Home Психология Влиянието на умората върху обема и устойчивостта на вниманието

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Влиянието на умората върху обема и устойчивостта на вниманието ПДФ Печат Е-мейл
ЧАСТ І
 1. Проблем:

Изследване влиянието на умората от физическото натоварване върху обема и устойчивостта на вниманието при 18 годишни спортисти (бокс)

 1. Цели:

2.1.               Да се установи има ли зависимост между умората от физическо натоварване и обема и устойчивостта на вниманието при 18 годишните спортисти.

2.2.               Да се установи как физическото натоварване повлиява качествата на вниманието – устойчивост и обем, при 18 годишните спортисти.

 1. Задачи:

3.1.               Да се избере експериментален план за провеждане на експеримента в две групи, които не са разпределени по случаен принцип – контролна и експериментална група.

3.2.               Да се подберат подходящи методики, чрез които се изследва устойчивостта и обема на вниманието при спортистите.

 1. Хипотези:

4.1.               Физическата умора влияе пряко на обема и устойчивостта на вниманието при спортистите.

4.2.               Обема и устойчивостта при спортистите (бокс) са с по-високи стойности след физическо натоварване (тренировка).

 1. Изясняване на понятийното поле

Обект на настоящото изследване са качествата на външното волево внимание – устойчивост и обем при 18 годишните спортисти – спорт бокс.

 1. Зависима и независима променливи

6.1.               Независима променлива – експериментаторът планира и манипулира фактора “умора”.

6.2.               Зависима променлива – под въздействие на умората се наблюдава изменението на обема и устойчивостта на вниманието в групите.

 1. Подбор на методики за изследване

7.1.               За набавяне необходимите за доказване на хипотезата данни и съобразно характеристиките на изследваните лица е предвиден следния набор от методики:

q       Методика за изследване устойчивостта на вниманието;

q       Методика за изследване обема на вниманието.

7.2.               Прилагането на планираните въздействия са съответстващи на възрастовите особености на изследваните лица.

7.3.               Прилагането на планираните въздействия няма да причинят на изследваните лица психически и физиологически увреждания.

 1. Необходими материали

8.1.               Стандартна бланка (приложение)

8.2.               Стимулен материал (приложение)

8.3.               Хронометър

8.4.               Химикали

8.5.               Листи

 1. Експериментален план

План с нееквивалентна контролна група

О1 Х       О2

О3 О4

 1. Процедура:

10.1.            Експериментът се провежда в два последователни дни, с ученици от Спортно училище, спорт бокс, ХІІ клас.

10.2.            Групите съдържат лица, които не са подбрани по случаен принцип.

10.3.            Група 1 (експериментална) е от лица, на които ще се оказва въздействие, а група 2 е контролна.

10.4.            Последователно през двата дни на лицата се предоставят:

І-ви ден – Методика за изследване устойчивостта на вниманието;

ІІ-ри ден – Методика за изследване обема на вниманието.

 1. Условия на експерименталното изследване

11.1.            Измерванията в двете групи се правят от един изследващ, при спазване на следните изисквания:

q       Изследванията на групите ( О 1 и О 3) се правят всеки от дните в 930 часа.

q       Тренировката за група 1 е с продължителност 2 астрономически часа.

q       Изследванията на групите ( О 2 и О 4) се правят всеки от дните в 1300 часа.

q       Изследванията на двете групи се извършват при едни и същи условия.

q       Изследващият подава и на двете групи единствено и само тези инструкции, които са му предоставени написани.

11.2.            Подбраните методики за изследване са достъпни и съобразени с възрастовите особености на изследваните лица.

11.3.            По време на изследването в стаята не присъстват други лица, освен изследователя.

 1. Отчитане и анализ на резултатите

12.1.            Методиките за изследванията се отчитат съгласно предоставените от авторите им таблици за обработка на резултатите (оценяване).

12.2.            Сравнение между експериментална и контролна група за всяко от качествата на внимание.

ЧАСТ ІІ

 1. Проблем:

Изследване влиянието на умората от физическото натоварване върху обема и устойчивостта на вниманието при 18 годишни спортисти (бокс)

 1. Цели:

(1)     Да се установи има ли зависимост между умората от физическо натоварване и обема и устойчивостта на вниманието при 18 годишните спортисти.

(2)     Да се установи как физическото натоварване повлиява качествата на вниманието – устойчивост и обем, при 18 годишните спортисти.

 1. Задачи:

(1)     Да се избере експериментален план за провеждане на експеримента в две групи, които не са разпределени по случаен принцип – контролна и експериментална група.

(2)     Да се подберат подходящи методики, чрез които се изследва устойчивостта и обема на вниманието при спортистите.

 1. Хипотези:

(1)     Физическата умора влияе пряко на обема и устойчивостта на вниманието при спортистите.

(2)     Обема и устойчивостта при спортистите (бокс) са с по-високи стойности след физическо натоварване (тренировка).

 1. Изясняване на понятийното поле

Обект на настоящото изследване са качествата на външното волево внимание – устойчивост и обем при 18 годишните спортисти – спорт бокс.

 1. Зависима и независима променливи

(1)     Независима променлива – експериментаторът планира и манипулира фактора “умора”.

(2)     Зависима променлива – под въздействие на умората се наблюдава изменението на обема и устойчивостта на вниманието в групите.

 1. Подбор на методики за изследване

(1)     За набавяне необходимите за доказване на хипотезата данни и съобразно характеристиките на изследваните лица е предвиден следния набор от методики:

q       Методика за изследване устойчивостта на вниманието (по Пеев, Бакалов, Стоянов, 1993 г.)

На изследваните лица се предоставя бланка, на която са напечатани 2500 букви в произволен ред (приложение). Дава се инструкция да се зачертават буквите щ и я, като се работи по редовете и се започва от ляво на дясно.

Време за работа: 5 минути, като на всяка минута експериментаторът дава сигнал за оставащото време, при което изследваните лица поставят вертикална линия до буквата, до която са стигнали.

След петата минута се подава втора инструкция, при която изследваните трябва да зачертават буква о, а буква х - да подчертават. Отново на всяка минута се поставя отвесна черта до буквата, до която са стигнали.

Времетраене по втората инструкция – 5 минути. В рамките на времето за работа се допуска зачеркване/подчертаване на изтървана буква.

Общо време: 10 мин.

q       Методика за изследване обема на вниманието(по Пеев, Бакалов, Стоянов, 1993 г.)

Изследваните лица се приканват да бъдат внимателни. Показва им се за 5 секунди стимулен материал, съдържащ нарисувани в хоризонтален ред осем фигури, след което за 20 сек. всеки трябва да нарисува какво е видял, като се стреми да спази последователността. После се показва за 5 сек. стимулен материал, съдържащ написани в хоризонтално осем цифри в произволен ред, след което за 20 сек. всеки трябва да напише в същата последователност, кои цифри е видял.

По време на показването на стимулните материали не се пише. Изследващият подава сигнал за начало и край на работата.

(2)     Прилагането на планираните въздействия са съответстващи на възрастовите особености на изследваните лица.

(3)     Прилагането на планираните въздействия няма да причинят на изследваните лица психически и физиологически увреждания.

 1. Необходими материали

(1)     Стандартна бланка (приложение)

(2)     Стимулен материал (приложение)

(3)     Хронометър

(4)     Химикали

(5)     Листи

 1. Експериментален план

План с нееквивалентна контролна група

О1 Х       О2

О3 О4

 1. Процедура:

(1)     Експериментът се провежда в два последователни дни, с ученици от Спортно училище, спорт бокс, ХІІ клас.

(2)     Групите съдържат лица, които не са подбрани по случаен принцип.

(3)     Група 1 е от лица, на които ще се оказва въздействие, а група 2 е контролна.

(4)     Последователно през двата дни на лицата се предоставят:

І-ви ден – Методика за изследване устойчивостта на вниманието;

ІІ-ри ден – Методика за изследване обема на вниманието.

 1. Условия на експерименталното изследване

(1)     Измерванията в двете групи се правят от един изследващ, при спазване на следните изисквания:

q       Изследванията на групите ( О 1 и О 3) се правят всеки от дните в 930 часа.

q       Тренировката за група 1 е с продължителност 2 астрономически часа.

q       Изследванията на групите ( О 2 и О 4) се правят всеки от дните в 1300 часа.

q       Изследванията на двете групи се извършват при едни и същи условия.

q       Изследващият подава и на двете групи единствено и само тези инструкции, които са му предоставени написани.

(2)     Подбраните методики за изследване са достъпни и съобразени с възрастовите особености на изследваните лица.

(3)     По време на изследването в стаята не присъстват други лица, освен изследователя.

 1. Отчитане и анализ на резултатите

(1)     Методиките за изследванията се отчитат съгласно предоставените от авторите им таблици за обработка на резултатите (оценяване).

(1).1.  Обработка на резултатите по Методика за изследване устойчивостта на вниманието

За всяка грешка (пропусната или невярно незачеркната буква) се изваждат 20 знака.

ГРУПИ

Изследвани лица

930 часа

1300

 

ОЦЕНКА В БАЛОВЕ

ОЦЕНКА В БАЛОВЕ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

ИЛ 1

7

9

ИЛ 2

8

9

КОНТРОЛНА ГРУПА

ИЛ 3

1

2

ИЛ 4

3

4

(1).2.  Обработка на резултатите по Методика за изследване обема на вниманието

930 часа

БАЛ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ИЛ 1

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

3 / 8

 

 

 

 

 

ИЛ 2

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

 

 

4 / 5

 

 

 

ИЛ 3

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

 

 

3 / 6

 

 

 

ИЛ 4

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / 0

1300 часа

БАЛ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ИЛ 1

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

7 / 8

 

 

 

 

 

 

 

ИЛ 2

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

5 / 8

 

 

 

 

 

 

ИЛ 3

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

 

4 / 6

 

 

 

 

ИЛ 4

(брой правилно възприети знаци/фигури)

 

 

 

 

 

 

4 / 2

 

 

Сравнителна таблица

 

Балове преди въздействие

въздействие

Балове след въздействие

Група 1

6

4

Х

8

7

Група 2

4

1

-

5

3

(2)     Сравнение между експериментална и контролна група за всяко от качествата на внимание.

След обработка на резултатите хипотезите от настоящото изследване се потвърдиха.

 

WWW.POCHIVKA.ORG