трябва да противоречи на предходния,не трябва да се лишават подчинените от самостоятелност и право на собствено мнение.

Принцип за относителна автономност на училището;

Произтича от правото на училището да действа в съотвествие с посочените основни характеристики на една демократична,правова,пазарно ориентирана държава.От такава гледна точка училището трябва да бъде самостоятелно / юридически,финансово и организационно-педагогически/.

Принцип на диверсификацията;

Типично пазарен принцип и съобразяването с него гарантира оцеляването на училищната организация.В съдържателно отношения той представлява съобразяване с непрекъснатото отчитане  на промяната,както и разширяване функциите на училището  чрез извършване на допълнителни дейности.

Принцип за извличане на максимална изгода;

Той е свързан с активизиране усилията на управлението за максимално оползотворяване на всички ресурси.Съобразяването с него изисква професионално познание на механизмите на средата,която обкръжава и въздейства на училището.

Принцип на обратната връзка;

При реализирането на обратната връзка в училище е по-важно да се наблюдава съответствието между първоначално поставените цели и постигнатите крайни резултати.

Принцип за икономия на персонала ;

Този принцип е дефиниран още от Тейлър и Форд,но и сега е актуално тъй като управлението с малък персонал винаги е било и си остава едно от най-важните условия за ефективно управленската работа.Трябва максимално да се оползотворяват човешките ресурси в училището.

Принцип за лоялност;

Съблюдаването на този принцип изисква от училищния ръководител за основен критерии при оценяването на член от училищната общност да счита неговия професионализъм,а не принадлежността му към една или друга политическа сила.Трябва да се счита като нелоялно поведение на онзи подчинен,които изпълнява задълженията си в училището,като създава предпоставка от допълнителен извънучилищен труд.

В теорията и практиката са обособени и други принципи,като този за системност и последователност.Тейлър акцентира върху  принципите :научен подбор и усъвършенстване на кадрите, коопериране и сътрудничество и др.

Принципите за управление могат да бъдат допълвани,но едва ли някога ще бъдем съвсем изчерпателни , важното е да се даде ориентир за основните изходни положение при определяне на принципите за управление в училището.

В България в продължение на дълъг периоди от време, с променлива сила и ефективност, тече собствен специфичен и противоречив процес на реформиране на  образованието, който, въпреки многото позитивни резултати, като цяло създаваше в обществото усещане за несигурност и тревожност.В периода на преход се очерта важността от спазването на принципите за управление в българското училище.

През последните години у нас се създадоха благоприятни условия и е налице консенсус за решаването на проблемите на образоването. Всички са категорични, че то трябва да се модернизира, но това е невъзможно без модернизацията на управлението.

Когато говорим за пазарни отношения в обществото, разширяването на автономията на училищата не е възможно, ако те се управляват само с педагогически умения. Необходими са знания по мениджмънт.

Управлението на образованието се нуждае от радикални промени, което не може да стане без сериозната подготовка на кадрите. Те трябва да отговарят на новите изисквания за мениджър – педагог.

Необходима не само подготовката на директори, но и на учители – мениджъри, с оглед на тяхното бъдещо развитие. Затова висшите учебни заведения у нас трябва да обединят кадровия си потенциал, за да отговорят на потребностите на обществото.

Всичко това поставя въпроса за въвеждането на нови принципи за управление на образованието,които трябва да бъдат обект както на педагогиката така и на мениджмънта.

Двадесет и първата  сесия на Постоянната конференция на Европейските министри на образованието (Атина, 10 –12 ноември 2003 г.) отправи ясно послание за ролята на образованието в новия контекст на Съвета на Европа. Този нов контекст се определя, между другото, от:

  • разширяването на Европейския съюз;
  • отварянето на Съвета на Европа към други страни;
  • по-големите очаквания към ключовата роля, която трябва да изпълнява образованието в решаването на обществените проблеми.

Основните приоритети за бъдещето, определени в Атина, са: управление на многообразието, интеркултурно образование и качествено образование. Посланието от Атина в резюме е, че всички образователни инициативи трябва да отчитат културните и социални особености на обучаващите се от цяла Европа, да окуражават интеркултурното обучение и социалното включване, като същевременно осигуряват качествено образование за всички. Това послание ще бъде взето под внимание през Годината, особено що се отнася до дейностите, свързани с учебните програми, обучението на учителите и управлението на образователните институции.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ОРГАНИ В СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ /СПИ/

Социално-педагогическите интернати са държавни училища за малолетни над 7-годишна възраст и непълнолетни, които нямат подходящи условия за живот в семейството или са лишени от родителски грижи и надзор и са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.

В социално-педагогическите интернати се създават условия за завършване на основно образование и придобиване на професионална квалификация.

Учениците от социално-педагогическите интернати живеят в общежитията към тях. За времето на пребиваването им се осигуряват храна, облекло, медикаменти, учебници и учебни помагала.

Директорът на социално-педагогическия интернат освен правомощията съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета има и следните специфични права и задължения:

1. осигурява постоянен денонощен контрол над учениците;

2. организира провеждането на специфични дейности, свързани с корекционно-възпитателната и превантивната работа;

3. осъществява контакти с родителите или настойниците, с инспекторите на детските педагогически стаи, с районните полицейски управления, с домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, със съветите за социална превенция, с общинските служби за социално подпомагане и др.

Директорът на социално-педагогическия интернат назначава със заповед психолого-педагогическа комисия, която се състои от психолог, учител, възпитател, педагогически съветник. При необходимост в състава на комисията могат да бъдат включени лекар, логопед, олигофренопедагог, специален педагог.

Директорът, като орган за управление:

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците;

7. Обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им ;

8. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета ;

9. Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10.Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47

12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност ;

14.Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. Изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. Приема правилника за дейността на училището;

3. Приема училищния учебен план;

4. Избира формите на обучение;

5. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6.Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания "преместване в друго училище до края на учебната година" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст";

9.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

10. Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение

11. Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12. Утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали, по предложение на училищното настоятелство.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ /СПИ/

  • Настаняването на децата в СПИ става с решение на Местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, които много често могат да допуснат грешка незнайки дали съответното СПИ е пододящо за конкретно дете. Добре би било ако Директора на СПИ може да има достъп до децата още преди да бъдат настанени.
  • Възможността за избор на професионално образование в СПИ е ограничен от определен брой професии,което от своя страна понякога ограничава правото на избор на децата. Необходимо е да се разгледа възможността дали настанените деца при определени условия не биха могли да получават образователни услуги и извън СПИ;
  • Директора на СПИ е работодател на целия персонал в институцията,което създава условия за управленски произвол при назначаването на некомпетентен ръководител. По-добър вариант е персонала да се назначава от Началника на РИО, вземайки в предвид мнението на Директора.
  • В правилника за дейността на СПИ не е регламентирана индивидуална работа на децата с цел адаптация и по-късно подготовка за напускане от институцията.
 

WWW.POCHIVKA.ORG