Home Право Представителството в МЧП

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Представителството в МЧП ПДФ Печат Е-мейл

Представителството в МЧП

Под представителство се разбира извършването на правни действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него. То е призвано да задоволява обективна обществена необходимост, обусловена от липсата на дееспособност при малолетните и запретените, от невъзможността да се изпълняват функциите на юридическите лица, освен чрез органите на представителството. В някои случаи представителството се нарича законно - когато представителната власт на представителя произтича от закона. Когато обаче представителя придобива властта да извършва правни действия от името и за сметка на представлявания, въз основа на негово волеизявление, тогава представителството се нарича упълномощаване или доброволно представителство.

Правоотношението, което възниква между представлявания и представителя от закона при законното представителство и от упълномощаването на доброволното представителство, се нарича вътрешно правоотношение.

Правоотношението, което възниква между представителя и трето лице, с което той сключва сделка от името и за сметка на представлявания, се нарича външно правоотношение.

1. Приложим закон за вътрешното правоотношение при законното представителство.

Законното представителство е установено в полза на представлявания, за защита на неговите интереси. Личният закон на представлявания трябва да бъде меродавен за уреждане на отношенията между него и представителя при представителството на малолетни и запретени. Личният закон на представлявания ще намери приложение:

- при задължително представителство на малолетни (до 14г.) от техния родител;

- при задължително представителство на малолетни, поставени под настойничество, от техния настойник;

- при задължително представителство на поставени под пълно запрещение от страна на техния настойник.

2. Приложим закон за вътрешното правоотношение при доброволното представителство.

Когато става дума за уреждане на отношенията между представлявания и представителя по силата на упълномощаване, не важат съображения за някаква защита на социално слаба страна, както е при законното представителство на малолетни и на поставени под запрещение. Меродавен за уреждане на вътрешното правоотношение между представлявания и представителя при доброволното представителство трябва да бъде законът на държавата, където е извършено упълномощаването. Законът по местоизвършване на юридическото действие трябва да се приложи при разрешаване на въпроси като: условията, редът, обхвата и формата на акта на упълномощаване; степента и характера на връзката между упълномощеното правоотношение и основното правоотношение; действието на упълномощаването.

Законът по местоизвършване на юридическото действие е приложим за вътрешните правоотношения при представителството на юридически лица по силата на упълномощаване. Само ръководителят на предприятието, ТД или друго юридическо лице осъществява законно представителство. Всички останали длъжностни лица могат да представляват юридическото лице и да извършват сделки от негово име, само ако имат изрично пълномощие от ръководителя му

3. Приложим закон за отношенията между представителя и трети лица.

При уреждане на отношения между представителя и трети лица, трябва да се държи еднакво сметка за интересите на двете участващи в сделката страни. Това може да се постигне с прилагане на закона, който е меродавен според облигационните разпоредби на МЧП. Приложимият закон трябва да бъде закона на държавата, където е сключена сделката. Това е мястото на ползването на пълномощието.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG