Home Право Еднолични търговски дружества

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Еднолични търговски дружества ПДФ Печат Е-мейл

Характерно за едноличното търговско дружество е, че целият капитал е внесен и принадлежи на едно лице. Тази възможност съществува за ООД и за АД. Формата на едноличното търговско дружество позволява на физическото лице да ограничи имуществото, с което да отговаря за търговската си дейност. АД може да бъде учредено от едно физическо  или от юридическо лице. Такава възможност е изрично предоставена на държавата. Със закон може да се създаде държавно предприятие, което не е търговско дружество.

Държавното предприятие се образува, преобразува или прекратява с разрешение на МС или със заповед на министър, председател на комитет или ръководител на ведомство. Преобразуването на държавно предприятие с предмет на дейност производство или търговия с военна или специална продукция се извършва изключително от МС. Общинското предприятие се образува и преобразува като ЕООД или като ЕАД с решение на общинския съвет. Актовете са индивидуални административни актове.

Имуществото е съвкупност от права и задължения.  С акта за образуване на еднолично търговско дружество МС, съответно министърът, председателят на комитет предоставя имуществото, необходимо за развиване на дейността на дружеството. Този акт води до прекратяване на държавната собственост върху имотите и вещите, които влизат в предоставеното имущество и до възникване на собственост на дружеството.

С акта за образуване на еднолично търговско дружество се прекратява  правото на общинска собственост върху вещите, които преминават към дружеството.

Те стават негова собственост. Вместо отстъпеното право на собственост  на вещи държавата, съответно общината придобива дял в капитала  или акции.

Органи на едноличната държава с ограничена отговорност са:

 • едноличен собственик на капитала;
 • управителят /управителите/;

Органи на ЕАД са:

 • едноличен собственик на капитала;
 • съветът на директорите или подзорният, управителния съвет.

Едноличният собственик на капитала в държавно предприятие – ЕООД:

 • изменя и допълва учредителния акт;
 • преобразува и прекратява дружеството;
 • приема годишния отчет и баланса;
 • взема решения за намаляването или за увеличаването на капитала;
 • избира управителя;
 • избира контрольор и проверител;
 • взема решения за откриване или закриване на клонове ;
 • взема решения за придобиване или за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 • взема решения за предявяване на иск от дружеството срещу управителя или контрольора;
 • взема решения за парични вноски.

Едноличен собственик на капитала в държавно предприятие-ЕАД:

 • изменя и допълва устава на дружеството;
 • увеличава или намалява капитала на дружеството;
 • преобразува и прекратява дружеството;
 • избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на подзорния съвет;
 • избира и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 • одобрява  годишния счетоводен отчет;
 • решава издаването на облигации;
 • назначава ликвидатор.

Физическите и юридическите лица могат да бъдат управители и контрольори на държавното предприятие – ЕООД. Недопустимо е да бъдат управители на държавни предприятия – ЕООД, физически или юридически лица, които:

 • от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 • участват в  събирателните и командитни дружества и в ООД;
 • заемат длъжност в ръководителните органи на други дружества;
 • лишени от право да вземат материалноотчетнически длъжности;
 • са управители, контрольори в други държавни предприятия;
 • са народните представители, министри, заместник-министри, областни управители- техните заместници, кметове.

Недопустимо е да бъдат контрольори в държавно предприятие – ЕООД:

 • управителите, техните заместници;
 • съпрузите, роднините по права или по съребрена линия до трета степен;
 • лишените с присъда или административен акт от право да заемат материалноотчетна длъжност;
 • управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на други държавни предприятия;
 • народните представители,  министри, заместник министри, председатели на комитети, областни управители, техните заместници.

Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на подзорния и на УС на държавно предприятие – ЕАД, физически и юридически лица, които:

 • от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 • участват в събирателни или командитни дружества и в ЕООД;
 • са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материалноотчетна длъжност;
 • със съпрузи или роднини до трета степен на друг член на орган на управителя на дружеството;
 • са управители или членове на изпълнителни или капитални органи на други  държавни предприятия;
 • са народни представители, министри, заместник министри, председатели на комитети, областни управители, кметове, заместник кметове.

Управлението на държавни предприятия – еднолични търговски дружества се възлагат с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и органа който упражнява правата на едноличния собственик  на капитала. Контролът за спазване на дружествения договор, както и контролът върху дейността на управителния съвет се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член на надзорния съвет и органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала. Допустимо е управлението на държавните предприятия – еднолични търговски дружества, да бъде възлагано и след провеждане на конкурс.

Една от съществените уговорки в договорите за управленния контрол е бизнес задачата на предприятието. Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели – производителност, обем на продажбите, рентабилност, нови пазари.

Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват с изтичането на срока. Допустимо е те да бъдат прекратени на следното основание:

 • по взаимно съгласие на страните;
 • по искане на лицето с предизвестие не по-малко от три месеца;
 • при преобразуване или прекратяване на държавното предприятие;
 • в случай на смърт или на поставяне под запрещение на физическо лице, съответно обявяване в несъстоятелност или  прекратяване на юридическо лице.

Тези договори могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала:

 • при неизпълнение на икономическите показатели;
 • при нарушение на закона;
 • при извършване от лицето на действия, които са довели до влошаване на финансовото състояние на държавното предприятие.

Недопустимо е да бъдат ликвидатори лица, които:

 • от свое име извършват сделки;
 • участват в събирателни или  в командитни дружества  и в дружества с ограничена отговорност;
 • са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално отчетна длъжност;
 • са народни представители, министри, заместник министри, областни управители, техни заместници, кметове и др.

Националния статистически институт води регистър на държавните  предприятия и на предприятия с държавно участие. В регистъра се вписват:

 • държавни предприятия – еднолични търговски дружества;
 • непреобразувани държавни предприятия;
 • търговски дружества, в които държавата е акционер или съдружник. Регистърът не е публичен. Ползва се от държавната и общинска администрация ,съд, следствие, прокуратура.

В регистъра се вписва:

 • вид на дружеството, наименование, седалище, адрес;
 • срок и предмет на дейност;
 • капитал;
 • име, ЕГН, адрес, местожителство на съдружници,на учредители, размер на дяловете;
 • име, адрес и местожителство на членовете на органите на управление;
 • размер на държавното участие и др.

Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице. Длъжностното лице поставя дата след всяко вписване и се подписва. Органите за управление на държавното предприятие изпращат преписи от издадените от тях актове на длъжностното лице. Срокът за изпращането възлиза на три дни от издаването им.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG