Home Психология Научно изследователската и художествено творческа дейност в ОДЗ Юрий Гагарин показатели и критерии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Научно изследователската и художествено творческа дейност в ОДЗ Юрий Гагарин показатели и критерии ПДФ Печат Е-мейл

Научно – изследователската и художествено – творческа дейност в ОДЗ „Юрий Гагарин” – показатели и критерий

Както всички институции, така и детските градини се развиват в коренно нови условия, характеризиращи се с демократизиране на обществените процеси и нови пазарно-икономически отношения. Променените условия налагат иновативни процеси на всички нива, нов начин на взаимодействие както с външната, така и в рамките на вътрешната среда на организациите. Пред детската градина са поставени нови изисквания към нейното управление.Постоянно изменящите се потребности на децата изискват динамично търсене и предлагане на услуги, които да удовлетворяват интересите им към игра, обучение и емоционален живот в детската градина в единство на всички дейности. Важно условие за ефективността на възпитателния процес в активностите по интереси е обучението да се провежда от учители-специалисти в съответната област с професионален опит и педагогически подход към децата. За резултатността и поддържането на интереса на детето съм съответната дейност от изключително значение е учителят-специалист да владее и прилага богатството от методически и педагогически похвати, характерни за предучилищното възпитание.

 • Детската градина трябва да организира, да поддържа и развива научноизследователската и художественотворческа дейност на своя педагогически състав.

Повишаването на квалификацията на педагогическите кадри има за цел

 • Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри.
 • Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното развитие.

С утвърждаване автономността на обществените предучилищни заведения се разшири възможността за педагогическо творчество в квалификацията на кадрите, чиято цел е:

 • Усъвършенстване на професионалните умения
 • Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности

Предлагат се различни форми на осъществяване на тази цел на ниво детска градина, проблемна група, семинар, практикум, тренинг, научнопрактическа или методическа конференция.

 • Детската градина или училището разпространяват и прилагат резултатите от научноизследователската и художественотворческа дейност.
 • Всяка учебна година се провеждат съвместно с началните учители разнообразни мероприятия по осъществяване приемствеността между детската градина и първи клас. Трудна и отговорна е нашата работа, но безкрайно е удовлетворението ни от добрите отзиви на колегите от началния курс за подготовката на нашите деца.
 • Основен акцент в работата на медицинския персонал и педагозите е опазване здравето на децата. Детското заведение има физкултурен салон. Осигурена е възможност за отдих на малките в близкият парк и посещение на градският басейн, който се използва съобразно метеорологичните условия през лятото.
 • Съвместно с родителите се работи за личностното развитие на децата и обогатяване на материално-техническата база. Провеждат се родителски срещи. На последната се опитахме да поставим родителите в позицията на децата, подсигурявайки им същите материали, с които работеха малките в съответните центрове, след което се потопихме в атмосферата на „Един ден в детската градина” – видеоматериал, отразяващ ежедневието в групите. Наблюдавайки филма, родителите откриха отговорите на предварително зададените въпроси. Установихме желание от тяхна страна да участват в такъв вид срещи чрез многообразните въпроси, които започнаха да задават, и по изразения интерес към пряката работа на учителите.
 • В детското заведение се осъществяват и допълнителни педагогически услуги – чуждо езиково обучение, спортни и състезателни танци
 • Ежегодно се организират интересни и разнообразни празници и развлечения със и за децата, като не малка част от тях са свързани с народния бит и култура на българина.

Мисията на детската градина е да подпомогне подрастващите в тяхното свободно развитие, да формира желание за непрекъснато образование и самообразование, да изгради у тях позиция по основни човешки проблеми и формиране на определени умения и навици за безпроблемно адаптиране към новата среда и към ученето. Наред с това детската градина има друга не по-малко значима цел: Да съхранява и насърчава детската индивидуалност към самоизява и да защитава детето и детството като ценност.

 

WWW.POCHIVKA.ORG