Home Психология Основни стратегически подходи и методи за възстановително обучение при конкретните форми на афазия

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни стратегически подходи и методи за възстановително обучение при конкретните форми на афазия ПДФ Печат Е-мейл

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КОНКРЕТНИТЕ ФОРМИ НА АФАЗИЯ

1. Общи постановки
1. Изборът на метод или прийом зависи от етапа или стадия на възстановяване на речевата функция.
2. Възстановителното обучение предполага такъв избор на работа, при който се възстановява разпаднатата първично функция или се реорганизират съхранените звена на речевата система.
3. Работи се над всички страни на речта, независимо коя е повече увредена /експресивната, импресивната, писмената или четенето/.
4. С цел развитие на комуникативната функция на речта се полагат грижи и за развитието на самоконтрола над речта.
5. Работи се при всички форми на афазия и върху понятията -думи и техните съчетания /подпомагане на единството от реч и мислене/.
6. Работата се осъществява с приложението на най-различни канали за приемане на информация и с прилагането на специални модели.

2. Динамиката на възстановяването на речта зависи от
1. Локализацията на увредата.
2. Обема на огнището на увреда.
3. Формата на афазията.
4. Времето на началото на възстановителното обучение.
5. Предморбидното състояние на болния.
При афазии, възникнали следствие на кръвоизлив в мозъка се възстановяват ВКФ по-бързо в сравнение с афазии възникнали от тромбоемболия или травми на мозъка.
Бързо се възстановява речта и при децата от предучилищна възраст, защото нервната система е по-пластична, а основните речеви мозъчни механизми не са още развити.
Възстановителното обучение може да започне още първата седмица, а занятията да траят от 10 до 15 минути по два пъти седмично и да достигнат до 30 - 40 мин. с по три пъти седмично.

3. Възстановително обучение при акустико-гностическа афазия
1. Подпомага се активния стремеж за преодоляване на афазията, но се работи най-вече върху предотвратяване на депресията . защото този стремеж не подпомага съществено възстановяването на речта.
2. Основни цели:
* възстановяване на фонематичния слух;
* възстановяване на вторично нарушените експресивна реч, четене и писане под диктовка.
3. Работа по възстановяване на фонематичния слух:
а/ диференциация на думи контрастни по дължина /многосрични/ по звуков състав и ритмичен “рисунък” /дом - лопата, котка - машина/;
б/ диктовки с повтаряне на глас на онова, което трябва да се напише като се използва схемата: звуков образ /сигнал/- картина -надпис /написана дума/;
в/ диференциация на думи с близка сричкова конструкция, но далечни по звучене. Пример: риба - крак, ограда - трактор;
г/ диференциране на думи с близка сричкова конструкция, но с далечно звучене: рак - мак, крак - щрак;
д/ диференциране на фонеми близки по звучене в думи: дом-том          дом-дим      фар-вар     туш-душ        тело-дело
е/ подбор по дадена буква на думи в текст: да се отделят и напишат всички, думи например започващи с буквата /звука / Д;
ж/ преодоляване на вербалните парафразии става чрез обсъждане на различните признаци на предметите и действията с тях по принципа на контракста;
з/ попълване на думи с пропуснати букви /при някои от комбинациите подборът е такъв, че позволява да се избират повече от една буква и това променя значението на думата /мак- рак/;
4. Аграматизмът и логореята се преодоляват с приложение на модели на изречение /жетони/, образци на права и обратна конструкция от 3-5 думи.
5. Активно се използва писмената реч, а пропуските при съгласуване на думите се отстраняват като в “заредена” конструкция афатикът попълва липсващите окончания: кола - колата - колите
6. Възстановяването на писането предшества четенето и става по звуко -буквения метод .

4. Възстановително обучение при акустико-мнестична афазия
1. Цели:
* преодоляване нарушенията на слухо-речевата памет;
* възстановяване на зрителните спомени за съществените признаци на предметите;
* преодоляване на забравянето /амнезия/;
* преодоляване на елементите на експресивен аграматизъм.
2. Възстановително обучение:
* зрителна опора на слуховите възприятия
* работа със “СЕМАНТИЧНИТЕ ПОЛЕТА” и контрастиращи на тези полета думи;
* от натрупани на “куличка” картички, означаващи думи, болният избира тези, които е чул в редица от логотерапевта и ги подрежда по реда на изказването /предмети, действия, качества, числа, телефонни номера/;
* анализиране близки по форма предмети, но с различни наименования /на картички/. Примерно: чашки, чайници, кани, лейки, кофи и др./;
* търсене на грешки в рисунки или довършване на рисунки;
* по сричково четене или слушане на поредица от думи и тяхното дефиниране /възстановяване на спомена след “отчуждение” на думите/;
* търсене на фразеологични контексти – многозначност на думите /синоними, антоними и омоними/. Работи се със съответните речници – синонимен, на антонимите и на омонимите/;
* аграматизъм се преодолява чрез включване на местоименията на мястото на съществителните имена;
* съставяне на фрази по опорни думи;
* поставяне на пропуснати окончания на думи или предлози във фрази.

5. Възстановително обучение при семантична афазия
1. Цели:
* преодоляване трудностите при намиране на нужната дума;
* разширяване на лексиката /обогатяване на речника/;
* възстановяване синтактичната конструкция на фразите;
* преодоляване на импресивния аграматизъм
2. Възстановително обучение:
* опиране върху планиращата функция на речта, върху съхранената линейна организация на устната реч;
* развитие на конструктивно-пространствената дейност /анализ на геометрични фигури, рисуване на орнаменти, работа с мозайка и работа с тест “Кубове на КОСС”/;
* работа по ориентиране в пространството /ляво-дясно/, геометрични карти и др.;
* рисуване на сегменти и “чертане” на схеми;
* преодоляване на амнестичните трудности с включване на “семантичните” полета и техния анализ по общи признаци, класифициране на предметите, сортиране на думи по общ корен, синонимия;
* работа със сложни съчетани и подчинени изречения, със съюзи, с подчинена част в началото, средата и края на изречението и отнесеност към различни членове на главното изречение;
* импресивният аграматизъм се преодолява с упражнения, при които се използват посочените по-долу схеми или се ползва набор от кутии и предмети, за да се усвоят функциите на предлозите:
* описание на предмети по отношение разположението спрямо болния;
* постиженията от това описание се вписват в тетрадка, за да се усвоят функциите на предлозите;
* разработване функциите на ОПРЕДЕЛЕНИЯТА в реална обстановка и с предмети в съотношения примерно: висок - нисък, дебел -тънък, остър-тъп, близко - далече - по-далече и т.н.;
* работа с редуващи се свойства /субординация /. Примерно: висок - по-висок и най-висок. Соня е по-висока от Иван и по-ниска от Валя;
* преодоляване на АКАЛКУЛИЯТА:
- понятие за множество и игра с жетони /пулчета/;
- изработване “рефлекс” за + и -;
- решаване на аритметични задачи с предметна опора.
* преодоляване на “ оптическата алексия ”:
- устно описание на елементите на буквите;
- ползване на обемни конструкции на букви /пластелин /;
- четене с “прозорче”;
- четене с линийка с прорез за редовете.
* преодоляване на “ зрителната аграфия ”:
- възстановяване на представата за ляво - дясно ;
- работа с разположението на предметите спрямо конкретна плоскост;
- писане с цветни моливи и предварително фиксиране на лявата и дясната страна на листа със стрелка /от ляво на дясно/.

6. Възстановително обучение при аферентна моторна афазия
1. Цели:
* преодоляване нарушенията на кинестетическите елементи на артикулаторния праксис;
* преодоляване на аграфията и алексията;
* преодоляване на нарушенията при разбиране на речта;
* възстановяване разгърнатото устно фразообразуване и писменото му отразяване.
2. Възстановително обучение:
* облекчаване или възстановяване на произношението на звуковете /технологията е същата както при дисартикулиите/;
* преодоляване на разстройствата в разбирането на речта, чрез работа с “контрастни” думи, думи със сбъркан ред на изговаряне на звуците и др.;
* възстановяване на четенето и писането, в технологичен ред както при детските форми на дислексия и дисграфия, като се обръща внимание на звучност-беззвучност и сходните звучения и значения;
* стимулиране на елементарната ситуативна реч, чрез ползване на “стандартни” и облекчени ситуации;
* преодоляване на “ литералните парафазии ”- неадекватната употреба на звуци в спонтанна или повторна /отразена/ реч;
* стимулиране на експресивната реч и преодоляване на грешките поради “невнимание” - дължащи се на снижен контрол върху тяхната звукова конструкция;
* преодоляване на експресивния и импресивен аграматизъм, чрез употреба и анализ значението на предлозите и усвояване на пространствените отношения;
* работа с трудните за произношение думи с натрупани съгласни;
* преодоляване на “литералните” парафазии и параграфии;
* четене на “автоматизирани речеви редове”;
* четене на ум /скрито четене /;
* диктовки на редове от букви, работа с “разрезна логопедична /двуцветна/ азбука;
* съставяне на фрази по сложни картинки /сюжетни/;
* при орална апраксия се възстановява произношението на звуковете по технология както при дисартикулиите, но със засилен зрителен контрол;
* обогатяване на речника с включване на думи от познати “семантични полета”;
* след отстраняване разстройствата на артикулацията се отстраняват и разстройствата от същия вид в писмената реч;
* работа по “спомняне” на правописните правила.

7. Възстановително обучение при еферентна моторна афазия
1. Цели:
* преодоляване на патологичната инертност в звената за пораждане на сричковата конструкция на думите;
* възстановяване “чувството” за език и преодоляване инертността при избор на думите;
* преодоляване на аграматизма;
* възстановяване на устната и писмената фраза.
2. Възстановително обучение:
* по схеми и програми с жетони се моделират първоначално срички, после думи, словосъчетания и накрая кратки фрази. Това става по посочените по-долу схеми:
* преодоляване на персеверациите и ехолалиите , трудното избиране на думи във фразата. Това става чрез предварителна програма, която подпомага формирането на текст;
* преодоляване на разстройствата в произношението на звуковете по пътя на възстановяването на ритмо-сричковата схема на думите /кинетична мелодия /;
* при разстройство на писането се започва с разрезна азбука и сричкуване;
* “чувството” за езика се възстановява чрез автоматизирани фрази и готови диалози, с кратки текстове с рими;
* експресивната реч се възстановява чрез обмисляне значението на думите и предназначението на предметите, като се ползват активното имитиране на движенията с предметите, с подражание от логопеда или “пантомимни” представления;
* “манипулиране” с кратки фрази и тяхното трансформиране по определена схема:
Аз ям/пия, мия, виждам, рисувам/...................../картофи, чинии, гора, хора и т.н./.
* при аграфия се правят упражнения с “матрици” - картинки на които са изобразени предмети, а отдолу са написани означаващите ги думи;
* при десностранна парализа /хемиплегия/ се приучава болният да пише с лявата ръка;
* решаване на “кръстословици” с прости думи и тяхното значение;
* обучават се да пишат дневник, описания на преживяното, доклади за видени събития и др.;
* стимулиране на “речевото внимание” се осъществява чрез изпълнение на инструкции и логопедични игри от рода “телефон”.

8. Възстановително обучение при динамична афазия
1. Цел: Преодоляване на дефектите на вътрешното речево програмиране.
2. Възстановително обучение:
* класификации на предмети по предварително зададени признаци;
* поддържане на класификацията чрез “външни опори” - въпроси, схеми и тяхното постепенно ограничаване;
* диалози с въпроси, които съдържат отговора и постепенно преминаване към по-сложна схема чрез опорни думи;
* работа върху ТЕКСТА, защото при тази форма на афазия не е нарушено фразата /!! / и използване за опора серия от последователни картинки;
* повишаване на речевата активност чрез социално мотивиране в инсценирани ситуации и подготвен предварително план на изказване;
* обсъждане на различни събития от деня с цел да се повиши разбирането на речта в определени ситуации;
* работа върху пропуснатите предлози, глаголи;
* писане на стандартни писмени форми - молби, писма, автобиография и др.

9.Възстановително обучение при детска афазия

Обучението се осъществява в зависимост от формата на афазията със засилен елемент на езиково обучение /недоразвитие на речта/ в програми, структурирани в основни линии като при сензорна или моторна АЛАЛИЯ. Работи се и върху преодоляване на вторичното недоразвитие на интелекта

 

WWW.POCHIVKA.ORG