Home Психология Конфликтна ситуация

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Конфликтна ситуация ПДФ Печат Е-мейл

Конфликтна ситуация

Конфликтологията се занимава и изучава конфликтологичните отношения, които възникват между индивидите и социалните групи по повод на тяхната дийност, а не фокусира своето внимание върху самите индивиди и социалните групи като такива. Конфликтът се изразява в несъгласие между две и повече страни, когато всяка от тях се старае да направи така, че да бъдат приети нейните възгледи или цели и да попречи на другата да направи същото.Но докато конфликта е разгърната и дълбока форма противоречие, то конфликтната ситуация е нарастването на противоречието преди преминаването му от една степен в друга.Според някои изследователи на социалния конфликт, последният се характеризира със следните степени/преход от една степен на противоречие в друга/ : различие, поляризация, сблъсък, антагонизъм/.Според Д.Й.Димитров „ Конфликтната ситуация е елемент на конфликта, обособен епизод/част/ от конфликта в отделен и определен момент от неговото развитие”.

Конфликтната ситуация, която описвам, възниква и се развива в една детска градина.Всяка детска градина трябва да бъде желано място от децата и техните родители.Пълноценното развитие на детската личност не може да се осъществи вън и независимо от взаимоотношенията, които се създават между децата в детската група.Основната потребност на децата от предучилищна възраст е потребността от социална подкрепа, положителна оценка и одобрението на своите връстници. Атмосферата на взаимно уважение и доверие между учителите и родителите са добър пример за възпитаване на толерантност у децата.Но за съжаление това не винаги е така.Много често по различни поводи възникват конфликти между учители и родители, които се явяват двете страни в конфликтната ситуация.За една такава ситуация ще стане дума по-нататък.

Технология на решаване на конфликт

1.Дефиниране на проблема.

2.Анализ на причините.

3.Създаване на атмосфера на взаимно доверие.

4.Установяване на толерантно отношение.

5.Разработване на алтернативи – изслушване на мнения и гледни точки.

6.Избор на решение, приемливо и за двете страни.

1.Дефиниране на проблема-Стефани е на 6 години с диагноза ДЦП,спастична долна плегия,с интелектуална инестична недоразвитост в рамките на умерена умствена изостаналост и  изразен хиперкенетичен синдром.Решението от ТЕЛК установява 100% увреждане с чужда помощ.На основание чл.21 от Закона за народната просвета комисия към РИО – София област изпраща детето в подготвителна група на детската градина. Детето е прието в подготвителна група на детското заведение с подпомагане от ресурсен учител два пъти седмично по 3 часа в сутрешния режим.В същата група има още едно дете със специални образователни потребности, с диагноза ДЦП и нормално психично развитие,на основание чл.6а от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.Проблемът/причината за конфликта/ се състои в това, че майката на детето настоява то да присъства в целодневния режим на детската градина, като в същото време тя се води негов личен асистент съгласно Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”на 8 часов работен ден.

2.Анализ на причините-желанието на майката на Стефани е детето да посещава ДГ целодневно от началото на учебната2008/2009 година, като същевременно тя е негов личен асистент. Ето го противоречието-от една страна държавата в лицето на Министерството на труда и социалната политика отпуска на майката като „личен асистент” средства за отглеждане на детето, от друга страна, пак държавата, в лицето на Министерството на образованието и науката,съгласно чл.21 ал.2 от Закона за народната просвета също го осигурява, като отпуска средства за храната и престоя в детското заведение.Трябва да се има впредвид също, че ресурсния учител подпомага детето само два пъти седмично по три часа, при условие, че Стефани има постоянна нужда от човек до себе си, а учителките на групата нямат физическата възможност да бъдат неотлъчно до нея.

Интеграцията на деца със специални образователни потребности изисква поредица от мерки с оглед създаването на подкрепяща среда за тяхното обучение, включително създаване на достъпна физическа среда и на възможности за обучение по индивидуални програми.

3.Създаване на атмосфера на взаимно доверие-във връзка с това на Стефани са направени диагностични процедури в присъствието на директора на детската градина, логопед, ресурсен учител, психолог и учителките на подготвителната група с оглед установяване на нивото на психическо развитие на детето и изготвянето на индивидуална програма за работа.Изследването показа, че психическото развитие на детето отговаря на първа възрастова група/3годишно дете/ - Стефани разпознава цветовете,но не отговаря на поставените й въпроси, няма никакви психомоторни умения- не може да държи молив, не умее да реже с ножица, има недоразвит говор-повтаря думи и фрази, които чува,вниманието й е неустойчиво,няма умения за елементарно самообслужване.

4.Установяване на толерантно отношение-След проведеното изследване на Стефани е изготвена индивидуална програма за работа и детето започва да посещава подготвителната група на детската градина, съгласно решението на комисията към РИО-София област две седмици от месеца/другите две седмици са за рехабилитация в гр.София/.

5.Разработване на алтернативи/изслушване на мнения и гледни точки/-при създалата се ситуация, по настояване на учителките на групата и със съдействието на директора, в детската градина бе поканена началник отдел „Просвета” към общината/г-жа Х/,която стана посредник в решаването на конфликта; в присъствието също и на ресурсния учител, логопеда и майката на детето с цел конструктивно решаване на проблема.Целта на посещението бе също да се проследи отношението на Стефани към децата от групата и реакциите на децата в отговор на нейното поведение.След проведеното наблюдение върху реалната ситуация,г-жа Х влезе в ролята на медиатор.Фактите, които стояха в основата на конфликта бяха обективно представени- правото на детето да посещава ДГ, но и ангажираността на майката към програмата „Личен асистент”.Беше изяснено, че общото в целите и на двете страни е желанието детето да присъства в детската градина.За решаването на конфликта бяха използвани комуникативни технологии-налице бе ефективно общуване на субектите на конфликтното взаимодействие.След разговори и обсъждане на ситуацията от всички присъстващи, бе приет алтернативен вариант и за двете страни.

6.Избор на решение-детето започва да посещава детската градина до обяд, като майката също е на разположение в детското заведение.В първите дни от престоя си детето не проявява интерес към нищо,държи кукла, донесена от къщи и й говори, повтаряйки чути думи и изрази от учителката или някое дете от групата.Не контактува с връстниците си, не спазва реда и хигиенните норми-нужна му е чужда помощ за елементарно обслужване.Вниманието й е неустойчиво.На моменти проявява агресия към останалите деца, а също и автоагресия.С детето работи и логопед.То присъства избирателно в заниманията по изобразителни дейности/въпреки че не може да държи молива правилно/, в заниманията по музика.Децата от групата я наблюдават странно, имитират я, подражават й.

С течение на времето се забелязва промяна в поведението на Стефани- изявява желание да се занимава с трудова дейност/да забърше масите, да измете пода/, заиграва се, макар и за кратко с децата, заслушва се в инструкциите на учителката и понякога ги изпълнява.По рядко повтаря думите и изразите, които чува.В заниманията по музика танцува и се весели по свой начин наравно с другите деца.Промяна се наблюдава и в поведението на децата от групата към Стефани.Те вече не й подражават, не я имитират-свикнали са с нейното присъствие.Опитват се да й помагат при нужда, дори само като я хванат за ръчичка.

Ето така на практика децата от групата показаха в действие някои от водещите принципи на приобщаващото образование:

  • Всяко човешко същество е способно да чувства и мисли;
  • Всяко човешка същество има правото да общува и да бъде чуто;
  • Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора от своята възраст;
  • Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да прави, а не на това, което не може;
  • Различията внасят здравина в отношенията в обществото;
  • Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG