Home Право Правни основания за самоохрана

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Правни основания за самоохрана ПДФ Печат Е-мейл

След получаване на лиценза за осъществяване на банкова дейност ръководствата на ТБ могат да подават документи за издаване на разрешение от териториалната РДВР, СДРВ за създаване на самостоятелни звена за самоохрана.Под “звена за самоохрана” трябва да се разбират тези звена, чийто служители са включени в щатната численост на банките или клоновете им. Условията и редът, по които действат се определят от ръководството на банката чрез наредби, инструкции или заповеди, които се съгласуват с РДВР или СДВР. Звената се организират за охрана на физически лица и тяхното имущество или за охрана на имуществото на юридическите лица, както и за орна чрез СОТ.

Звена за самоохрана се създават от търговци, физически и юридически лица за защита от противозаконни посегателства на техни собствени обекти за и имущества. Разрешения за създаване на звена за самоохрана се издават по Закона за МВР. Физическите и юридическите лица, които не извършват охранителна, могат да получат разрешение за организиране на звена за охрана на собстени обекти. В подзаконов  нормативен акт на МВР трябва да бъде предвидено всички дейности по създаването на звената за самоохрана да се извършват на ниво РПУ. Това би облекчило дейността на служителите на РДВР, които са ангажирани с проблемите на частните охранителни търговски дружества (издаване  на разрешения, обработка на документи, справки и др.).

Съгласно подзаконовия  нормативен акт на МВР тези звена за самоохрана на собствени обекти могат да бъдат създадени от физически и юридически лица, които не извършват охранителна дейност. Подзаковият акт трябва да даде две възможности за организиране на звена за самоохрана.

Съгласно първата възможност физическите и юридически те лица да кандидатстват за получаване на разрешени по общият ред. Те трябва да отговарят на всички условия и да поддадат всички необходими за издаване на разрешението документи.

Втората възможност трябва да предвижда създаване на звена за самоохрана въз основа на сключен договор с РДВР.

Физическите и юридическите лица, желаещи създаването на звена за самоохрана с помоща на полицията, трябва да поддадат молба за сключване на договор чрез РПУ, на чиято територия се намира обектът, който ще се охранява. Началниците на РПУ трябва да се произнасят със становище по всяка молба в становището е необходимо да се посочва дали съответното РПУ има практическата възможност на извършва охранителните дейности. Посочват се конкретните дейности, които могат да бъдат извършени. Молбата заедно със становището на началника на РПУ е необходимо да се изпрати до съответния началник на регионално звено “Полиция”. Молбите за сключване на договор изпратени до РДВР, се препращат до съответното РПУ за становище.

Дейностите, които съответното РПУ може да извърши за предприятията организирали самоохрана, са следните:

-             извършване на охранително обследване на обекта;

-             извършване на подбор на служители на звената;

-             обучение на служителите на звената;

-             оказване на помощ при организиране на звената;

-             методическо ръководство и контрол на звената  за самоохрана.

Тези услуги трябва да бъдат заплатени като вид търговска услуга на РПУ.

В заключение следва да бъде отбелязана, че чатнатата охранителна дейност при оритетно ще изпълнява задачи в сферата на профилактиката. Пазарът изисква активно присъствие на частните охранителни търговски услуги, тяхното демонстриране, но това се нуждае от ясна законова регламентация. Силовото им предлагане, съчетано до неотдавна със застрахователни услуги, е преустановено от законодатели.

Частните охранителни търговски дружества имат и съответните задължения за охрана на обектите при стихий бедствия и производствени аварии, епидемии, епизоотии, както и при радиация. Но охранителните са тези, които ще получат първи информация за събитието. Те трябва да бъдат подготвени за адекватни действия. Някои от търговските, занимаваща се с охранителна дейност са разработели подробни инструкции и планови за действие на състава в извънредни ситуации. Необходимо е този въпрос да се регламентира подробно в бъдещето изменение на нормативната уредба.

Будещото законодателство трябва да изясни полето на действие на частните охранителни търговски дружества, като ги ограничи от тези на полицейските органи. По този начин юридически ще се постави основата на взаимодействие между Национална служба “Полиция” и частните охранителни търговски дружества  в охраната на публичната и частна собственост.

Частните охранителни търговски дружества в Република България няма пречка да охраняват летищата,затворите, съдебните зали, парковите, учебните заведения, горите и др. на договорна основа,предоставяйки тази дейност като вид търговска услуга.

Частната охранителна дейност приоритетно изпълнява функции в сферата на профилактиката. Пазарът изисква адекватно присъствие на частните охранителни търговски услуги, тяхното демонстриране, но това се нуждае от ясна законова регламентация.

В тази връзка de lage ferenda считаме, че е необходимо приемането на Закон за частната охрана.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG