Home Право Основни функции и задачи на МВнР

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни функции и задачи на МВнР ПДФ Печат Е-мейл

Основни функции и задачи на МВнР

Ведомството на външните работи представлява центра­лизиран апарат, който осъществява външната политика на да­дена държава, непосредствено организира нейните външни отношения и ги ръководи.

МВнР е важно звено в изпъл­нителната власт, което се занимава с всекидневните външнопо­литически работи: изпраща директиви и дава указания на дипломатическите и на консулските представителства на своя­та държава, наблюдава дейността им, насочва я и я контро­лира; води преговори с чуж­дестранните дипломатически представителства и делегации, подготвя проекти за международни договори, централизира и обработва постъпващата информация. На МВнР е възложена задачата да защитава интере­сите на държавата, както и на нейните граждани и юридически лица в чужбина. То внася в правителството за решаване всички важни въпроси на външната политика.

Като правило ведомството на външните работи се състои от териториални, функционални и административни отдели.

Териториалните отдели водят текущата оперативна ра­бота по проучване на политическото и икономическото поло­жение на държавите от определен район. В тези отдели се сис­тематизират и обобщават отчетите, които постъпват от пред­ставителствата в чужбина. Подготвят се от името на ръково­дителя на ведомството инструкции за представителствата в чужбина, както и материали за ръководството на ведомството по съставянето на ноти, предназначени за правителствата на други държави. Поддържат се връзки с дипломатическите представителства на други държави в дадена държава.

Функционалните отдели се занимават с конкретни проб­леми на международните отношения, свързани с работата на международни организации, с пропагандата, с печата. Задачи: подготовката и анали­зът на материалите за делегациите на дадена държава на меж­дународни конференции, подготовката на преговори по конк­ретни въпроси в някаква специална област на международните отношения, от които държавата е заинтересувана.

МВнР непосредствено осъ­ществява външната политика на РБ. То представлява РБ и защитава нейните права и национални интереси в международните отношения; осъ­ществява дипломатическите и консулските отношения на РБ с другите държави и с международните ор­ганизации; ръководи дейността на дипломатическите и кон­сулските учреждения, както и на представителствата на РБ при международните организации; води пре­говори с други държави за сключване на международни дого­вори; наблюдава изпълнението на международните задълже­ния на РБ, които произтичат от междуна­родни договори; проучва международното положение, външ­ната и вътрешната политика на чужди държави и дейността на международни организации (Постановление № 335 на Ми­нистерския съвет от 1997 г. за определяне на основните функ­ции и задачи на МВнР).

МВнР взема мерки за при­лагане на законите на РБ, които се отнасят за външните отношения.

МВнР има редица функции по актовете за гражданско състояние, които са съставени от длъжностни лица в РБ за чуждестранни граж­дани или които са съставени от длъжностни лица в чужбина за български граждани.

Задължение на българско длъжностно лице, съставило акт за гражданско състояние, отнасящ се за гражданин на дър­жава, с която РБ е сключила договор за прав­на помощ, е в 10-дневен срок от съставянето на акта да изпрати служебен препис от него на МВнР. Това министерство го препраща по дипломатически път в държавата, на която гражданин е лицето.

МВнР има правна възмож­ност да поиска от длъжностно лице в страната да му изпрати служебен препис от акт за гражданско състояние, съставен за гражданин на държава, с която Република България не е склю­чила договор за правна помощ (чл. 40, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация – ЗГР).

Дипломатическите и консулските представители на РБ представят в МВнР заверени преписи от актовете за гражданско състояние, които са съставени за български граждани от длъжностни лица в приемащата държава, съответно в консулския окръг в чуж­бина. То ги препраща не по-късно от 15 дни след получаването им в общината, както следва: а) за раждане — в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е българска граж­данка — по постоянния адрес на бащата; б) за сключен граж­дански брак — в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин — в общината по постоянния адрес на съпругата; в) за смърт — в общината по постоянния адрес на умрелия (чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗГР).

МВнР препраща на съот­ветното дипломатическо или консулско представителство за връчване на заинтересуваните лица удостоверението за раж­дане или за граждански брак или препис-извлечение от акта за смърт, издадени и представени му от длъжностното лице по гражданското състояние в българска община въз основа на актове за гражданско състояние, съставени за български граждани от длъжностни лица в чужбина (чл. 72, ал. 3 и 4 от ЗГР).

МВнР се оглавява от ми­нистър. Той изпълнява следните основни функции: а) води пре­говори с представители на други държави и подписва между­народни договори; б) приема чуждестранните дипломатически представители, включително във връзка с предстоящото връч­ване на акредитивните им писма на президента на Република България; в) назначава временно управляващите посолствата, съветниците, легационните секретари и аташета; г) приподписва акредитивните и отзователните писма на посланиците и на пълномощните министри на Република България в чуж­бина, грамотите за ратификацията на международни договори, пълномощните на представителите на Република България при международни организации и на международни конференции.

Към централните органи за външни отношения следва да бъдат отнесени и други вътрешнодържавни органи, които водят специални въпроси на външните отношения, особено в отделни области на икономическото сътрудничество между държавите: външна търговия, международен транспорт, пощи, далекосъобщения, труд, патентно сътрудничество и т.н. Ши­рокото развитие на културните връзки между държавите обус­лови появата на специални държавни органи за такива връзки.

Сред специалните органи за външни отношения в Репуб­лика България е Министерството на икономиката, което ръ­ководи външноикономическата дейност на страната, вклю­чително дейността на търговските представителства и търговско-икономическите служби на посолствата. Други та­кива органи са Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерство­то на труда и социалната политика, Министерството на здра­веопазването, Министерството на културата, Патентното ве­домство и други ведомства, които осъществяват външни от­ношения в рамките на функциите, определени им в законите и в подзаконови нормативни актове на Министерския съвет. Върху Министерството на външните работи лежи голямата задача да извършва междуведомствена координация при осъ­ществяване на външната дейност на всички тези министерства и други ведомства.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG