Home Право Митнически надзор, контрол и проверка

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Митнически надзор, контрол и проверка ПДФ Печат Е-мейл

МИТНИЧЕСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА

Резюме: Митническият контрол представлява извършването от митническите органи на спецефични действия за осигуряване спазването  на митническото законодателство и  други разпоредби, приложими за стоки под митническият надзор, както и събиране на митни сборове. Митническият надзор е съвкупността  от дейсвия на митнически органи, предприемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор. Митническата контролна дейност можем да определим като процес на създаване на митнически режим, представляващ комплексна дейност.

Ключови думи:контрол, надзор, митници,проверка

Митническото право е компонент на финансовото право на Република България. В този смисъл то представлява съвкупността от правните норми, с които се регулират процесите на образуване, разпределение и натрупване на финанси в държавния бюджет, т.е. част от нормите на финансовото право.

Митническото право регулира отношенията относно внос, износ, манифестиране, пазене и приемане на стоки под митнически контрол, временен внос и износ, новоизнос и реекспорт, международните пощенски пратки, контрол върху превозните средства по вода, суша и въздух върху превозваните от физически и юридически лица. С нормите на митническото право за регулиране на обществено икономическите отношения относно образуване на митническа облагаема стойност, процеса на облекчаване, както и процедурните въпроси относно събиране на митнически сборове и налагане на митнически наказания за допуснатите нарушения  на митническото законодателство се реализират процесите по осъществяване на контрол върху правилното възникване и приложение както на финансовото законодателство, така и върху нормите на останалите клонове и правото. Митническото законодателство намира приложение и относно реалното осъществяване на възникналите и развили се частно, граждански правомощия.

За ефективното прилагане на митническото законодателство и с цел стриктното изпълнение на митническите норми “Законът за митниците” определя въвеждането на митнически контрол и митнически надзор.

Според чл.2, ал.2 от Закона за митниците, митническият контрол представлява извършването от митническите органи на спецефични действия, като проверки  на стоките, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни дейсвия за осигуряване спазването  на митническото законодателство и спазването на други разпоредби, приложими за стоки под митническият надзор, както и събиране на митни сборове.

Митническият надзор е съвкупността  от дейсвия на митнически органи, предприемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор.

Разграничение между две понятия не би могло да се направи въз-основа на мерките които биха се предприели от митническите органи при упражнен митнически надзор и митнически контрол. Двете действия автоматически прерастват в едно в друго и се предприемайки се действията предвидени в Закона за митниците. Легалните определения на митнически надзор и митнически контрол не би могло да се направи така, че да изпълни изцяло предметното съдържание на двете понятия, защото митническата дейност представлява комплекс от волеизявления и разпореждания и конкретна съпоставяща дейност, която не би могла да се различи.Например според чл.3 от Закона за митниците “лицата и превозните средства, както и стоките, които се пренасят или превозват от тях, преминават държавната граница през граничните контролно пропусквателни пунктове и подлежат на митнически надзор и контрол”. Опитът да се отвърже упражняването на “митнически надзор” само върху “стоки под митнически надзор”, т.е. в процеса на така нареченото предварително митническо производство също не би могло да ни даде обяснение на понятията.

Митническият контрол се упражнява от компетентните митнически органи – лица, които заемат щатна длъжност в митническата система. Други органи  не могат да упражняват такава дейност. Министерският съвет на България е органа, който единствено може да възлага митническа дейност и на други държавни органи по предложение на министъра на финансите. При упражняване на своята дейност митническите органи носят униформа, с която демонстрират принадлежността си към държавната администрация.

Основен белег, характерезиращ митническият контрол, е че той представлява дейност на компетентните органи. За разлика от финансовото законодателство при което приложение, упражняването на финансов контрол се осъществява от различни органии системи, при упражняването на митническия контрол един и същ орган прилага митническото законодателство и с приложението упражнява и митнически контрол. В този аспект митническата контролна дейност можем да определим като процес на създаване на митнически режим, представляващ комплексна дейност обхващата внесените стоки, преглеждането, описването, оценяване чрез режим на внос, износ, митническо складиране, изчисляване, заплащане или обезпечаване на митните сборове или пропускане на стоките безмитно.   Преглеждането и описването на стоките не е само дейност по прилагане митническите норми за определяне митните сборове, но и контролна дейност. При прилагане на данъчно правната норма, данъчният орган не се интересува от преглеждане на стоката или нейната оценка съпоставяйки я с договорната цена,а от официалният документ-фактурата, въз основа на които ще определи размера на печалбата и дохода, а от там и митническите сборве. В случай че те не са определани правилно поради погрешна информация или допусната грешка митницата трябва даиздаде решение за определяне на допълнителни митни сборове и да уведоми задълженото лице. Преглеждането на стоките представлява контролна дейност осъществявана и с цел да се установи дали пренасяните стоки са от категорията  на тези освободени от заплащане на митни сборове.

Митническата контролна дейност се характерезира със своята правно нормирана дейност. Основни нормативни източници са “ Закона за митниците” и Правилника за прилагане “ Закона за митниците”, като важно значение имат и Митническата тарифа и постановленията на Министерски съвет, относно контрола върху изнасяните и внасяни стоки в България, багажи и предмети на местни и чужди физически и юридически лица, както и освобожадване от преглеждане и митни сборове на лицата с дипломатически имунитет или на пратки, поща и др. на лица по взаимно съгласие.

Особен белег на митническия контрол е съпоставянето на предмета на контрол – налична стока, премети, пратки и други. Обекта на митническия контрол, т.е. действията на притежателите на стоката е митническо законодателство. Митниците проверяват изпълнението или неизпълнението на договорните отношения между вносител и получател, както и дали превозвача и другите задължени лица – притежателите, правилно са  манифестирали стоката пристигнала в България. Тези дейсвия представляват същността на митническия контрол. За осъществяването  и  митническите органи могат да ползват специалисти в другите области на науката и практиката както и специално изградените за това лаборатории.

Митническият контрол е натоварен и със задачата да установи правилното прилагане на митническото законодателство и при допуснатите нарушения да събере факти от значение за предприемане на мерки за въздействие и отговорността на длъжностните лица и на притежателите на стоките. Тази отговорност може да бъде аднминистративна, наказателна, имуществена и дисциплинарна.

Освен ппонятието митнически контрол, в законодателство се употребява и понятието митническа проверка. Разликата се състои в това, че докато при контрола имаме предвид предприемане на комплекс от дейсвия по съпоставяне относно цялостната дейност на стопанската организация или вносител и износител на стоки, то при проверката се касае до предприемане на едно или повече съпоставяния, но върху едни и същи действия на контролираните обекти.

Митническия контрол се реализира на територията на Република България, включително континенталния шелф и относно внасяните и изнасяни стоки. Този контрол е ограничен като е определена митническа гранична линия, която съвпада с държавната гранична линия.

Според чл.7, ал.3 от Закона за митниците откриването, преместването и закриването на митници се извършва от министъра на финансите по предложение на Главно управление митници.Митническите учреждения-“Главно управление митници”,районните митници,митниците   митническите клонове, митническите пунктове и митническите бюра са разположени на територията на Република България, като могат да бъдат организирани на пропускателните пунктове или във вътрешността на страната.

Според Закона за Митниците, Митническата гранична линия съвпада с държавната гранична линия, като по този начин законодателят има предвит определянето на териториалното пространство в границите на което могат да бъдат провеждани и прилагани митническите закони и упражняването на митнически контрол. Той се характеризира със свой предмет и обект на правно регулиране, представляващ комплекс от обществено икономически отношения относна защита на вътешното производство пред чуждестранното и неговото насърчаване чрез мерки на търговската политика. По повод регулирането на тези отношения възниква и обществената необходимост да се провери дали тази защита е достатъчна. Правните норми на митническото законодателство регулират отношенията относно последваща дейност по правилното приложение на митническото законодателство. Целта на митническият контрол е да се установи правилното приложение на законодателството,а не обезателно да се търсят допуснатите нарушения. От тук следва, че предмет на митническият контрол са регулиране отношения относно проследяване и проверяване правилното приложение на тези норми, а обект на този контрол са действията на лицата задължени да прилагат митническото законодателство.

Със Закона за митниците се регулират още два вида обществено икономически отношения- по повод на намерени предмети пуснати от въздухоплавателни уреди и по повод оставени или намерени предмети от всички физически или юридически лица във вътрешността на страната.

Преминаването на граница и пренасянето на стоки през нея се допуска само през митническите пътища. Това се отнася до корабите, извршващи задгранично плаване, които могат да спират само в пристанища, на които има митница. Придвижването на стоки от един в друг митнически склад може дастане само с разрешение на митницата. Транзитирането на стоки през България може да стане също под контрола на митницата и отговорността на превозното предприятие.

Предмет на митническия контрол са наличната стока, която ще се внася или изнася описана в декларацията или манифестирана от превозвача или притежателя и. Дали тези предмети са описани или не в митническата декларация са въпроси на обекта на контрола.

Под предмет на контрола трябва да се имат предвид пренасяните стоки или багажи, както и превозните средства /кораби, влакове, камиони/. Чрез изброяването им се определят границите на контрола.

Пренасянето  на стоки, багажи, предмети, преминаване на пътници и транспортни следствия, внасянето или изнасянето на стоки, пристигането на кораби е свързано с предприемане на определени от законодателя действия които обезпечават защитата на държавата. Всеки пътник, притежател, получател или превозвач е длъжен да предприеме действия относно деклариране на стоката в количество, стойност и вид в каквото се намира в него. Вносната стока трябва да бъде описана по начина, отразен в митническата декларазия или в манифест.

Обект на митническият контрол са действията или бездействията на физическите лица,които преминават митническата граница в междуна-роден и вътрешен аспект,които трябва да съответстват на законите в страната.

Въз основа на възприети критерии можем да определим различните видове контрол. Според времето на упражняванена контрол различаваме – предварителен, текущ и последващ контрол.

Със Закона за митниците са създадени специални норми за упражняване  на последващ митнически контрол, имащ за обект дейността на лицата след като стоката вече е вдигната от митническите складове и предоставена на вносителя дори и когато той се е разпоредил вече с нея.

В зависимост от предмета на контрола той може да бъде: върху превозните средства, върху превозваните стоки, върху стоките пристигащи в България от чужбина по воден път, върху временния внос или износ, митнически контрол върху международните пратки, пътниците и техните багажи.

Митническият надзор,контрол и проверка представляват правно нормирани дейности на щатните митнически органи,която се изразява в съпоставяне на фактическо извършеното с действащото митническо законодателство с цел да бъдат събрани факти от значение за предприемане  на мерки за въздействие и отговорности по отношение на притежателите  на стоки и длъжностни лица.Митническият надзор, митническият контрол и митническата проверка са правни способи и съблюдаване правилното осъществяване и прилагане на митническото законодателство.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG