Home История Древна Тракия(1)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Древна Тракия(1) ПДФ Печат Е-мейл

Древна Тракия

1. Праисторическата епоха и свидетелства за възникване на цивилизация по българските земи.

2.Характеристика на тракийското общество.

3.Взаимодействие на култури по тракийските земи(Елинска и Римска).

4.Държавен живот на траките.

5.Тракийските провинции на Римската империя, основни събития, основни дати, исторически факти, основни белези и изследователска литература(автори и заглавия от епохата и съвремието).Научната проблематика задължително започва с историография, като тълкува спорните въпроси, противоречия и проблеми и дава еволюция при постановките и мненията.

Автори: Александър Фол;Димитър Ангелов; Георги Бакалов; Маргарита Тачева; Иван Дуйчев и др.

1а.Тракийските земи в праисторическите времена(палеолит,неолит,енеолит,мезолит,халколит)

Желязна епоха-Fe

Бронзова епоха-

Злато-Au

! Българские земи крият в недрата си следи от присъствието на човешка цивилизация от най-ранната историческа епоха-палеолит.Природогеогравската среда на Балканите и в частност на България способстват за твърде ранната поява на човека по днешните съвременни земи.Още от Древността разума на хората подсказвал непрекъснатата борба за оцеляване.Независимо от суровите условия на заобикалящата го природа „Човекът” се е стремял към усъвършенстване и красота на битието си.

Най-ранните следи от живота на човека в днешните български земи са също от живота на палеолита.Доказателства за палеолитни човешки същества има в Старопланинската верига и в Северна България в близост до р.Дунав(дн. Градове Никопол,Свищов,Тутракан и Силистра),както и в Родопа планина.Следите от живота на човека се забелязват с приемственост на предходните епохи.Разширява се ариала(територията) на човешкото присъствие в българските земи.През късния палеолит човекът е обитавал пещерите.Пещерните хора се припитавали единствено с лов на диви животни(мамути,бизони,елени) и диворастящи храни(плодове,семена,корени и гъби).Те по този начин са правели неангажиращо своята селекция на видовете и култивиране.Освен в пещерите,останки от дейността на древните хора са открити край реките и морския бряг,където те вероятно са търсели прехрана чрез риболов.

През следващите епохи на мезолита и неолита човекът прави сериозна крачка в своето развитие,бит и култура.Oткритите от архиелогическата наука останки говорят за това.В последствие човека на праисторията открива тайните на рудодобива и обработката на метала,така че,сам по себе си този факт говори за усъвършенстването и прогреса.Духовния живот е също твърде богат,свързан със специални светилища и откритата от археологическата наука идолна пластика.

Големият интерес към миналото по нашите земи тласка мнозина учени да се отдадат на това дело,като проучват историческите пластове.За този период археологическата наука съпътства тези откриватели и ги води до размисъл за човешкото битие.Mного историци отразяват в своите научни трудове тези отминали епохи-Ал.Фол;М.Тачева;Д.Ангелов;В.Гюзелев;П.Делев;Г.Бакалов;П.Ангелов;Цв.Георгиева.

2а.Етногенезис и етноним

Непрекъснатата промяна на етногенезиса на Балканите разкрива пред нас появата на нова етническа общност-траките.През бронзовата епоха след нееднократни миграционни движения в источната част на Балканския полуостров,започнала постепенна консулидация(събрание)на древнотракийската народност.От бронзовата епоха може да се отъждестви и населението на днешните български земи.Това са траките,за които бащата на историографията-ХЕРОДОТ ще пише,че са един от най-многобройните народи.Сведението идва от I хил.пр.хр.Разделени на много племена,траките обитават земите между Карпатите и Егейското крайбрежие,както и някои съседни територий в северозападна Мала Азия.Сред най-могъщите племенни групи са одрисите,бесите,гетите,трибалите и витините.Затова говорим,че етнонимът „траки” е обобщаващ за тези племена.

Траките предизвикват възхищението на Омир,Тукидит и Страбон ,но остават загадъчни и непознати хиляди години по-късно.Макар и попаднали под гръцко(елинско) и римско влияние,те запазват своето наследство и културна идентичност.Обикновено траките се свързват със земеделския тип култура,нямат писменост и затова ние научаваме за тях от чужди источници или гадаем по остатъците от материалната им култура.

Индоевропейският произход на траките е без всякакво съмнение,но си задаваме въпроси:

Кога и как са се появили на Балканския полуостров.В историографията има две основни хипотези по този въпрос.Първата третира проблема така,че,траките са автохтонно население(местно),а втората ,че появата им тук в днешни земи се дължи на множеството миграционни процеси.Писменни извори върху хипотезите няма(траките са безписмен народ) и затова представата за тях се сглобява от археологическите останки.Както записахме по-горе-многобройни са и наименованията на именните групи-серди,трибали,беси,диобеси,сатрити,одриси,сапеи,асти,витини,дардани.Непрекъснатия поглед(назад) стимулира проучванията на културно-историческото наследство.Така се стига до натрупване на значителен изворов материал,отнасящ се до историята на траките.Научното направление в днешно време получава наименованието „тракология”. Тракологията обенинява различни дисциплини и области и представлява комплексно изследване.Така непрекъснато се натъкваме на нови теории.,виждания и открития във връзка с траките по българските земи.За траките трябва да се задоволим с погледа на Елинския свят,тогава,когато самите те влизат в писаната история на древна Елада и благодарение на близостта ни с гърците.

3а.През VIII-VI в пр.Хр. по тракийските крайбрежия на Егелско,Мраморно и Черно море възникват многобройни елински колонии.Най-значителни били Енос-при устието на р. Марица,Маронея,Абдера-при устето на р.Места,Амфиполис-при устието на р.Струма,както и островни колони тасос и самотраки.На северния бряг на Мраморно море се намирал Перинт,а на Босфора-Бизантион.По черноморския бряг били разположени Аполония(дн.Созопол),Месембрия(дн.Несебър),Одесос(дн.Варна),Дионисополис(дн.Балчик) и др.Колониите били търговски пристанища,през които преминавала все по-интензивна изгодна търговия между тракийските земи и древногръцките полиси.Въздействието на елинската колонизация и търговия върху древна Тракия не е еднозначно.От една страна се стимулират процесите на социалното разслоение(двусъсловна структура на обществото-аристократи и селяни),консулидация(събиране) на държавните структури(Одриско царство).

Стопанският и културен напредък на траките е съпроводен със расилване на имуществената диференциация(разделение).Този процес започва още VIII-V век пр.Хр. и твърде бързо се ускорява.Формирането на Знатно съсловие е факт,което владее земи,а земеделието е основа за бързия темп на развитие.То съсловието притежава и огромни стада добитък.Към края на периода почти всички племена се управляват от цар(Базилес),чиято власт се предава по наследство.Издига се ролята на града като търговски и политически център.Влиянието на елинския свят ускорява в голяма степен развитието на държавно-политическите структури на отделните тракийски племена.По-интензивен е живота в града и за няколко века елинското влияние се вкоренява в бита,нравите,религията и културата на траките.Запазените сведения на древногръцките и римски автори за Древна Тракия са пречупени пред техния светоглед.За нас остават непознати тракийската литература и музика от чието великолепие отглас се съдържа в митологическите образи на тракийски поети и певци-Орфей,Музей,Лин,Тамирис.Според един текст у ХЕРОДОТ тракийците почитали боговете Арис,Дионис,Артемида,а царете отделно от народа почитали Хермес.Дискусионно става твърдението за обособяване на аристократични култове.Антични автори ни съобщават за тракийски божества като Плейстор,Сабадий и Бендида.Информация имаме и за митологически фигури като Орфей,Залмоксис и Резос.Религията на тракийската аристокрация,съвременните учени са нарекли по името на Орфей-Тракийски Орфеизъм.Орфеизмът е бил изповядван в затворени общества на посветени,достъп до които имали само аристократите.Със специални обреди и ритуали те смятали,че ще достигнат безсмъртие,вечно щастие и преобщаване към боговете.

4а.Безспорен факт е едно явление от политическото развитие на траките.Това е държавното образувание на Одрисите.Заслужава внимание неговото възникване и развитие(независимо от времетраенето).Поддържайки стабилни връзки с елинския свят,те-Одрисите изминават дълъг път за отстояване на собствена независимост.Векът V пр.Хр. е разцвет за племето Одриси.Племенният им цар Терес подчинява околните по-слаби племена и полага основите на едно силно царство.Неговата политика е последвана от наследниците Спарадок Ситалк,който става съюзник на полиса Атина срещу Спарта,а траки участвал и в Пелопонеската война.Ситалк през 429 година пр.Хр. предприема поход към Халкидика и разширява границите на Одриското царство.Господството на Одриските царе продължава при Севт I,Котис но след неговата смърт започва бърз опадък на Одриското царство.При Севт III има кратък период на стабилизация и независимост,но наследникът на Македонската империя Лизимах унищожава остатъците от тракийската държавност.Мрачни страници от историята ни говорят за стопански опадък и политическа раздробеност при тракийските наследници.Келтското нашествие от III век пр.Хр. не могло да промени съдбините на Одриското царство.Съпротивителните сили били силно отслабени от продължителните вийни на новата сила стъпила на Балканите(Рим,който е безспорен хегемон в западното средиземноморие).Тракийското общество се разтърсвало отвътре от сериозни междуособици.Окончателното завладяване на Тракия станало в епохата на Римската империя.

Римляните постепенно откриват богатствата и привлекателността на Балканите:-климата,плодородните земи,бистрите и кристални води,мин.извори и природните ресурси.Тракийските земи от края на I век пр.Хр. стават приоритет на римската експанзия.През 45 година пр.Хр. римляните обособяват самостоятелна провинция-Тракия. Римското господство се утвърждава като опитана през вековете система.Диференциран подход към областите в зависимост от покорство и съпротива.Създават местна аристокрация,получават статут на римски граждани с всички права и превилегий.Набира се войска от местното население.Прокарват се стратегически пътища за синхронно действащия държавен механизъм.На възлови места възникват тържища(пазари) и градовете,които са адменистративни и военни центрове.Някои от тях получават възможност да секат монети-Сердика(дн.София),Пауталия(дн.Кюстендил),Никополис ад Исарум(дн.Разград).Активната урбанизация и изграждането на ефективна пълна система били сред най-важните резултати от установяването на римската власт в тракийските земи.

Тракийсото наследство в българските земи,макар и минало през превратностите на историческото време и подложено на атаки от страна на елини и римляни ,запазва своята идентификация,като е своеобразен синтез между елинската изтънченост и универсализма на имперския Рим.Тракийското наследство продължава да живее и говори за себе си в народите на Балканския полуостров и България.Новооткрити следи от тракийското наследство са свещенния град Перперикон,могилите Голяма и Малка Косматка,в землището на село Шипка-Казанлъшко,както и някои утвърдени и проучени паметници,говорещи сами за себе си,Казанлъшката гробница,гробницата от село Мезек и село Свещари,богатите златни и сребърни находки като Панагюрското златно съкровище,Вълче-Трънско,Рогоземско,златната маска на Севт III ,бронзовата глава на Терес,златна колесница от Синеморец.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG