Home Психология Теоретични аспекти на девиантното поведение на личността(1)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Теоретични аспекти на девиантното поведение на личността(1) ПДФ Печат Е-мейл

1. Норма и отклонение в поведението

В търсене същността и отношенията между "нормата" и нейните "отклонения", разглеждани като показатели за човека, се открива, че това са две взаимно отричащи се характеристики, два полюса, в чиито граници протича човешкият живот.

В тези полюсни измерения на човека (и обществото) като биологичен и социален организъм прозират странните метаморфози и следствени зависимости на преминаване на нормата в хиляди разновидности.

За нормата се предлагат множество определения. Само в медицинската литература съществуват около двеста на брой.

"Нормата - това е идеал, условно обозначаване на съществуващо явление, средностатистически показател, максимален вариант, равновесие със средата, функционален оптимум и т.н." [7; 56].

Отклоненията съпътстват човешкото развитие и до известна степен тяхното разпространение е обективна закономерност. Откриват се в най-разнообразни форми на изява. Представляват сложен конгломерат от заболявания, психически разстройства, физически недостатъци, изоставане в интелектуалното, речевото или общото психосоциално съзряване на човека и др. Тяхната глобална диференциация е в две основни групи:

 • ·отклонения в индивидуалното развитие и живот;
 • ·отклонения в социалните отношения.

От гледна точка на развитието на човека като биологичен и социален организъм, както и на основание анализите върху отношенията между нормата и отклоненията е трудно да се даде обективен отговор, тъй като в конкретна историческа епоха е прието едно поведение, а векове по-късно то е отхвърлено. В годините на своя живот до определен период той съществува и се реализира в социално-желателен аспект, но при определени обстоятелства (в резултат на влиянието на болест или житейска ситуация) е в неадекватно отношение към изискванията на средата и се отличава с променена физическа активност и трудна приспособимост.

Дотук очевидни критерии за т. нар. "нормално" поведение, от една страна, са исторически обособилите се морал, етика и законност, а от друга - вариациите във формите на психическото здраве и болест.

За оценка на представата за категорията “социално отклонение” у различните хора и групи Д. Дъглас и Т. Уекслър [10;49] привеждат  схема, която по своята същност представлява кумулативна скала. Тя варира от най-широк по обхватност възглед за отклоняващо се поведение до най-тесен, минавайки през множество междинни степени:

1. Усещане, че поведението на лицето е неправилно, странно, особено.

2. Усещане за неприязън, антипатия.

3. Усещане, че поведението на лицето нарушава отделни ценности или общи норми.

4. Усещането, че то нарушава моралните ценности или моралните норми.

5. Убеждение, че поведението на лицето нарушава отделни ценности или норми.

6. Убеждението, че то нарушава моралните ценности или моралните норми.

7. Убеждението, че то нарушава морално поддържаните забрани относно по-незначителните престъпления.

8. Убеждението, че то нарушава морално поддържаните забрани относно тежките престъпления.

9. Убеждението, че поведението му противоречи на човешката природа.

10. Убеждението, че то е абсолютно зло.

Съобразно тази скала различните индивиди оценяват дадено поведение като отклоняващо се при наличието на по-слаба или по-остро изразена девиантна симптоматика.

2. Форми на отклонения в поведението

2.1. Аномално поведение

Сред формите на отклоняващото се поведение самостоятелно място заема аномалното поведение. Понятието "аномален" (от гр. ез. - anomalos - в буквален превод означава неправилен) се отнася до особеностите на психосоциалното развитие на индивида, при които са налице наследствени, вродени или придобити в детството психофизически недостатъци [19;22]. Аномалното развитие е процес на специфично психосоциално съзряване, който протича в условията на недоразвити или изгубени биофункционални процеси и качества на човека. Наблюдава се при децата и подрастващите с различни аномалии, диференцирани в дефектологията като:

•  деца с умствена изостаналост;

• деца със задръжки в психофизическото развитие;

• деца с езиково-говорни аномалии;

• деца с нарушения на слуха, зрението и двигатело-опорния апарат;

• деца с комбинирани аномалии;

• деца и подрастващи с отклонения в социалното поведение и др.

Аномалното развитие е свързано със следните параметри:

 • ·наличие на първична вреда или нарушения в отделни органи и системи, които пряко кореспондират с функциите на централната нервна система и са с траен характер на изява;
 • ·отсъствие на биологична, автоматична или целенасочено организирана компенсация на първичния недостатък, която снижава ефекта на липсващите функции.

Аномалното развитие е проблем, чието изучаване стои в центъра на дефектологията и нейните частни научни направления, но поради обстоятелството, че аномалните деца са в отклонение от посоките на правилния, нормалния онтогенезис на човека, трябва да се отбележат наблюдаваните в тяхното поведение промени или тенденции на несъответствие с обществените норми.

Очевидно е, че аномалното поведение носи различни белези, но като правило неговите промени и особености са пряко следствие както от първично изразения недостатък на индивида, така и от отношението към собствената непълноценност и от оценката на околните.

2.2. Девиантно поведение

В науката е прието определението на девиацията като тип поведение, който излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество [5;18]. С други думи, това е отхвърленото, нежеланото, неодобряемото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение.

Терминът "девиация" (от лат. deviare - отклонение от социалните норми [26;263]) означава отклонение, нарушение и се прилага при оценка на тези събития и факти от ежедневието, които се отнасят към явленията престъпност, психопатоподобни изяви на личността, наркомании, алкохолизъм, самоубийства, скитничество и др. В този смисъл се открива, че терминът е приложим при описание и оценка на стила и начина на живот на отделния индивид (или социалната група), които по една или друга причина и във всички случаи се противопоставят (или са някъде в периферията на действие) на общоутвърдените правила и норми на съжителство между хората.

Девиацията се отнася както до характера на протичане, така и до последствията на индивидуалното (груповото) поведение. С това се очертават границите на нейното присъствие и се регламентират някои водещи нейни критерии. Девиацията като правило е форма на социалните отклонения и се регистрира като нарушения на институционализираните норми на дадено общество. Това са социалните норми, притежаващи своя културно-етническа, религиозна и управленческа валидност и приети като "рамки", в които варира просоциалният тип поведение (конформното поведение) на гражданите на това общество

За по-пълно осмисляне на същността и вариантите на девиациите в социалните отношения следва описанието на техния процесуален и структурно-съдържателен анализ, който обаче не е тема на настоящата разработка.

В структурите на макрообществото в определена субординация се редят органи и средства на неговото управление. По този начин системата на управление осъществява перманентен контрол с цел поддържане на равновесието и прогресивните промени в социалната система (обществото).

В тази форма на изява девиацията е процес на трудно съжителство между обществените и груповите норми и процес на присвояване на даден асоциален стил на поведение и начин на живот от страна на новите привърженици на субкултурата. Първоначално отделния индивид е в позицията и състоянието на "жертва". Във втория етап той е в позицията на доброволен или насилствен избор в претворяването на асоциален начин на живот.

Всяко поведение в своята същност отразява стремежите на индивида към социално признание и социална оценка. Така е и при девиантното поведение, но в своята реализация то пренебрегва макрообществените норми и традиции и зачита само нормите на отделна субкултура.

В обобщение на казаното се стига до констатацията, че в цялото си многообразие девиациите се отнасят до: насилието, репресиите, неоправданото наказание и обидите, корупцията, липсата на социална автономност, подчинението на правилата на живот на асоциалните субкултури и др.

Характерно за непълнолетните е това, че девиантното поведение понякога е символ на оригиналното и неповторимото и тенденция към иновация, към откриване и внедряване на нови изисквания и правила на живот, символ на социална зрелост и причина за висока самооценка.

Проблемът за отклоненията в социалното поведение на учениците от средния курс има своята значимост за редица научни области. С решаването му се занимават педагогиката и психологията, социологията и психиатрията, правните науки и криминологията. За неговото определение посочените науки използват различни термини: "асоциално поведение", "делинквентно поведение", "отклоняващо се поведение".

2.2.1. Основни характеристики на девиантно поведение:

Тук ще посочим три основни характеристики на девиантното поведение, които го определят като такова и го отличават от останалите форми на отклонение в поведението.

• Девиантно поведение е закономерно следствие от разнообразни отклонения в личностното (или психосоциалното) формиране на децата и подрастващите.

• Девиантно поведение е възрастово-психологически детерминирано. Обикновено се наблюдава в периодите на ускорена социализация и социална индивидуализация на децата и юношите, в кризисните периоди от психосоциалното формиране на личността, когато индивидът влиза в нови, по-сложни социални отношения. Изискванията към него растат и в редица случаи това са водещите предпоставки за възникването на конфликти, неблагополучия и нарушения в равновесието на отношенията между него и средата.

• Субекти на девиантно поведение са както психически здравите деца и юноши, така и тези, които се отличават с различни по степен и характер на изразеност физически или психофизически аномалии.

2.2.2. Отклонения в социалното поведение на малолетните

Девиантното поведение е своеобразен тип социална аномалия, която обединява широк кръг явления, разпространени както в педагогическата практика, така и в широката социална действителност.

Към отклоненията в социалното поведение се отнасят:

• скитничеството, бягствата от къщи и училище, аморалният начин на живот;

• склонностите към употреба на алкохол, наркотични и токсични вещества;

• педагогическата занемареност, изоставането и отпадането от обучение;

• нарушенията във взаимоотношенията между деца и възрастни, между връстници, побоища, скандали, убийства;

• включването в противообществени групи (участия в кражби, обири, организирани групови престъпления);

• склонностите към суицидални действия, самоубийства;

• психопатоподобните форми на поведение, които създават условията за трудната приспособи мост на индивида към средата и трудното съжителство с другите хора;

• стремежите към социална изолация и др.

Девиантно поведение на юношите не е отделен акт или действие, а своеобразен формиращ се стереотип на поведение.

2.3. Делинквентно поведение на непълнолетните

В социологията термините "делинквентност" (от лат. delinquance - детска престъпност) и "престъпност" се използват почти в равнозначен смисъл [5;35]. В психологията на девиантно поведение терминът "делинквентност" притежава определени съдържателно-качествени характеристики:

1) Делинквентността означава детска престъпност. Терминът отразява цялото многообразие от противообществени и аморални действия, посегателства над личността, които се извършат от категорията "малолетни и непълнолетни правонарушители".

Според регистрираните правонарушения и възрастта на техните извършители се дава оценката, че субкултурата малолетни и непълнолетни обхваща децата и юношите от 8 до 18-годишна възраст. В последните години значително се увеличава броят на участващите в асоциална дейност деца на възраст от 11–12 до 16-17 години [5;42].

2) Делинквентността е социален феномен и се среща във всяко общество. Нейният интензитет на разпространение обикновено се свързва с влиянието на следните фактори:

 • ·взаимоотношенията в "нездравото семейство";
 • ·неблагополучията в отношенията между учители и ученици;
 • ·безнадзорността, педагогическата и социалната занемареост;
 • ·политико-икономическите сривове (наблюдавани в периода на преход към демократично общество и пазарна икономика, като спад в производството и увеличаване на безработицата).

3) Делинквентността е своеобразен социален симптом, а може би синдром, за наличие на трудности във формирането и изграждането на личността. Симптом, който в определени случаи е провокиран от невротичните или психотичните характеристики на личността и който задължително изисква прилагането на средства за въздействие, обучение и поведенческа терапия.

Критерии за диференциация на отклоненията в поведението във формите аномално, девиантно и делинквентно са:

 1. Степента на съхранение на функционалността на отделните способи за отразяване на себе си и действителността (имат се предвид функциите на централната нервна система и тяхната способност за синхронно присъствие както при филтрирането на външната информация, така и при осигуряване механизмите на адекватна адаптация на индивида).
 2. Степента на сформираност на функциите и структурите на самосъзнанието и "Аз-а" на личността. Отчита се доколко те действат целенасочващо и мотивообразуващо при реализацията на всяка активност, наложена от променливите изисквания на социалната среда. Състоянията на умопомрачение, безкритичност, безсъзнателност, неспособност за контрол над себе си, се появяват обикновено в условията на психически кризи, стресове и масови паники. Съзнателната дейност притежава способността да ги редуцира и да направлява индивидуалното поведение към самозащита и защита на околните
 3. Наличието на емоционални разстройства на личността.

Посочените критерии позволяват съотнасянето на отделните форми на отклонения в поведението в разнообразни зависимости.

Аномалното поведение може да попадне в границите на проява и на девиантното, и на делинквентното, но то е самостоятелен тип "отклонено" поведение и негов субект са категориите аномални деца и подрастващи.

В заключение на това представяне на отклоненията от нормалното поведение, бих искал да подчертая, че девиантното поведение се отличава от делинквентното най-вече по своите следствия. Делинквентното поведение е определена фаза в хода на формирането на готовност за изпълнение на асоциален акт. То е нарушение на гражданските и юридическите предписания и закони, което означава, че то във всички случаи подлежи на санкция или наказание.

 

WWW.POCHIVKA.ORG