Home Психология Материали по История на образованието

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Материали по История на образованието ПДФ Печат Е-мейл

Педагогическа сфера в управленската дейност на директора

Основни документи: ЗНП, Закон за професионалното образование, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ППЗНП, Държавни образователни изисквания /стандарти/ по учебни предмети, Указание за организиране на учебно-възпитателната работа през съответната учебна година, наредби и инструкции, свързани с приема на учениците, с провеждане на конкурси, изпити, матура, с методически изисквания към учителите и др., длъжностни характеристики на учителите.

Параметри на педагогическата дейност на директора

- Управление на учебно-възпитателния процес - Управление на извънучебната дейност - Ръководство на дейността на педагогическия съвет ,- Управление на дейността на училищната общност

Педагогически компоненти в управленските функции

Прогнозиране и планиране;

- Анализ и оценка на състоянието на учебно-възпитателната дейност и резултатите от обучението /" SWOT анализ" - разкриване на силните и слабите му страни, възможности, опасности, заплахи, риск;

- Изработване на стратегия за развитието на учебната и извънучебната дейност;

- Определяне приоритети в обучението, развитието и подготовката на учениците;

- Изработване дългосрочна /З-год./ програма за развитие на педагогическата дейност и определяне на годишните задачи;

- Планиране дейността на педагогическия съвет - съдържание, тематика, график за провеждане, възлагане на задачи на екипа и  др.;

. Организиране на учебно-възпитателната дейност:

- Изработване на седмичното разписание на учебния процес;

- Разпределение на труда - предмети, класове, часове, кабинети; класно ръководство, кръжоци, клубове и др.;

, - Създаване условия за творческо протичане на учебно-възпитателната дейност - правила, дисциплина, отчетност;

- Организиране на изяви на учениците - олимпиади, семинари, клубове, вечери, тържества, екскурзии и др,;

- Организиране и провеждане на заседанията на Педагогическия съвет по планирания график - подготовка на решения;

- Организиране на консултации и помощ на ученици с повишен интерес или изоставащи в обучението;

· Мотивиране на учители и ученици за качествен и всеотдаен труд;

· Координиране дейността на учителите и учениците в учебния процес и извънучебните форми, както и с факторите от социалната среда;

· Контрол върху учебно-възпитателната работа::

- Установяване състоянието на обучението и резултатите на входа в началото на учебната година -по основни предмети, по избрани предмети и класове или по всички предмети във всички класове;

- Анализ на резултатите; определяне приоритетите в контролната дейност, график за провеждането и; разработване на училищни критерии за оценка;

- Мониторинг върху учебния процес и извънурочната дейност /по график/ по разработените критерии;

- Контрол на изхода в края на учебната година;

- Анализ и оценка на резултатите; стимулиране на постиженията на учителите и учениците.

Компетенции на директора - педагогически аспекти

→Необходими знания:

- Задълбочено познаване на държавните образователни изисквания, теорията и практиката на обучението, общата педагогика и методиката на обучението по отделните учебни предмети;

- Иновации, тенденции и перспективи в учебната и извън учебната дейност, в технологиите, съдържанието, критериите за качество, експерименти и др.;

- Педагогическо общуване - взаимодействия учители-ученици, директор-учители, ученици, родители;

→Управленски умения:

- да анализира учебния процес и извънучебните дейности;

- да мотивира учителите и учениците за работа;

- да организира дейността на училището и дейността на Педагогическия съвет;

- да координира учебния процес и резултатите от обучението;

- да работи с хора - с учители, ученици, родители;

- да внедрява иновации в обучението и извънучебната дейност;

- да оказва помощ и подкрепа на учителите и учениците;

- да стимулира учителите и учениците за постигнати резултати;

- да обобщава, да прави изводи и оценки, да определя приоритетите в обучението; .

- самоконтрол, самооценка;

- да поема отговорност, да делегира права, да поема риск;

→Качества и способности в управлението на педагогическата дейност:

- Професионализъм;

- Информираност и новаторство;

-Творчески способности, креативност;

- Аналитичност;

- Отдаденост на работата;

- Комуникативност, чувствителност към проблемите на другите;

- Толерантност, принципност, справедливост, обективност;

- Висок интелект.

→Педагогически правомощия и задължения на директора:

- Организира, ръководи и носи отговорност за цялостната педагогическа дейност в училището;

- Организира изработването, приемането, спазването и прилагането на учебния план и Държавните образователни изисквания;

- Създава необходимите условия за провеждане на обучението и извънучебната дейност, за творческа изява на учителите и учениците;

- Организира нововъведения и експерименти в работата на педагогическия екип;

- Осъществява мониторинг върху цялостната учебно-възпитателна работа и контролира резултатите на входа и изхода на учебната година - по учебни предмети, класове, образователни степени;

- Стимулира учители и ученици за постигнати резултати.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG