Home Право Договор за продажба

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Договор за продажба ПДФ Печат Е-мейл

Непреодолима сила е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Понятието има предимно правен характер и е намерило отражение в редица нормативни актове. Във всички тях дефиницията по същество е еднаква или много близка.

Търговският закон в чл. 306, ал. 2 определя непреодолимата сила като “непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер”.

Непреодолимата сила има различен произход, защото не всяко извънредно събитие е непреодолима сила. Това определение фигурира навсякъде, където се засяга този проблем със съответни допълнения за характера на дадено извънредно събитие, за да се третира като непреодолима сила, отнасяща се за различни случаи. В това отношение известни допълнения към посоченото основно определение за причините за възникване на непреодолима сила дава:

Министерството на финансите, Главна данъчна дирекция, в писмо № Д-24-00-329/8.XI.2000 г.  - тя е събитие, което предизвиква последваща невъзможност на престацията или последваща невъзможност да се изпълни задължението, което не се дължи на причини, за които длъжникът отговаря.

-          Наредба No 42/2003 г. за условията и реда за изплащане на субсидии при износ на земеделска продукция. В §1, т. 1, се определя, че по смисъла на тази наредба непреодолима сила е извънредно събитие (война, природно бедствие, забрана за внос, ембарго и др.).

Следователно непреодолимата сила може да произтича:

извън действията на човека – стихийно природно бедствие;

да е свързана с човешки действия от различен характер:
- война междудържавна или вътрешна и други подобни;
- нормативни изисквания забрана за внос, ембарго и др.

Следователно,  в случая имаме възникнала  непреодолима сила .

В стопанската дейност непреодолимата сила е явление, което препятства изпълнението на определено задължение. Това предполага неговото възникване (на непреодолимата сила) да е след поемането или налагането на това задължение. В случая, очевидно, непреодолимата сила се е появила след задължението на дружеството с ограничена отговорност.

Според член 306. (1) от ТЗ Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Алинея 2 точно определя момента на възникване на непреодолимата сила: след сключването на договора, след поемане на задължението. Ако неизпълнението е започнало преди възникването на това непредотвратимо събитие – непреодолимата сила, длъжникът не се освобождава от отговорност, изразено чрез второто изречение на ал. 1 от чл. 306, ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.

ТЗ определя и изисквания за действия на длъжника, когато такава непредвидима и непреодолима сила го възпрепятства да изпълни задължението си, чрез текста на чл. 306, ал. 3:

- длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. Третират се и последиците от липса на такова уведомление: при не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Както е видно обаче, дружеството с ограничена отговорност не е уведомило писмено клиента си за инцидента, следователно, дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Ако обезщетението не е описано в договора, то тогава събирателното дружество следва да потърси възмездие чрез съда.

Когато това имущество е застраховано, собственикът има право на обезщетение от застрахователя – стига застрахователният договор да включва такива събития.

На второ място е възможността да се иска помощ от различни фондове, предназначени за тази цел.

И в двата случая е необходимо имуществото да е било налично при възникването на това непреодолимо извънредно събитие и повредата или погиването да е предизвикано именно от него. 

 

WWW.POCHIVKA.ORG