Home Право Облигационно право- Пренаемане

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Облигационно право- Пренаемане ПДФ Печат Е-мейл

Пренаемане.

Определение – дог., с който наемателят на една вещ отстъпва ползването на цялата (чл.234 казва, че наемателят може да пренаеме само част от наетия имот – не и целия.Такъв е най-честия случай на практика. Но въпреки текста според проф. Попов може да се пренаеме и целия имот) или част от наетата вещ на друго лице с/у заплащане на наемна цена. Наемателят става наемодател на свой ред.

Допустимост – съгласието на наемодателят не е необходимо, за да може наемателят да пренаеме част от наетата вещ. Може би обратното разрешение би било по-справедливо, защото дог.за наем е в известен смисъл дог., който се скл.с оглед на личността. Всъщност закона стига пак до същото разрешение, но по заобиколен път. Защото чл.234,ал.1,изр.1 предвижда, че „ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетата вещ без съгл.на собств.”

Отношенията – пренаемането предполага два договора за наем: наемодател – наемател и наемател – пренаемател.

1) Отн-ия м/у наемателя и пренаемателя – това е едно истинско наемно отн-ие. Всички изложени до тук правила се прилагат без всякакви резерви.

Дог.за наем обвързва само наемателя и пренаемателя. От този дог.пренаемателя черпи правото си да ползва пренаетата вещ. От него произтича и зад-ието му да плаща наемната цена. Ако тя не бъде платена, наемателят може да развали дог., също както и пренаемателят може да го развали, ако уговореното ползване не му бъде обезпечено. Пр. на ползване на пренаемателя е обусловено от пр. на ползване на самия наемател и не може да бъде по-широко по обем и продължителност от пр. на ползване на самия наемател (чл.234).

2) Отн-ия м/у наемодателя и пренаемателя – м/у тях не се установяват никакви отн-ия. Наемодателят с нищо не е обвързан спрямо пренаемателя. Обратното обаче не е вярно.

а) пренаемателят няма никакви права спрямо наемодателя.

б) законът предвижда, че наемодателят има пряк иск с/у пренаемателя, в случай че неговият наемател не си плаща наема. С този пряк иск може да се претендира само това, което пренаемателят от своя страна дължи на наемателя, без да може да противопоставя на наемодателя предсрочни плащания. „Пренаемателят е задължен спрямо наемодателя само за наема, който той дължи при завеждане на иска, без да може да противопостави плащаният, които е направил преждевременно”.

Наемателят и пренаем. (обаче за това, което сам дължи) отговарят солидарно пред наемодателя. Той може да преследва и двамата или само единия от тях като плащането, направено от единия, освобождава и двамата в размер на платеното. При това пренаем. не може да се освободи от отг-ст поради това, че бил предплатил наема. За наемодателя това няма никакво пр. значение. Може да бъде заставен да плати повторно.

3) Отн-ия м/у наемодателя и наемателя – пренаемането не засяга правата на наемодателя. Наемателят си остава задължен по дог.за наем, дори и ако наемодателят се е съгласил с пренаемането.

Ако пренаемането е било изрично забранено и наемателят въпреки това е пренаел, ясно е, че е нарушил договорното си зад-ие и наемодат. ще може да развали дог.за наем. Може да претендира и вредите.

Съпоставка м/у наема и пренаемането

1. И двата договора имат за предмет една и съща вещ или част от нея.

2. Едно и също лице е страна и по двата договора, но с тази разлика, че при наема, то има качеството на наемател, а при договора за пренаемане – на пренаемодател.

3. Дог.за наем е предпоставка да се сключи съглашението за пренаемане. Липсата на дог.за наем или неговата нищожност води и до нищожност на пренаемането.

4. При дог.за пренаемане е невъзможно пренаемодателят да предостави на пренаемателя повече права, отколкото това е уговорено в договора за наем. Подобна уговорка би била нищожна.

70. Заем за послужване и заем за потребление. (чл.243 – 249)

І. Заем за послужване - и двата дог. имат разл. предм. и структ., к/о налага отделното им разгл.

Опред. – дог.,с к/о едно лице (заемодател) предоставя безвъзм. на др. лице (заемател) определена вещ за временно ползване, к/о заемателят се задължава да върне на уговор. срок или след уговор. ползване (чл.243).

Реален дог. – за валидното скл.на дог.за заем естествено е необх. страните да постигнат съгласие: заемодателят да се съгласи (а не задължи) да предостави безвъзм. определена вещ за временно ползване на заемателя, а той от своя стр.да се задължи да му я върне след ползване. Но това само не е достатъчно. То дори няма правно релев. д-ия на предв.дог.(чл.19) (така както предв.дог. (обещание) за дарение е лишен от всякакво пр.д-ие,така е лишено и обещ.да се предостави безв.на друг опр.вещ за временно ползв..,т.е. стимулът за обещ. е чисто морален).Необх. е уговореното предоставяне да бъде факт.осъщ. - вещта да бъде предадена.

Дог.за заем следователно поражда пр.връзка едва с предаването възоснова на постигнато съгласие. В това се състои и разл.м/у дог.за заем и наем (заемът е реален,наемът – конс.). Наемодателят се задължава да предостави една вещ за временно ползване, а заемодателят обратно – вече е предоставил тази вещ, а не се задължава да направи това в бъдеще.

Безвъзм.дог. – чл.243 изрично го подчертава. Заемодателят услужва с вещта си и нищо не получава с/у ползването. Не би могъл да бъде възмезд.,т.к. ако получи плащане ще е налице наем. По това се различават.

Реален и безвъзмезден е и договорът за влог – но се сключва винаги в интерес на К – на влогодателя. Обратно – заемът ползва само заемателя – длъжника. Влогоприемателят по начало не може да използва вложената вещ,а е длъжен само да я пази; замеателят също е длъжен да пази чуждата вещ, но има право да я използва. Това не се променя дори когато на влогоприем. е позволено да използва вещта, която безвъзм.пази.

Безвъзмезден договор е и дарението – дарителят жертва нещо от имуществото си в полза на дарения. Заемодателят обаче, нищо не жертва от имуществото си.

Освен това заемът за послужване нито е безсрочен, нито поражда някакво трансл.(вещно) д-ие.

Едностранен дог. – пораждат се задължения само за едната страна – заемателя (да пази и да я върне). Предаването не е зад-ие, а съгласие, предаването е елем.от ФС по договора за заем.

За заемодателя могат да възникнат и зад-ия(несъв.двустр.дог.),но те не възн.от дог. а от други обст.:

- чл.245,ал.1,изр.2 – за заплащане на извънредни разходи, к/о заемателят е направил за вещта;

- чл.247 – дължи обезщ.за вредите, прич.от скрити недост. на заетата вещ, ако предвар.не ги е съобщил.

Прилики – все пак дог.за заем е симбиоза м/у наема(предоставяне на вещ за ползв.) и дарението(безв.).

Сключване на дог. – страни – могат да бъдат всички гражд.пр. субекти. Някои вещи се дават в заем за послужване и на непълнолетни, а дори и на малолетни – напр.книги от библиотеки.

Предмет – както движими, така и недв. (напр.деца след пълнол. продължават да живеят в жилищ. на родит. си), но само индивидуално определени вещи (непотребими) – които не изчезват при ползването им. Има изключения – когато потребими вещи се уговорят да се ползват като непотребими (фасул за изложба).

Не винаги е необходимо заемодателят да е собственик на заетата вещ. Библиот.могат да преотстъпват на друг ползването от книги, които сами са заели от други библиотеки.

Неформален дог. – щом се постигне съгл.по неговите клаузи, последвано от предаване на заетата вещ. Законът не предвижда форма, следователно, може да се сключи във всички възможни форми.

Права и зад-ия на заемателяправо на заемателя е да използва вещта. Задължен е да пази и върне в.

а)ползв. и пазене –зак.предписва заемателя да си служи със заетата вещ само съобразно уговор. ползв.,а ког.ползв.не е угов.– съобр.нейното предназн. Няма пр.да събира плод.на вещта,освен ако противно е угов.

Заемат.тр.да полага гр.на добър стоп.Длъжен е да посреща необх.разх.за поддържане, запазване и използване на вещта, както и да съобщава на заемодат.за повредите и посег., извърш.от трети лица в/у нея.

Законът забранява да се отстъпва заетата вещ за ползв.от друг,защ.се прави с оглед на личността.

б)връщане – тр.да върне вещта при изтичане на угов.срок или след угов.ползване в добро състояние (до доказване на противното се счита,че е приел вещта в добро съст.). За нормалното похабяване на вещта заемат. не е отговорен. Заедно с вещта тр.да бъдат върнати и всички нейни плодове,т.к.по начало принадл.на собств.

Зад-ия на заемодателя – той прави услуга като дава вещта си и би трябв.да няма зад-ия.Все пак той е длъжен да търпи ползв.,к/о е разрешил.Задължен е и за извънр.разх.и да съобщава за недост.(чл.245 и 247).

Прекратяванеа) с изтичане на угов.срок или след завършване на ползването, за к/о е била дадена.

б) предсрочно прекратяване: -с погиването на заетата вещ;

-ако заемодателят се нуждае неотложно от вещта поради непредвиден случай;

-ако заемателят си служи с нея по начин,несъобр.с угов.или с предназн.й или не полага гр.на д.стоп.

-заемодат.може да иска вещта си и ког.заемателят почине.Заемните отн-ия не се продълж.от наследн.

в)заем без срок – заемод.винаги може да иска вещта си обратно,ако не е угов.срок или не е опред.целта.

ІІ. Заем за потребление – чл.240 – дог., с който „заемодателят предава в собств-ст на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетите суми или вещи от същия вид, количество и качество”.

Заемът за потр.е най-видният представител м/у т.нар. кредитни сделки (обикновено биват обезпечавани лично или реално).

Реален договор – счита се скл. не в момента, когато м/у страните е постигнато съгласие едната да заеме, а др.да получи в заем пари или заместими вещи, а едва когато възосн. на това съгл.те бъдат предадени.

В случаите обаче, ког. съгласието предхожда предаването, дог. възниква сукцесивно (и транслативно) – ФС е завършен едва с предаването (напр.вложената сума да се счита заета от влогоприемат.)

Консенсуален е обаче дог., с който някой се задължава да даде заем – „обещава заем”. По своята правна същност този дог.е предвар.дог. за заем.

Консенсуален дог. е и банковия кредит, който е търг.сделка и по смисъла на ТЗ е формален - писмен.

Транслативно д-ие на дог.за заем – чл.240 парите и заместимите вещи преминават в собств-ст на заемателя със скл.на договора. Естеството на предмета на заема (потребими вещи) налага те да бъдат прехвърлени в собственост. Преминават в собств-ст дори и ако не се принадлежали на заемодателят, стига само той да е бил добросъвестен при получаването им (чл.78 ЗС) – с тях той се разпорежда като собственик.

Предмет пари или заместими вещи (потребими)– само те имат св-вото да се заместват,т.е. едно количество от тях с опр. качество да замести друго количество от същото кач. и вид.

Неформален дог – валидността не е обусловена от спазването на някаква форма. Простото съгласие, последвано от предаване, е достатъчно за действителността на договора. Писмената форма обаче ще е необходима за доказване на сключването на договор за заем за над 1000 лв., т.к. съгл. ГПК не се допускат свидетелски показания за установяване на договори със ст-ст над 1000 лв.

Едностранен дог. – възникват зад-ия само за заемателя, който е длъжен да върне заетите му пари или заместими вещи. Заемодателят има право да иска само тяхното връщане.

Безвъзмезден дог. –по начало е безвъзмезден,т.е. предполага се, че на заемодателя не се дължи възнагр.

Възмезден догкогато бъде уговорено, че заемодателят ще получи възнаграждение за отпуснатия заем. Това възнаграждение се нарича лихва. Нейният размер се определя от това какъв е размерът на отпуснатия заем, времето за който е уговорен и уговореният лихвен процент. Лихвите тр.да бъдат уговорени писмено (условие за действителност). В противен случ.не възниква зад-ие за тяхното плащане. Формата не е необх.за действ. на зад-ието за лихва, когато заемът се дава от банка. Лихвата не придава двустр.на дог.

Задължения на заемателя – задължен е да върне вещ от рода и качеството на заетата и в количество, еднакво със заетото. Ако се е задължил да върне друго ще е налице продажба или замяна.

Длъжен е да върне на уговорения срок, а ако такъв не е бил уговорен – в течение на 1 месец от поканата на заемодателя. Заемателят има право да върне заетото предсрочно и може да приспадне лихвите от деня на плащането до срока, ако паричното му задължение е лихвоносно и той е предплатил лихвите.

Задължения на заемодателя – в/у него не тежи никакво зад-ие. Все пак той отговаря за вредите, причинени на заемателя от скритите недост.на заетата вещ, ако умишлено или небрежно не ги е съобщил на заемателя. Тези зад-ия не произтичат от самия дог. В тези случай дог. се превръща в несъвършено двустр.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG