Home Право Облагаема печалба

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Облагаема печалба ПДФ Печат Е-мейл

Облагаема печалба. Общи правила за определяне размера на облагаемата печалба. Специфични правила. Данъчни размери.

В раздел 3 на глава І (чл. 10) е определена данъчната основа. Най общо това е трансформирана за целите на облагането печалба или доход предвидена като данъчна основа.

Основа за определяне на корпоративния данък е облагаемата печалба, установена по специален ред – по глава ІІ от ЗКПО – т.е. печалба за данъчни цели. Данъчната ставка е 15 % в момента.

Основа за облагане дейността на бюджетните предприятия са приходи от търговски сделки или наем – в настоящия момент – 4 %.

Основа за облагане доходите от хазартни игри е стойността на залозите, като данъка е 8 или 12 % в зависимост от вида на играта.

Основа за данъчно облагане на дивиденти и ликвидационни дялове е брутната сума начислена на чуждестранно лице, като според чл. 47 ставката е 7%

Основа за облагане данъка на Ч.Л. е брутната сума на получените възнаграждения (като доходи от лихви, договори за управление) – ставка 15%, освен ако в съответната спогодба за ИДДО не е предвидена друга ставка.

Макар и да не са посочени в раздел 3 на глава І, като самостоятелни обекти на облагане са посочени някои категории разходи.

Чл. 36 ал.1 допуска облагане на социалните разходи като данъка върху тях е 15 %. За някои разходи данъка е редуциран 12 %. Чл. 36 ал.2 предвижда като облагаеми разходите за поддръжка и ремонт на леки автомобили, ако не са свързани със стопанска дейност. Ставката е 10 %.

Чл. 35 ал. 1 – представителните разходи също се облагат с алтернативен данък със ставки 10 % (чл. 48 ал. 1), а от началото на 2005 г. по този ред се третират и даренията – и те се облагат с данък 10 %. Това са т.н. алтернативни данъци и облагането на тези разходи е окончателно.

Най-тежкия раздел от системата на КПО се съдържа в глава ІІ от ЗКПО – “облагаема печалба”. Тук са уредени общите правила за определяне на облагаемата печалба на местни Ю.Л. и неперсон. дружества и за място на стопанска дейност. Тази глава определя как счетоводната печалба (загуба) се трансформира за целите на данъчното облагане. Чл. 21 определя какво е данъчна печалба.

Самото преобразуване е чрез увеличаване или намаляване на финансовия резултат за данъчни цели. Увеличенията и намаленията са в чл. 23 ал. 2 и 3. Всички други разходи и приходи различни от посочените в чл. 23 и в други разпоредби на закона се отчитат и признават от счетоводна и данъчна гледна точка, без да участват в преобразуването на финансовия резултат.

За данъчни цели в чл. 22 се определя данъчно признат размер на разходите за амортизация – посочени са годишните активи и амортизационни норми предвижда се изготвяне и водене на данъчен амортизационен план.

Примери за някои увеличения и намаления на финансовия резултат от закона ( чл. 23 ал. 2 и 3).

Специфични правила -  на първо място е чл. 32, който урежда специфични правила за облагане печалбата на кооперациите. Печалбата при тях се намалява с производствените и потребителски дивиденти.

Важен е принципа в чл. 24 ал. 2, че предоставените данъчни облекчения не могат да превишават положителния финансов резултат преди преобразуването, а към намаления се считат за данъчни облекчения посочва §1 т. 19 чл. 23 ал. 2 и 3

Чл. 25 предвижда, че така се определя облагаемата печалба на МСД. От това следва, че макар от търговска гледна точка МСД (мястото на стопанска дейност) да не е самостоятелно поделение, то се счита за такова за данъчни цели – на него се приписва тази част от печалбата, която то би реализирало като самостоятелно поделение.

Общи правила за определяне на облагаемата печалба

Чл. 21. Облагаемата печалба е положителната величина, определена на основата на финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба), установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на този закон.

Чл. 22. (1) При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се определя данъчно признат размер на разходите за амортизации.

(2) За данъчни цели амортизируемите активи се разпределят в следните категории:

1.  категория I - масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;

2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;

3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;

4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер;

5.  категория V - автомобили и амортизируемия актив по § 1, т. 55, буква "е" от допълнителните разпоредби;

6.  категория VI - всички останали амортизируеми активи;

7.  категория VII - дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива.

(3) За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават определен размер:

Чл. 23. Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба) от отчета за приходите и разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели.

(2)Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се увеличава със:

1. дневните пари за командировки, превишаващи двукратния размер на определените с нормативни актове;

2. начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите по чл. 58, ал. 2, както и лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания;

3.  разходите, несвързани с дейността, включително и разходите удовлетворяващи частично или напълно лични потребности на съдружниците, акционерите, персонала, едноличните собственици, членовете на управителните и контролните органи и на трети лица, които не са с характер на социални и/или представителни разходи; и др.

(3) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се намалява със:

1. положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми по сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа;

2. изплатените суми за трудово възнаграждение, както и внесените дължими вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за сметка на работодателите през първите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от една година или е регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или е безработно лице с намалена работоспособност; данъчното облекчение се ползва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период; по този ред не се извършва преобразуване за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта; по този ред не се преобразува финансовият резултат, когато за наетите лица е приложена т. 2;

3. производствените и потребителските дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите по реда на раздел V от тази глава; и др.

Специфични правила за определяне на облагаемата печалба на кооперациите

Чл. 32. (1) От облагаемата печалба на кооперациите се намаляват производствените и потребителските дивиденти, изплатени на член-кооператорите до 25 март следващата година.

(2) Производствените дивиденти се разпределят за произведената от член-кооператорите и продадена на кооперацията продукция. Те се определят на базата на печалбата, съответстваща на продадената продукция, включително и след преработката й.

(3) Потребителските дивиденти се разпределят за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията. Те се определят на базата на печалбата, произтичаща от разликата между продажната цена, по която кооперацията е продала стоките, намалена с разходите за тяхната реализация, и цената, която е заплатена от кооперацията за придобиването им.

(4) Текущо изплащаните през отчетния период производствени и потребителски дивиденти на член-кооператорите не участват при формирането на финансовия резултат преди данъчното преобразуване, а се отчитат като разчети (вземания) съгласно счетоводното законодателство.

(5) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се намалява с размера на изплатените и покрити при разпределяне на печалбата производствени и потребителски дивиденти по реда на чл. 23, ал. 3, т. 5. Преобразуването се извършва с изготвянето на годишната данъчна декларация за облагане на юридическите лица.

(6) Когато за годината кооперацията е отчела загуба или недостатъчна печалба за покриване на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти, сумата на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти се отчита като разход и финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава по реда на чл. 23, ал. 2, т. 15.

§1 т.19 -"Облекчения" по смисъла на чл. 24 са тези по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 5.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG