Home Право Прихващане на насрещни дългове. (Компенсации)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Прихващане на насрещни дългове. (Компенсации) ПДФ Печат Е-мейл

Прихващане на насрещни дългове. (Компенсации)

Компенсацията е прихващане на насрещни задължения. На първо място тя трябва да се отграничи от прихващането на изпълнението по чл.76( от въпрос №17). Прихващането на изпълнението означава да са налице от един длъжник няколко дълга. Тези дългове да са изискуеми, но длъжникът да не е в състояние да изпълни всичките. Той престира определена сума и въпросът се поставя - кой дълг се погасява с тази сума, която не е достатъчна да погаси всичките дългове. Отговорът е в чл.76.

При компенсацията има задължения от две страни, две насрещни задължения, всяка страна дължи на другата определена престация. А дължи на В 10 000лв. В дължи на А 2 000лв., защото му е поправил колата.

Компенсацията се разграничава и от прехващане на ползите.

На второ място трябва да разграничим прихващането от компенсация за вини (въпрос№24). Чл.83 от ЗЗД. При компенсация на вините и кредиторът, и длъжникът имат принос при причиняване на вредата. При тази компенсация, ако отговорността е деликтна, деликвентът може само да намали отговорността си, но не и напълно да се освободи от отговорност. При компенсация на вини, ако отговорността е договорна, то длъжникът може и изцяло да се освободи от отговорност.

При компенсация на дълговете не става дума за вина, или вреда, тук просто са възникнали задължения на две страни по едно или по две облигационни отношения.

На трето място компенсацията трябва да се разграничава от заместващата облага. Ако кредиторът по двустранен договор изпълни задължението си, при неизпълнение на длъжника поради невъзможност, той може да иска не самата престация, а заместващата облага (застраховката). Това са права на кредитора, които са алтернативни - или престацията, или заместващата я облага. Докато при компенсацията става дума за две насрещни задължения, за две страни.

Правната уредба на компенсацията, т.е. прихващането на две насрещни дългове се съдържа вчлЮЗ-105.

Понятие - прихващането на насрещни дългове е възможността на две страни, които си дължат взаимно заместими и еднородни вещи, всяка от тях, ако вземанията са изискуеми и ликвидни, да го прихване срещу задължението си.

Предпоставките за компенсация са:

 1. Да има идентичност на лицата, а това означава, че между едни и същи лица трябва да се
  дължат съответни престации;
 2. Задълженията не е необходимо да са породени от едно и също облиг. отношение (за
  разлика от правото на задържане), може да са породени от различни правоотношения.
 3. Предмета на двете насрещни задължения трябва да са еднородни и заместими вещи
  (престации) - пари, жито, петрол и т.н
 4. Вземането на страната, която ще прави компенсация да е изискуемо;
 5. Вземането да е ликвидно. За ликвидно се определя онова задължение, което е
  определено по основания и размер. По основание вземането е ликвидно, когато
  съществуването му е безспорно. По размер вземането е ликвидно - когато не се води
  процес. Не е необходимо със съдебно решение да се установяват тези задължения.

6. да има валидност на вземането (т.е. действителност).
Осъществяване на компенсация.

Извършва се едно волеизявление за прихващане на насрещни дългове, до размера на по-малкото. Кой прави волеизявлението - всяка една от страните, ако вземанията са изискуеми. Това волеизявление е едностранна сделка и се упражнява едно потестативно право. Последици от компенсацията: ♦♦♦  насрещните вземания се считат погасени до размера на по-малката сума и

облигационното отношение се погасява ,по нататък изпълнението не може да се иска;

48

♦♦♦  не може погасителното действие на компенсационното волеизявление да се предотврати с една реплика от другата страна, че не е съгласен да се погаси това негово вземане, а друга страна която прави волеизявлението избира кое задължение да погаси.

Кога е недопустима компенсация? - въпросът е уреден в чл.105 - на първо място не могат да се компенсират умишлено непозволените увреждания - деликтите, във връзка с неизпълнението на договор. Непредпазливите деликти може да се компенсират.

На второ място не може да се извършва компенсация и върху вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение - това е несеквестируемото имущество. Несеквестируеми са пенсията и издръжката също. Те не могат да се прихващат без съгласието на кредитора. Ако кредиторът даде съгласието си - може. Ред за извършване на компенсацията.

Компенсацията се извършва чрез волеизявление на активната страна, което е отправено до другата страна. Това е правопораждащит компенсацията юрид.факт. Това волеизявление е упражняване на потестативно право, защото с това волеизявление се прекратява съществуването на едно правоотношение. Напр. Развод може да се поиска от съда от всяка страна без съгласието на другата. Ето го потестативното право.. Потестативните права биват два вида: *1* които се упражняват извънсъдебно -напр. При разваляне на договор без нотариална

форма; право на задържане;

♦♦♦  които поради своята важност законът е счел, че се упражняват само от съда. Напр.-разваляне на договор в нотариална форма; възражение за неизпълнен договор;

компенсацията е едно потестативно право. Лицето, което прави волеизявлението го отправя до другото лице. С това вземането на другата страна се погасява до размера на по-малкото.

Характерно за това волеизявление е, че то не може да бъде под модалитет.

Действието е след като страната е уведомена. Тази компенсация за която говорим досега е законна и тя не може да има за предмет вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение, като пенсия, издръжка, умишлени деликти, вземания за данъци;

Но е възможно договорна компенсация, която вече може да има за предмет:

 1. пенсия;
 2. издръжка
 3. вземания за умишлени деликти (защото за вземания за непредпазливи деликти е
  допустима законна компенсация);
 4. вземания за данъци;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG