Home Право Задължения за купувача

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Задължения за купувача ПДФ Печат Е-мейл

Задължения за купувача.

1. Да плати определената цена. Това задължение е парично и носимо. Поначало купувачът
трябва да плати цената там, където е местоживеенето на продавача при сключването на
договора - чл.68 от ЗЗД. Според ЗЗД времето и мястото на плащане трябва да са
обусловени от времето и мястото на предаването- чл.200/2/, 207, 208 от ЗЗД. Ако някои
от страните иска изпълнение, без да предлага дължимото, може да се направи възражение
за неизпълнение на договора-чл.90.

Може да се уговори кой да престира пръв - продавача или купувача. Може да бъде продажба на кредит или отсрочено плащане.

Купувачът винаги може да откаже плащане, докато не ме се даде надлежно обещание, че няма да бъде съдебно отстранен.

Купувачът дължи лихва, ако е уговорено. Ако не е уговорена той дължи мораторна лихва (чл.84/2/), когато е в забава.

2. Купувачът е длъжен да получи вещта - чл.200. продавачът трябва да я предаде на
купувача и да му оказва съдействие. Купувачът е длъжен да приеме вещта. Приемане
значи- одобрение. Ако купувачът получи вещта и я вдигне, още не значи, че я е приел.
Той трябва да я одобри.

Предаването и получаването често съвпадат по време и място. Обикновено предаването се извършва срещу плащане. Местонахождението на получаването на вещта е място и на плащане.

При дистанционните продажби купувачът трябва да получи вещите по местонахождението си. Чл.84и69отЗЗД.

Страните може да са уговорили време на получаването и с изтичането на този ден купувачът изпада в забава. Ако не е определен ден, след поканата купувачът изпада в забава.

3. Задължение за разноски. Разноските по договора и във връзка с прехвърлянето на
собствеността, са за сметка на купувача - чл. 186/1/. При прехвърляне на недвижим имот
- разноските са за двете страни по равно-чл. 1862. На продавачът са всички разноски по
предаването, меренето и тегленето. Разноските, станали необходими от промяна на

71

местонахождението са в тежест на тази страна, която е причинила промяната - чл.78 от

ззд.

Разноските по приемането са за сметка на купувача. Тези правила са диспозитивни и страните могат да уговорят и друго.

Отговорност на купувача за неплащане на цената.

Ако купувачът иска вещта, но не плаща, продавачът не е длъжен да му я предаде. Освен ако

не е уговорено друго. Продавачът има право на задържане, докато купувачът не предложи

изпълнение или не даде надлежно обещание-чл.90/2/ ЗЗД.

При неплащане на цената продавачът има право да развали договора съгласно чл.87 от ЗЗД.

Развалянето има обратно действие. Всичко дадено по договора трябва да се върне.

Продавачът има право на обезщетение за вреди от неизпълнение - чл.79/1/; чл.88/2/;

При договори за периодични доставки, неплащането на една доставка не е основание за

развалянето на договора за в бъдеще - чл.88/1/. Но продавачът може да иска разваляне на

договора. Тогава той ще търси принудително заплащане, плюс обезщетение за забава - чл.79

във връзка с чл.82.

Отговорност на купувача за неполучаването на вещта.

Рискът от погиване на вещта преминава върху купувачът. Продавачът, поради забава на

изпълнението се освобождава от своята забава - чл.96.

Продавачът разполага със следните възможности:

*1* Да иска пряко изпълнение, т.е, да бъде осъден купувача да вдигне продадената вещ и да

му плати обезщетение за вреди от забавата; ♦♦♦  За развали договора по чл.87 от ЗЗД и да иска обезщетение за претърпяни вреди. Да иска

неустойка, ако е уговорена. ♦♦♦  Ако купувачът не се яви да получи или откаже да приеме на уговорения срок неплатената

вещ, продавача има право да развали договора без спазване на чл.87. Само трябва в 7

дневен срок да уведоми купувача, че разваля договора.

ТЕМА № 56 Продажба на наследство.

Определение продажбата на наследство е съглашение, с което наследникът прехвърля приетото наследство на купувача срещу определена цена. Характерни особености:

 1. Продавач може да бъде само наследник, който е приел наследството като съвкупност от
  права и задължения;
 2. Предметът на договора не е индивидуално определен, а е съвкупност от права и
  задължения;
 3. При продажбата не е ясно напълно кои са правата и задълженията;
 4. Договорът трябва да се сключи в писмена форма с нотариална заверка на подписите, т.е.
  той е формален договор;
 5. Този договор може да включва и недвижим имот - чл21/3/. Когато има недвижим имот
  договорът може да се впише и след като се впише в нотариата, той може да се
  противопостави на всички трети лица. Това вписване ще стане по искане на купувача на
  наследството, защото той е заинтересован да бъдат защитени правата му.

Наследството може да се продава само след като продавачът е станал наследник, т.е. след като наследодателят е починал. Законът забранява продажбата на неоткрито, бъдещо наследство, защото противоречи на добрите нрави. Сключената продажба ще бъде нищожна - чл.26/1/ от ЗЗД. И всяка от страните ще върне на другата всичко, което е получила. Характеристика на договора:

 1. Транслативен - извършва се прехвърляне на собственост;
 2. Двустранен - и двете страни поемат задължения. Продавачът прехвърля собственост,
  купувачът прехвърля цената
 1. Възмезден - и двете страни получават облага;
 2. Формален - изисква предвидената от закона форма за валидност;
 3. Комутативен за продавача и алеаторен за купувача;
 4. Консенсуален - с постигането на съгласие договорът е сключен;

Едно единствено нещо трябва да обезпечи продавача на купувача, а именно - само

качеството си на наследник- чл.212/1/. Той е длъжен да му гарантира, че наистина е

наследник.

За купувачът сделката е алеаторна. Всички облаги са за купувача, всички искове също.

Предметът на договора е съвкупност от права и задължения. Чл. 213 съдържа три хипотези:

♦♦♦  Ако преди продажбата наследникът е събрал някое вземане, той е длъжен да го предаде

на купувача;

♦♦♦  Ако е продал предмет е длъжен да предаде цената на купувача на наследството; ♦♦♦  Ако продавачът е пратил едно задължение или тежест, то купувачът е длъжен да му

заплати тази сума;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG